Amen­dement Groene daken Kruis­vaart­kwartier


29 november 2018

Amendement 64/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 november 2018, ter bespreking van het Voorstel vaststelling beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier,

Constaterende dat:

• In het beeldkwaliteitsplan staat dat het een ‘ambitie’ is om ‘voor een deel van de gebouwen’ een daklandschap te realiseren,

Overwegende dat:

• In het aangenomen amendement 22 tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier staat dat groene daken zullen bijdragen aan het tegengaan van hittestress en wateroverlast in dit gebied,
• Groene daken van grote meerwaarde zijn in een stad waar de groene ruimte en de biodiversiteit steeds meer onder druk staan,
• Groene daken een verblijfsplaats kunnen bieden aan planten, dieren en mensen,
• Groene daken goed gecombineerd kunnen worden met zonnepanelen,
• Het realiseren van groene daken daarom de standaard zou moeten zijn bij nieuwbouw,
• Daarom in het Kruisvaartkwartier overal waar dit technisch mogelijk is groene daken zouden moeten komen,

Besluit:

• Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

1. Het Beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier vast te stellen, met dien verstande dat op pagina’s 11, 24, 25, 30 en 33 de formulering “ambitie” wordt vervangen door “uitgangspunt” en “een deel van de gebouwen”, wordt vervangen door “zoveel mogelijk gebouwen”.

Waardoor besloten wordt dat: het uitgangspunt is om op zoveel mogelijk gebouwen een daklandschap te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

SBU