Commis­sie­bij­drage Boom­in­ven­ta­ri­satie Leeu­westeyn Noord


3 februari 2015

Groen en bomen zijn voor mens & dier, biodiversiteit en het klimaat zeer waardevol. Dat de inwoners van Utrecht ook veel emotionele waarde hechten aan bomen en in het algemeen groen een grote verrijking vinden voor hun woon- en leefomgeving, blijkt wel uit de emoties die de bomenkap van dit college keer op keer oproept. Zo ook in Leeuwesteyn Noord.

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Programmabegroting een motie genaamd ‘Sprietjes of dikke bomen?’ ingediend, waarin het college verzocht werd om bij stedelijke inrichting altijd rekening te houden met bestaand groen en mogelijke alternatieven voor bomenkap te laten prevaleren boven kap. Tijdens de, mede ons georganiseerde, raadsinformatieavond over de bomeninventarisatie Leeuwesteyn Noord, bleek dat er geen alternatieven waren onderzocht, danwel alternatieven waren uitgewerkt, waarin bomenbehoud de prioriteit heeft gekregen die het verdient. Zéker na onze aangenomen bomenmotie, waarin deze opdracht aan het college duidelijk in het dictum omschreven staat. De Partij voor de Dieren vraagt het college daarom nogmaals vriendelijk doch dringend om aan deze aangenomen bomenmotie de juiste uitwerking te geven en óók voor de bomen in Leeuwensteyn Noord actief en creatief naar alternatieven voor kap te zoeken. Door bijvoorbeeld creatief om te gaan met het hoogteverschil door trapsgewijs bouwen, meer bochtjes in toegangspaden, gedeelten waar de tunnel van de A2 gedeeltelijk zichtbaar blijft, etc. De Partij voor de Dieren wil een duidelijke toezegging van de wethouder dat er alternatieve scenario’s voor Leeuwensteyn Noord uitgewerkt worden waarin zovéél mogelijk bomen behouden blijven.

Bij de Partij voor de Dieren ligt het onduidelijke en, zo bleek later, onjuiste kaartje van de wel of niet te vellen 99 bomen aan de Europaweg nog zeer vers in het geheugen, en hopelijk ook bij de wethouder. Graag een reactie van de wethouder wat betreft de nauwkeurigheid van de bomeninventarisatie Leeuwesteyn Noord en een toezegging dat er, uiteraard nadat er een gunstig boomscenario voor Leeuwesteyn Noord is uitgewerkt, een nieuwe duidelijke boomkaart wordt gemaakt voor dit gebied.

Door het verdwijnen van bomen, bosjes en struiken in Leeuwesteyn, omliggende wijken zoals Hoge Weide waar nu volop gebouwd wordt en de Voornse Poort, raken dieren in de knel. Hoge Weide klinkt groen, maar dat is het nu dus niet meer. De Partij voor de Dieren heeft hier tijdens de bespreking van Leidsche Rijn bij de Voorjaarsnota aandacht voor gevraagd en tevens navraag gedaan bij een ecologisch adviseur van de gemeente. De dieren in nood concentreren zich steeds meer in Leeuwesteyn Noord als laatste relatief rustige plek, maar nu is het plan om óók in Leeuwesteyn Noord alles vol te bouwen, zodat de dieren die nu al verdwaasd rondlopen écht nergens meer heen kunnen. Er is ons verteld dat er naar aanleiding van het Flora- en Faunaonderzoek voorstellen gedaan worden voor de verplaatsing van o.a. hazen en fazanten. Kan de wethouder een update geven van deze plannen, hoe de verplaatsing uitgevoerd gaat worden en waar de dieren heen gaan? De Partij voor de Dieren wil uiteraard dat de dieren kunnen blijven en dat Leeuwesteyn Noord als een veilige groene plek behouden blijft.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de Jaarbeursgarage

Lees verder

Commissiebijdrage Second opinion raadsvoorstel kredietaanvraag Jaarbeurspleingarage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer