Raads­bij­drage Slotdebat Program­ma­be­groting 2015


6 november 2014

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De Partij voor de Dieren heeft 5 moties en 1 amendement die we willen indienen vandaag. Allemaal gericht op het duurzaam en diervriendelijk maken van onze stad Utrecht. Want ja, laat ik het vandaag nogmaals benadrukken; Utrecht kan en moet groener, diervriendelijker en duurzamer om een stad te creëren die op haar toekomst is voorbereid.

Daarvoor is ambitie en daadkracht nodig. Iets wat helaas nogal eens ontbreekt bij dit college op bovenstaande gebieden. Om die ambitie en daadkracht een beetje op te krikken hebben wij de volgende suggesties:

1. Motie ‘Lekker lopen in een bus’

De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat scholen goed bereikbaar zijn te voet, op de fiets en met het openbaar vervoer, en dat het afzetten van kinderen met de auto wordt ontmoedigd. Dit verhoogt de veiligheid én de luchtkwaliteit. Helaas blijkt uit berichten van diverse media dat kinderen steeds vaker met de auto naar school gebracht worden.

De Partij voor de Dieren is op de hoogte van de doelstelling van de gemeente Utrecht om de verkeerssituatie rond scholen zo veilig mogelijk te maken en ouders te stimuleren om hun kinderen per fiets of te voet naar school te brengen in plaats van met de auto. Om die doelstelling verder invulling te geven hebben wij twee suggesties:

1. De gemeente Utrecht kan het lopen en fietsen door schoolkinderen effectief stimuleren door het promoten van de ‘walking bus’ . Het concept van de ‘walking bus’ is eigenlijk heel eenvoudig: stimuleren van lopend naar school gaan in een groepje onder begeleiding van één of meer volwassenen.

2. En de gemeente Utrecht kan goed gedrag effectief belonen door het gebruik van het positieve leer- en beloningssysteem van de ‘verkeersslang’ op Utrechtse scholen aan te moedigen. De verkeersslang is een spel dat kinderen gedurende een week aanmoedigt zoveel mogelijk lopend, fietsend, of met het openbaar vervoer naar school te komen.

Het inzetten van de ‘walking bus’ en de verkeersslang zal zeker bijdragen aan een significante vermindering van het autoverkeer rondom scholen en daardoor bijdragen aan de veiligheid, de luchtkwaliteit en de gezondheid van kinderen.

Daarom dienen wij de volgende motie in ‘Lekker lopen in een bus’

2. Motie ‘sprietjes of dikke bomen?’

Tijdens het debat over de algemene politieke beschouwingen is de Partij voor de Dieren al ingegaan op het feit dat het weinige groen in Utrecht sterk behoefte heeft aan ambitie en daadkracht vanuit de gemeente.

Daarom een tweede motie om onze visie kracht bij te zetten. Want het is wat ons betreft tenenkrommend te noemen om bijna dagelijks geconfronteerd te worden met bomenkap. Prachtige grote, oude bomen die weg moeten, omdat bomen nog steeds het ondergeschoven kindje lijken bij bouwprojecten’.

Ook veel bewoners, wijkraden en natuur- en milieuorganisaties binnen de gemeente Utrecht zijn niet te spreken over het huidige bomenbeleid van de gemeente, alle mooie doelstellingen en glossy rapporten ten spijt.

En ja, we weten dat het bestaand beleid is om bomen zoveel mogelijk (maar niet altijd) te compenseren. Maar de compensatie houdt dan het herplanten van ‘formaat spriet’ in (ik hoop dat de heer Sienot het mij toestaat zijn uitspraak te gebruiken). Totaal niet te vergelijken met de boom die er stond.

Nu is er alleen relatief goed beleid van toepassing op de hoofdstructuur en beeldbepalende plaatsen. Dus niet voor de rest van de stad waar bomen worden gekapt: daar wordt dus formaat spriet teruggeplaatst, of helemaal niets. En dat moet dus anders. Want het doel is wel om ‘vaker’ te verplanten en ‘indien’ het college vindt dat er bij een plan teveel boomwaarde verloren gaat, zij de opdracht ‘kan’ geven om het plan opnieuw te onderzoeken op varianten die voor behoud van de bomen beter zijn.

Ook compenseren door zwaardere bomen te herplanten is mogelijk indien ‘de eis wordt opgelegd’ door het college. Onze interpretatie van deze doelstelling en mogelijkheden is dus: het kan allemaal wel, maar er moet wel heel actief vanuit het college én vanuit bewoners aan de bel getrokken worden per project.

De Partij voor de Dieren wil dat het daadwerkelijk beleid wordt om eerst alle mogelijkheden voor boombehoud serieus te bekijken en indien kappen écht onvermijdelijk is altijd te compenseren naar de waarde van de gekapte boom, ook buiten de hoofstructuur of beeldbepalende plaatsen, en niet alleen als het college of bewoners aan de bel trekken. Het moet van een incidentele mogelijkheid daadwerkelijk algemeen beleid worden.

Daarom dienen wij de volgende motie in: ‘sprietjes of dikke bomen?’

3. Amendement Afsprakenkader Duurzame Evenementen Utrecht

Wethouder Kreijkamp antwoorde tijdens de commissiebespreking op 16 oktober op de vraag van de Partij voor de Dieren waarom er in de Programmabegroting 2015 geen melding wordt gemaakt van het Afsprakenkader Duurzame Evenementen Utrecht; “Als er zoiets bestaat, dan had het erin gemoeten ja”.

Wij dienen hierover nu een amendement in, gezien het feit dat wij hier naderhand niks meer over vernomen hebben.

4. Motie 'Help padden en kikkers hogerop'

Een diervriendelijk Utrecht? Van de meer dan 70.000 kolken zijn er 20 voorzien van diervriendelijke mogelijkheden zodat onder andere kikkers, padden en kleine zoogdieren niet de hongerdood of verdrinkingsdood sterven. Naar schattingen van RAVON komen namelijk alleen al in Utrecht duizenden kleine dieren om na een val in een straatkolk wegens te grove gleuven en gaten in putdeksels of afsluitroosters en een gebrek aan ontsnappingsmogelijkheden in de straatkolken.

Tijdens de commissiebehandeling op donderdagavond 15 oktober heeft de PvdD hier al aandacht voor gevraagd. We hebben toen begrepen dat er in Utrecht wordt geëxperimenteerd met maatregelen tijdens de paddentrek in Voordorp en Lunetten. Maar wij zien graag een diervriendelijker Utrecht en verwachten van dit college dat zij ook een extra stap willen zetten.

En dat kan, want voor het onderhoud van riolen is 1,9 miljoen euro uitgetrokken. Daarin kan het het plaatsen van trapjes om eruit te komen mooi in meegenomen worden. Een trapje kost 10 euro, dus dat moet toch wel lukken?

Inmiddels zijn er in Amsterdam (Vondelpark) uitklimvoorzieningen in 400 straatkolken ingebouwd, in Zeewolde in een nieuwe wijk 475 en er lopen proefprojecten in diverse gemeenten, waaronder Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Zandvoort en Voerendaal.

Daarom dienen wij de volgende motie in: 'Help padden en kikkers hogerop'

5. Stop al het huiselijk geweld

Uit onderzoek blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen van huiselijk geweld er ook dierenmishandeling plaatsvindt en bij een derde van de geconstateerde gevallen van dierenmishandeling er ook sprake is van huiselijk geweld.

Een meldcode voor hulpverleners waarbij een uitwisseling van gegevens tussen verschillende hulpverleners en politie over dierenmishandeling mogelijk is, kan een zeer goede bijdrage leveren aan een effectieve aanpak, dus ook een effectievere aanpak van huiselijk geweld. Zo’n soortgelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling komt in Utrecht per 1 januari 2015. Wij zien dan ook graag een meldcode voor dierenmishandeling bij huiselijk geweld.

Wethouder Everhardt gaf in de avondcommissie van 13 oktober 2014 aan dat hij ook vindt dat dierenmishandeling een ernstig probleem is en dat de professionals in de buurtteams hier aandacht aan moeten besteden.

De PvdD wil dan ook graag een toezegging van de wethouder of hij bereid is om te laten onderzoeken welke vorm optimaal zou zijn voor hulpverleners om dierenmishandeling in combinatie met huiselijk geweld te melden. We hebben een motie achter de hand.

6. Bontvrij Utrecht

Bont is een onnodig en wreed modeproduct. In Nederland is de overgrote meerderheid van de bevolking al decennia tegen het gebruik van bont. Desondanks wordt er weer steeds meer bont gedragen in Nederland, vooral verwerkt in kragen op jassen.

De Partij voor de Dieren vindt dat dieren geen modeaccessoire zijn en roept de gemeente Utrecht op om het voorbeeld van Amsterdam te volgen. Amsterdam is namelijk de eerste stad ter wereld die zich uitgesproken heeft tegen de bontverkoop en winkeliers heeft opgeroepen hun bontvrijbeleid actief uit te dragen.

Wij hopen dan ook dat de wethouder dierenwelzijn bereid is om zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont(kragen) en daarmee een hart onder de riem te steken van winkeliers in Utrecht die hun bontvrijbeleid actief uitdragen.

7. Nota Dierenrijk Utrecht

Als laatste wil ik aangeven net te hebben begrepen dat er op 21 november een eerste bespreking komt over de vernieuwde Dierenwelzijnsnota. Bij dezen wil ik alle partijen oproepen om daarbij aanwezig te zijn, want laat ik de 'prachtige' woorden van dit college eens als oppositiepartij gebruiken. Een diervriendelijk Utrecht maken we samen!

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Duurzaamheid, bereikbaarheid, openbare ruimte en groen Programmabegroting 2015

Lees verder

Raadsbijdrage Vaststelling beleidskader Cameratoezicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer