Motie Gevel­tuintjes Kruis­vaart­kwartier


29 november 2018

Motie 262/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 november 2018, ter bespreking van het Voorstel vaststelling beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier,

Constaterende dat:

• In het beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier staat dat het trottoir tot de gevel kan worden aangelegd,
• In het beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier geen geveltuintjes zijn opgenomen,

Overwegende dat:

• Het realiseren van geveltuintjes een effectieve en voor de hand liggende maatregel is om zowel de sociale cohesie als de biodiversiteit in woonwijken te versterken en de openbare ruimte te vergroenen,
• Het beeldkwaliteitsplan moet gaan fungeren als inspiratiebron en leidraad voor architecten die het stedenbouwkundig plan gaan uitwerken en als toetsingskader voor de welstandscommissie,
• Benoemen dat het trottoir tot de gevel kan lopen afleidt van de mogelijkheid voor het realiseren van geveltuintjes,

Roept het college op:

• De meerwaarde, wenselijkheid en mogelijkheid van het aanleggen van geveltuintjes expliciet onder aandacht te brengen bij de architecten, ontwikkelaar en toekomstige bewoners.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen