Amen­dement Ga niet luchtig om met geur­normen


29 november 2018

Amendement 60/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Lage Weide,

Constaterende dat:

• de raad in het vernietigde bestemmingsplan Lage weide (2014) de norm voor ‘licht onaangename geurbeleving’ heeft vastgesteld op H=-1/2,
• in het voorliggende ‘gerepareerde’ bestemmingsplan Lage weide deze norm wordt versoepeld naar H=-1, nu is gebleken dat de daadwerkelijke geurbelasting hoger uitvalt dan H=-1/2,

Overwegende dat:

• de geurnorm H=-1/2 is vastgesteld om de verschillende belangen van leefbaarheid vs. bedrijvigheid evenwichtig te dienen,
• het de omgekeerde wereld is als de geurnorm H=-1/2 wordt versoepeld omdat deze nu eenmaal overschreden wordt,

Besluit:

• de norm ‘lichte hinder’ van de Beleidsregels geur bestemmingsplan Lage Weide gemeente Utrecht in alle artikelen te wijzigen van de norm H=-1 in de norm H=-1/2.
• Waardoor artikel 1a komt te luiden:

Aanvaardbare cumulatieve geurbelasting: een in bijlage II bij deze beleidsregel vastgestelde geurcontour waarbuiten de cumulatieve geurbelasting niet meer mag bedragen dan H=-1/2 (lichte hinder) als 98 percentiel, alsmede de cumulatieve geurbelasting buiten deze contour voor zover deze ter plaatse van een geurgevoelig object niet meer bedraagt dan H=-1/2 (lichte hinder) als 98 percentiel;

• Deze geurnorm in artikel 1b, 1i en 3d, in de toelichting en in de bijlagen overeenkomstig te wijzigen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA