Raads­bij­drage Bestem­mingsplan Rijnvliet


3 november 2016

De Partij voor de Dieren wil wethouder Geldof graag bedanken voor zijn brief van vorige week waarin hij een aantal toezeggingen uit de commissie op een rijtje zet. We zijn blij dat er een ecoloog betrokken wordt en dat het plan van bewoners voor een voedselbos serieus in beeld blijft. Ook willen wij onze waardering uitspreken dat deze wethouder Bo Ex en Ovast wil gaan stimuleren tot diervriendelijk bouwen, zodat niet alleen mensen maar ook andere ‘gebouwbewonende soorten’ onderdak vinden in Rijnvliet.

Besluit hogere geluidswaarden
Voorzitter, het liefst zouden wij het bij deze lovende woorden laten, want dat zou betekenen dat het college een keer een goed bouwplan had voorgelegd. Maar helaas bevat ook dit plan een aantal punten die ons zeer teleurstellen. Zo moeten we bijvoorbeeld weer akkoord gaan met hogere geluidswaarden dan de voorkeursnormen uit de wet geluidshinder. Die waarden zijn er niet voor niets, en geluidsoverlast gaat niet samen met een prettig leefklimaat.

Bomen
En het punt waar wij zeer mee zitten, en dat zal u niet verbazen, betreft de bomen in het gebied.

Schijnbaar hebben wij nu geen invloed meer op de hoeveelheid bomen die we in dit gebied willen behouden. Al bij het planproces en dus bij de tekentafel is het hele gebied schoongeveegd, om er daarna weer huisje, boompje en hopelijk nog een beestje op te tekenen.

En staan we opnieuw voor het voldongen feit dat we voor het behoud van de bomen en invulling van het voedselbos volledig afhankelijk zijn van de goede wil van de ontwikkelaar. Ik wil hierbij overigens gezegd hebben dat de PvdD nog geen deel uitmaakte van “de raad” die deze beslissingen genomen heeft.

In de commissie pleitten wij voor behoud van bomen en noemden daarbij met name het populierenbos. In de commissiebrief schrijft de wethouder nu dat bekeken gaat worden om “een deel van de stronken of zelfs de onderste meters van de populieren in te passen”. Dank daarvoor, maar de onderste meters????! Ik ga er maar niet eens verder op in.

In de commissievergadering en in uw brief kondigde u gelukkig wel aan over verschillende zaken in gesprek te gaan met Bo-Ex en Ovast. Als u dan toch al het gesprek aangaat over onder meer duurzaam en diervriendelijk bouwen, wilt u dan ook benadrukken dat er voldoende ruimte moet zijn voor bomen, en alle gezonde, diervriendelijke en klimaatadaptieve eigenschappen van bomen daarbij uitleggen aan de betrokken partijen?

Want een boom is nooit zomaar een boom. Kunt u hierop een toezegging doen? Wij hebben een motie achter de hand om ook bomen onderwerp van gesprek met de ontwikkelaars te maken.

Voedselbos
Dan kom ik bij mijn laatste punt en dat is het voedselbos. De wethouder heeft aangegeven een positieve houding ten opzichte van de plannen voor een voedselbos te hebben. Voor een voedselbos met de oppervlakte van de groenbestemming in Rijnvliet zijn echter duizenden bomen nodig, terwijl in het bestemmingsplan slechts gesproken wordt over 600 bomen. Dat aantal is voor een voedselbos onvoldoende. Het is niet voor niets dat verschillende commissieleden, waaronder wij, dachten dat dit een typefout in het plan betrof, helaas gaat het echt om een minimum van niet meer dan 600. Ik citeer hier ook graag een van de insprekers op de Rib: “Er staat in de stukken zwart op wit dat er 600 bomen in het gebied komen. Voor een totaal te ontwikkelen groen gebied van 11 hectare is dat een lachertje. Ter vergelijking, het voedselbos in Oud Zuilen heeft 7000 bomen op 2 hectare, dus voor Rijnvliet is een aantal van 10.000 eerder reëel.”

We waarderen de positieve houding die de wethouder zegt te hebben, en kunnen er ook wel begrip voor opbrengen dat hij van 600 bomen niet zomaar 10.000 kan maken, maar zijn toezeggingen met betrekking tot het voedselbos ‘bereid te zijn er aan te werken’ en ‘te proberen er invulling aan te geven’, stellen ons niet gerust. We zouden graag zien dat de komst van dit bos met meer zekerheid geborgd wordt in het bestemmingsplan dat nu ter vaststelling voor ligt. Daarom vragen wij de toezegging om het voedselbos in Rijnvliet als het aan de gemeente ligt absoluut doorgang zal vinden, zodat alle goede inzet om het voedselbos tot een succes te maken, ook zwart op wit staat. De ingediende motie van d66 gaat hier hopelijk ook aan bijdragen, want de Groene Longen zijn de initiatiefnemers van het voedselbos’.

Afsluitend, hopen wij natuurlijk dat de wethouder in gesprek met de ontwikkelaars ervoor kan zorgen dat het voorliggende plan in de uitvoering iets groener en diervriendelijker wordt dan zoals het er nu staat. Maar wij kunnen op dit moment alleen maar concluderen dat het plan zoals dat nu voorligt niet op steun van de Partij voor de Dieren kan rekenen. Het huidige bestemmingsplan waar we vanavond over stemmen waarborgt onvoldoende de belangrijke waarden zoals groen. Daarop aanhakend spreken wij dan ook de uitdrukkelijke wens uit om bij alle bouwprojecten in de toekomst bij die tekentafel wel rekening te houden met bestaand groen en bestaande bewoners, de dieren, van het gebied.