Motie Wormen­hotels


8 november 2018

Motie 218/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 november 2018, ter behandeling van de Programmabegroting 2019,

Constaterende dat:

 • Wormenhotels (bak waarin wormen van groente-, fruit- en tuinafval hoogwaardige compost maken) een ideale oplossing zijn voor het hergebruik van GFT afval in wijken waar dit nog niet gescheiden wordt ingezameld;
 • De Stichting Buurtcompost enthousiast werd ontvangen tijdens de expertmeeting Afval is Grondstof die vorig jaar door de gemeenteraad werd georganiseerd.

Overwegende dat:

 • De compost uit wormenhotels door omwonenden kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld hun geveltuintjes of boomspiegeltuintjes,
 • Buurtcomposteren op deze manier niet alleen bijdraagt aan het hergebruik van GFT-afval, maar ook bijdraagt aan bewustwording van de circulaire economie en sociale cohesie in de buurt;
 • De wethouder in het commissiedebat over de Programmabegroting aangaf dat één wormenhotel €5.700,- kost, maar dat bij meerdere hotels de kosten per stuk snel afnemen omdat het opzetten en oogsten van de hotels dan gecombineerd kan worden en de communicatie- en begeleidingscampagne onafhankelijk is van het aantal wormenhotels;
 • Dit bedrag marginaal is ten opzichte van de totale inkomsten afvalstoffenheffing en uitgaven afvalinzameling;
 • Stichting Utrecht Natuurlijk vanuit haar verantwoordelijkheid voor natuur- en milieucommunicatie in wijken een ondersteunende rol zou kunnen spelen.

Roept het college op:

 • Een proef te starten met 1 of meer wormenhotels;
 • Deze proef uit te voeren in een wijk waar nog geen gescheiden afval wordt ingezameld, bijvoorbeeld de binnenstad;
 • Deze proef te financieren uit het budget voor Het afval ophalen en de infrastructuur binnen het programma Openbare Ruimte en Groen;
 • Te onderzoeken of het plaatsen van wormenhotels in wijken waar wel apart GFT-inzameling plaatsvindt, mogelijkheden biedt voor kostenbesparingen waarmee de plaatsing gefinancierd kan worden;
 • De raad voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2019 te informeren over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de proef.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Ceews Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, S&S, SBU, Denk

Tegen

PVV, CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD