Commis­sie­bij­drage Bomen Zuiderpark en Golfclub De Haar


3 november 2015

(GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben een gezamenlijke speech vanavond. Wij zullen aftrappen en een situatieschets geven, GroenLinks zal vanavond ingaan op de oplossingen die wij aandragen.)

Voorzitter, het rommelt in het Zuiderpark. Bewoners, natuur- en milieuorganisaties, politiek, accountants, advocaten, golfclubleden en politiek zijn ongerust. Dat kunnen we onder andere teruglezen in de pers, maar ook in onze mailboxen. Dat is de reden waarom GroenLinks en de Partij voor de Dieren vanavond dit onderwerp op de agenda hebben gezet.

De korte samenvatting: bomen kappen voor de uitbreiding van een golfclub, ruim 750 bomen wel te verstaan, waarvan ruim 150 monumentale bomen. De gemeenteraad ging hier in januari 2014 mee akkoord, maar wel onder meerdere voorwaarden, afgesproken in een exploitatieovereenkomst.

En daar willen wij het vanavond over hebben: de voorwaarden. Want het lijkt nu zo dat er aan een aantal voorwaarden op dit moment niet kan worden voldaan. In januari 2014 leek het misschien zeker, maar dat is anderhalf jaar later echt niet het geval. Daar moet het om gaan, om de situatie die nu naar voren is gekomen, en dat is: is het nu wel of niet financieel haalbaar om de golfclub uit te breiden, daarbij alle informatie van de afgelopen maanden meegewogen. De Partij voor de Dieren twijfelt. Wij willen sowieso geen kap van bomen, maar een kaalslag in het Zuiderpark goedkeuren, wetende dat we dit hadden kunnen voorkomen. Nee, dat kunnen wij niet over ons hart verkrijgen.

En ja, om dat te voorkomen komt de gemeenteraad weer om te hoek kijken. We hebben als raad afgesproken dat er niet gekapt mag gaan worden als er onzekerheid is of de uitbreiding financieel wel te bewerkstelligen is. Die onzekerheid is er dus. Maar er ligt al wel een aanvraag voor een vergunning om te mogen gaan kappen.

Deze vergunning verlenen lijkt GroenLinks en de PvdD zeer onverstandig en wel om de volgende redenen:

1) De financiële haalbaarheid van het plan. Cijfers buitelen ons om de oren de afgelopen maanden. Is het nu wel of niet mogelijk om alleen met eigen middelen van de golfclub De Haar bv en De Haar exploitatie BV de uitbreiding de betalen? En wat mag er juridisch wel en wat mag er niet? Sommige golfclubleden zeggen dat het niet mogelijk is, sommige accountants zeggen van wel, andere spreken weer tegen. In de explotatieovereenkomst met de gemeente is afgesproken dat de uitbreiding geheel uit eigen middelen zou worden betaald. Een financiële toets is nooit in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd, gezien dat wel kan en in deze situatie misschien ook wel had gemoeten. Een aantal partijen denken dat er een financiële toets is uitgevoerd bij de wijziging van het bestemmingsplan, maar dat is niet juist. Er heeft alleen een gesprek plaatsgevonden.

2) Het ledenaantal. Het ledenaantal is de afgelopen jaren niet gestegen. Maar om dit plan financieel haalbaar te maken moeten er minimaal 250 nieuwe leden bijkomen. En sowieso geen leden vertrekken. Uit alle stukken die we sinds januari 2014 hebben ontvangen kan je zien dat het ledenaantal ongeveer gelijk blijft, maar zeker niet stijgt.

In de exploitatieovereenkomst met de gemeente is expliciet afgesproken dat het ledenaantal moest stijgen. Daarnaast staat vermeld dat minimaal de helft van de leden uit de omgeving moet komen. En dan er minimaal 1 keer per jaar een gesprek met de gemeente moet zijn waarin de herkomst van de nieuwe leden wordt vastgesteld. Afspraken die nog niet zijn nagekomen en een situatie die op dit moment verre van zeker is. Het lijkt bij Golfclub de Haar eerder te gaan om minder leden door vergrijzing dan dat er meer leden bij gaan komen.

3) Het eigen geld van de leden in de golfclub. Een deel van de leden van de golfclub is juist hierom ongerust, wat gebeurt er met hun 10.000 euro inbreng in de golfclub als het financieel toch niet lukt? En hoe groot is het financiële risico dat leden zich zullen uitschrijven nadat de uitbreiding toch doorgaat en hun investeringen terugtrekken? Er wordt geschat dat dit ongeveer 20 procent van de leden kan zijn. Indien dit gebeurt is de financiële haalbaarheid van het plan totaal van tafel.

Vanuit enkele verontruste leden heb ik begrepen dat er zeer binnenkort met het bestuur verder wordt gesproken over de ongerustheid. We kunnen als gemeenteraad de signalen vanuit een deel van de leden van de golfclub niet negeren.

4) En als laatste, de planning en de afspraken hierover. Er is nog geen definitieve planning, geen marketingplan en er is niet ingegaan op de veranderingen in de marktomstandigheden. En een afspraak rondom het bouwen van een clubhuis wordt zomaar geschrapt. Allemaal punten in die exploitatieovereenkomst staan.

We kunnen het als gemeenteraad niet veroorloven nalatig te zijn als het gaat om de afspraken die gemaakt zijn. Nu is er nog een kans om aan de golfclub te vragen dit plan beter te beargumenteren. Hoe, daar gaat mevrouw Paardekooper van GroenLinks verder op in.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage vernieuwde armoedeaanpak 2017-2020

Lees verder

Commissiebijdrage grondwaterbeheer en ondergrond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer