Commis­sie­bij­drage bomenkap Cremerstraat


14 januari 2016

Het is lastig een commissie voor te bereiden als een halve dag van te voren nog nieuwe informatie komt. Eneco stelt de kap van het Cremerpark uit, maar krijgen we dan over twee jaar dezelfde problemen? En wat wordt er nu precies wel uitgevoerd, welk deel blijft over?

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen over de manier waarop door dit college omgegaan wordt met bomen in de stad. Het dossier Cremerstraat illustreert maar weer dat er in onze stad veel te makkelijk kapvergunningen worden verleend en dat de criteria hiervoor dus niet werkbaar zijn.

Met betrekking tot de gisteren verzonden brief. We zijn blij dat Eneco de kap van het Cremerplantsoen voorlopig uitstelt. Hopelijk geeft dat tijd om een ander alternatief te vinden voor het vervangen van de warmteleiding op die plek. We zijn wel verward door de formulering in de brief dat de warmteleiding binnen 5 jaar vervangen moet worden. In eerdere informatie is door Eneco altijd een periode vna 5 tot 10 jaar genoemd. Hoe zit het nu? Waarom spreekt Eneco over uitstel van twee jaar, waar is die periode op gebaseerd? De reden voor het uitstel is de maatschappelijke onrust. Daarom vragen we ons nu af op welke manier Eneco die maatschappelijke onrust wil gaan wegnemen in de komende jaren. Graag een toelichting hierop.

Twee concrete vragen: Ik vraag me wel af hoe het nu zit met de looptijd van de kapvergunning, kapvergunningen hebben in principe een looptijd van 2 jaar. Hoe zit dat hier? Het stuk bij het Thomas a Kempisplantsoen wordt nu versneld uitgevoerd. Kan de wethouder ons vertellen in hoeverre hier hetzelfde soort flora & fauna onderzoek is uitgevoerd als in het Cremerplantsoen? Dat vraag ik met betrekking tot het volgende:

Egels
De struiken in het bosplantsoen worden door egels gebruikt als schuilplaats en overwinteringsplaats. Tot nog toe is ons niet duidelijk geworden welke maatregelen getroffen worden om de effecten op het leefgebied van de egels te compenseren en het verlenen van de kapvergunning te rechtvaardigen. De egels worden ingesloten tussen spoor en grote weg. Zij kunnen niet zomaar ergens anders heen, want het plantsoen is niet verbonden met andere schuilplaatsen. De brief van gisteren waarin Eneco aankondigt op korte termijn met de kap aan de kant van het Thomas a Kempisplantsoen te beginnen roept bij ons ernstige zorgen op met betrekking tot egels die daar nu nog in hun winterslaap zijn. Ik hoor graag een toelichting van de wethouder hoe hiermee wordt omgegaan. Ook wil ik graag weten hoe er bij de planning van de werkzaamheden rekening gehouden wordt met de winterslaapperiode van deze dieren.

Alternatief tracé
Naar aanleiding van de RIA in december heeft Eneco in kaart gebracht of een route over de Vleutenseweg mogelijk een alternatief is voor het tracé via de Cremerstraat. In het kader van zoveel mogelijk inzetten op boombehoud en het onderzoeken van alternatieven bij de aanvraag van een kapvergunning is mijn fractie teleurgesteld dat dit onderzoek niet veel eerder in het proces is uitgevoerd.Met betrekking tot de brief die we eind december hebben ontvangen is mijn fractie niet gerust op de betrouwbaarheid van het advies van Eneco betreffende het alternatief tracé. Hoe betrouwbaar is het oordeel van Eneco hier? Hebben ze wel echt hun best gedaan om te onderzoeken hoe dit tracé met zo min mogelijk overlast gerealiseerd kan worden? Of zijn ze uitgegaan van hoe ze dit tracé zo goedkoop en snel mogelijk kunnen realiseren? Het verbaasd ons niet dat Eneco hier een beeld schetst waarin alsnog vele bomen sneuvelen en waarin de busbaan Vleutenseweg maandenlang dicht zou moeten. Wij vragen ons echter af of de belangen van Eneco het geven van een betrouwbaar en objectief advies niet in de weg staan. Daarom het verzoek aan de wethouder een onafhankelijk onderzoek naar een alternatief tracé via bijvoorbeeld de Vleutenseweg te laten uitvoeren.

Bewonersloket
De voorgenomen werkzaamheden hebben niet alleen zeer nadelige gevolgen voor dieren en natuur, maar ook voor de mens. Met name bewoners van de Cremerstraat maken zich zorgen over de overlast waar ze mee te maken zullen krijgen en de mogelijke schade aan hun huizen als gevolg van de werkzaamheden. Het is belangrijk dat zij in die gevallen zo snel mogelijk gehoord en geholpen worden zonder dat zij belast worden met uitzoeken welk van de drie projecten verantwoordelijk is. Daarom wil ik de wethouder vragen of hij kan toezeggen dat de gemeente samen met Prorail en Eneco één bewonersloket zal inrichten dat de belangen van omwoners behartigt en waar omwonenden met schade terechtkunnen.

Afspraken groencompensatie
In het beroep van de bomenstichting tegen de aan Eneco verleende kapvergunning oordeelde de bestuursrechter (10-12) dat de gemeente fouten heeft gemaakt met de afgifte van de vergunning door niet aan te geven hoeveel bomen ze gaat terugplanten. Opnieuw een illustratie dat er veel te makkelijk omgegaan wordt met de aanvragen voor kapvergunningen. Bij het afgeven van de vergunning aan Eneco is door de gemeente verzuimd aan te geven hoe de groencompensatie plaats gaat vinden, hoeveel en wat voor soort bomen er waar worden teruggeplant. Graag een toelichting hoe deze fout in de vergunningverlening hersteld gaat worden. En hoe de afspraken hieromtrent vastgelegd worden.

Omvang kapvergunning
In het beroep van de Utrechtse Bomenstichting tegen het tracébesluit van Prorail (RvS 14-12) bleek dat de werkzaamheden van prorail veel minder ruimte in beslag hoeven te nemen dan dat waarvoor de vergunning is aangevraagd. De uitvoerder van de spooruitbreiding (BAM) wil zoveel mogelijk doen om zo weinig mogelijk bomen te hoeven kappen.

We zijn zeer geschrokken van het feit dat dit pas in een rechtszaak naar voren komt. Waarom is niet direct gekeken hoe noodzakelijk de bomenkap was? Dit illustreert voor ons weer dat er veel te makkelijk kapvergunningen verleend worden. En dit zonder dat er, al dan niet in overleg met aanvrager, heel grondig gekeken wordt of de kap echt noodzakelijk is en of er geen enkel alternatief is.

Graag een reactie hierop, en ook op wat dit mogelijk betekent voor de aan Eneco verleende kapvergunning. Bij ons rijst de vraag of deze vergunning niet ook veel meer bomen omvat dan strikt noodzakelijk. En nu Eneco heeft aangegeven de kap van het Cremerpark voor langere tijd uit te stellen geeft dat de mogelijkheid om hier nog eens goed naar te kijken.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage betaald parkeren Rijnsweerd Zuid

Lees verder

Commissiebijdrage ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer