Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan Rijnvliet


29 september 2016

Rijnvliet, het houdt maar niet op met al het gebouw in onze stad. Het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren ook van dit plan geen voorstander is, wij zijn tegen bouwen in groen gebied. Maar gezien de mening van andere fracties, wil ik toch nog vier inhoudelijke adviezen meegeven als het gaat om Rijnvliet:

  1. Besluit hogere waarden
  2. Bomen
  3. Het voedselbos
  4. Diervriendelijk bouwen

Besluit hogere waarden

Wij zijn geen voorstander van het vaststellen van hogere geluidswaarden. De voorkeursnormen in de wet geluidshinder zijn er niet voor niets. Toch lukt het vrijwel nooit om een plan vast te stellen zonder akkoord te moeten gaan met hogere waarden. Nu ook weer. Zijn er geen andere oplossingen dan het bijstellen van de waarden? Een van de insprekers noemde bijvoorbeeld de aanleg van geluidswallen langs de wegen. Graag een reactie van de wethouder.

Bomen

In de bomenparagraaf worden geen aantallen genoemd, het is daardoor onduidelijk hoeveel bomen verdwijnen en wat hiervoor herplant gaat worden en waar. Het is daarom moeilijk een goede afweging hierop te maken. We hebben gezien dat er voor het zuidelijk deel van het plangebied een kapvergunning voor 302 bomen is aangevraagd, maar hoeveel in totaal? Dit soort informatie willen we graag teruglezen in de bomenparagraaf. Maar zou de wethouder het mij nu kunnen vertellen? .

We geven meteen maar aan; voor de Partij voor de Dieren is het cruciaal om voor of tegen dit plan te stemmen hoe er met het huidige groen in het gebied om wordt gegaan. Worden de bomen herplant, verplant? Wat komt er voor terug? Komt er groen terug in de vorm van krooncompensatie ipv compensatie per boom?

De populierenpopulatie moet sneuvelen, wij zijn niet overtuigd dat dit echt noodzakelijk is. Waarom kan dit niet blijven staan? Bewoners geven met betrekking tot de populieren aan het zeker mogelijk moet zijn om een deel hiervan, wat in de plannen overlapt met een toekomstig eiland in de vliet, te behouden. Graag een reactie van de wethouder waarom hier niet voor gekozen wordt. Behoud van de populieren, samen met de begroeiing onder en tussen deze bomen, is een waardevolle kans en zeker ook noodzakelijk voor deze nieuwe woonwijk.

Voedselbos

[In een voedselbos wordt slim gebruik gemaakt van de ecologische principes en relaties van een natuurlijk bos, zoals het plannen en planten in meerdere lagen, van hoge bomen tot lagere struiken, planten, bodemleven en schimmels. Een voedselbos ontwikkelt zich tot een zelfvoorzienend ecosysteem waarin mensen voedsel kunnen oogsten, maar waarin ook allerlei zoogdieren, insecten, reptielen en vogels een plek vinden. ]

Een enthousiaste groep Utrechters wil in Rijnvliet een voedselbos ontwikkelen en voert hierover al goede gesprekken met de gemeente. De Partij voor de Dieren is enthousiast. Hierover twee vragen:

1. Voor een voedselbos met de oppervlakte van de groenbestemming in Rijnvliet zijn duizenden bomen nodig. In het bestemmingsplan wordt hierover echter gezegd dat er in Rijnvliet slechts ruimte is voor het planten van 600 bomen (pagina 54). Hoe strookt dat met de positieve houding van de gemeente tegenover het voedselbos? Is er wellicht sprake van een telfout?

2. In reactie op de zienswijzen over het voedselbos is aangegeven dat een voedselbos binnen de bestemming mogelijk is. Kan de wethouder toezeggen dat deze mogelijkheid ook benut en gefaciliteerd zal worden? En zo ja, wanneer?

Diervriendelijk bouwen

In het bestemmingsplan lezen we niets over diervriendelijk bouwen, terwijl het zo mooi zou zijn als Rijnvliet niet alleen onderdak biedt aan mensen, maar ook aan andere ‘gebouwbewonende soorten’. Wil de wethouder toezeggen het diervriendelijk ontwerpen en bouwen actief mee te geven aan de ontwikkelaars in dit gebied?

Tot slot: andere commissie leden spraken hun zorgen uit over BASF. Wij delen die zorgen over deze industrie bij deze woonwijk en ik ben dus benieuwd naar de reactie van de wethouder hierover.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Evaluatie bomenbeleid

Lees verder

Commissiebijdrage Ontmoedig terrasverwarming Programmabegroting 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer