Commis­sie­bij­drage ontwik­ke­lings­kader Parkzone Amsterdam Rijn­kanaal


14 januari 2016

Parkzone Amsterdam Rijnkanaal

Dit ontwikkelingskader stelt de mens centraal. Op zich positief dat er een doorgaande parkzone langs het kanaal ontwikkeld wordt en dat inwoners verleid worden naar buiten te gaan. Ook dat het plan is om de fietsverbindingen over het kanaal te verbeteren draagt daaraan bij. Recreatie is echter niet altijd positief voor dieren en natuur, bijvoorbeeld wanneer mensen afval achterlaten of de verblijfplaatsen van dieren verstoren. Wij zouden in het ontwikkelkader ook graag een hoofdstuk zien over kansen voor dieren en natuur. Er wordt een kader geschetst voor de ontwikkeling van veel nieuwe recreatiegebieden. Wordt er bij bijvoorbeeld keuze voor beplanting en boomsoorten niet alleen rekening gehouden met esthetische en recreatieve waarde, maar net zoveel met de belangen van dieren zoals vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren?

Dan hadden we bij dit ontwikkelingskader nog twee concrete vragen.
Onze vraag wat betreft verlichting is ook al door CU en GL gesteld en daar sluiten we graag bij aan. We maken ons zorgen over de diervriendelijkheid van de verlichting. In het ontwikkelingskader lezen we “Langs doorgaande profielen worden de standaard lichtmasten toegepast die in de aanliggende wijk gebruikt worden.”. (pagina 63) In de stad wordt nog lang niet overal vleermuisvriendelijke verlichting toegepast. We willen dat hier rekening mee gehouden wordt, ook als dat ten koste van eenheid met de verlichting in de wijk gaat.

Dit sluit ook aan bij de oproep van de Fietsersbond om voor verlichting te kiezen die enkel en alleen het fietspad verlicht en niet de omringende groene ruimte.

Dan mijn tweede concrete vraag: Worden oude bomen langs het kanaal behouden? In het plan lezen we dat “bestaande bomen waar mogelijk ingepast worden”. Een duidelijk overzicht hiervan ontbreekt. (pagina 53). Een hele concrete vraag die we hierbij hebben is of de woorden “waar mogelijk” eruit kunnen zodat bestaande bomen standaard behouden worden.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage bomenkap Cremerstraat

Lees verder

Commissiebijdrage bestemmingsplan Zuidgebouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer