Commis­sie­bij­drage Kader­brief Dieren­welzijn


19 februari 2015

Yes, dacht ik toen ik vanmorgen opstond! Eindelijk praten over iets anders dan het belang van de mens. Eindelijk na maanden van het binnenstebuiten keren van de Kaderbrief gaan we ‘m vandaag bespreken.

De Partij voor de Dieren is blij dat het college op ons aandringen aan de slag is gegaan met de Nota Dierenrijk Utrecht. Het is ook mooi om te horen dat dit college dierenwelzijn belangrijk vindt en dit als eerste zin opneemt in het raadsvoorstel. Wat de Partij voor de Dieren betreft had het beter geweest een geheel nieuwe nota te schrijven. Maar goed, laten we ons nu maar concentreren op deze kaderbrief.

We juichen toe dat er een informatiepagina komt op de gemeentewebsite over diervriendelijke omgang met dieren in de stad en dat het college een jaarlijkse rapportage gaat maken over dierenwelzijn (beslispunt 3 en 4 in het raadsvoorstel).

Tevens is beslispunt 1, over de verbetering en verscherping van de uitvoering door de gemeente een mooie stap. Dit zal voornamelijk naar voren komen in de nog te maken Green Deal. Wij hopen dat deze afspraken zeer spoedig tot stand komen. Onder andere omdat de stadsecoloog tijdens de RIA verontrustende cijfers over het aantal gebouwbewonende beschermde soorten in Utrecht gaf. In andere steden gaat het beter met de huismus, vleermuis en gierzwaluw. De stadsecoloog kon niet vertellen waarom Utrecht onderaan het rijtje bungelt. Het is dan ook goed dat er onderzoek komt, en dat er nu vooraf wordt gehandeld in plaats van herstelwerkzaamheden te verrichten.

Uiteraard is het verstandig om te starten met bedreigde diersoorten, maar vergeet vooral ook de andere dieren niet. Want anders raken die straks bedreigd. Straks is de huismus gered en de egel uitgestorven in Utrecht.

Maar goed, al met al een goede start, maar wij zouden de Partij voor de Dieren niet zijn als we niet ook nog met een stapeltje verbeterpunten komen. Want dit college zegt dierenwelzijn belangrijk te vinden, maar schuift vele zaken af op de huisdiereigenaren en opvangcentra. Als je dierenwelzijn belangrijk vindt, dan neem je als college ook de verantwoordelijkheid om alle dieren in de stad een dierwaardig leven te geven.

En dierenwelzijn belangrijk vinden, maar er geen cent meer aan willen uitgeven. Als je echt wil investeren in een goede stad voor mens en dier, dan moet budgetuitbreiding mogelijk zijn.

We beginnen bij de inleiding van het raadsvoorstel: hier zijn een paar zaken weggevallen die in de ontwerp Kaderbrief nog wél stonden, namelijk:

1. Het welzijn van dieren staat voorop in de omgang tussen mens en dier
2. Dierenwelzijn is geïntegreerd in de verschillende onderdelen van gemeentelijk beleid.

Waarom staan deze punten er niet meer in? Kan de wethouder toezeggen dat hij deze punten weer aan de Kaderbrief toe zal voegen? Want, moge dat duidelijk zijn; deze punten zijn essentieel voor een goede basis.

Wij gaan in deze commissie vooral in op beslispunt 2: de aanbevelingen van de Dierenbescherming. Het is prima dat het college gebruik maakt van hun veertig aanbevelingen, maar deze lijst moet niet als heilig worden gezien. De aanbevelingen zijn goed, maar als je dierenwelzijn belangrijk vindt als college moet je verder kijken.

We starten bij: Dieren in nood
De gemeente richt zich alleen op haar wettelijke taak van de opvang en het vervoer van huisdieren, niet van wilde dieren. Vogels en vissen worden alleen bij botulisme-uitbraken geholpen. Dit moet anders! De Dierenbescherming gaf hier ook een vlammend betoog over tijdens de RIA. De gemeente Utrecht geeft geen geld voor de opvang van bijvoorbeeld gewonde hazen of egels. En laten we wel wezen: Gewond, vaak door toedoen van de mens!

Wat gebeurt er met egels, eekhoorns en andere wilde dieren die ziek of gewond worden aangetroffen in Utrecht? Neem egels: De egelopvang in Naarden betaalt nu uit eigen zak het vervoer en de noodhulp. Dat lukt maar net. Dat moet niet kunnen in een stad als Utrecht die zegt dierenwelzijn belangrijk te vinden.

De Partij voor de Dieren dringt er bij het college dan ook op aan verder te gaan dan haar wettelijke taak en ook wilde dieren te helpen. De gemeente Amersfoort zorgt er samen met de Dierenambulance en de Dierenbescherming voor dat álle dieren in hun gemeente worden geholpen. Zo krijgt de Dierenambulance een vergoeding per geholpen dier, en alle diersoorten zijn hierin opgenomen. Graag nodigen we de wethouder uit voor een werkbezoek aan de gemeente Amersfoort en het Dierenbeschermingscentrum om te praten over deze regeling. Graag horen wij of hij hiertoe bereid is.

Dit college is wat ons betreft niet duidelijk over de opvang van dieren bij arrestaties, huiselijk geweld en gedwongen opname. Hierover gaat punt 5. Navraag bij ambtenaren leert dat als een dergelijk situatie zich voordoet, er een oplossing voor dieren wordt gezocht, zoals opvang door familieleden, bekenden of in het asiel. Dierenambulance Utrecht geeft echter aan dat als zij verzoeken krijgen vanuit de politie, Altrecht en woningbouwverenigingen, ze de dieren vaak niet kwijt kunnen bij het asiel, omdat er geen geld vanuit de gemeente voor tijdelijke opvang ter beschikking is gesteld aan het asiel.

In de reactie van het college staat dat er afspraken zijn gemaakt over de opvang van dieren als de eigenaar geen geld heeft. De Dierenbescherming geeft aan dat er afspraken zijn in de vorm van een dierenvangnet, maar deze afspraken zijn niet structureel. Daarbij zijn de eisen nu heel streng voor wanneer iemand in aanmerking komt voor hulp. De PvdD wil dan ook graag dat dit college structurele afspraken maakt met de Dierenbescherming. En dat deze afspraken gelden bij vervuilde woningen, arrestaties, gedwongen opnamen of huiselijk geweld.

Dan verder naar de gezelschapsdieren:
Hier komt in de aanbevelingen meteen het puntje over verantwoordelijkheid nemen om de hoek kijken. Dit college vindt namelijk dat de verantwoordelijkheid voor het laten chippen en/of neutraliseren van je kat, geheel je eigen verantwoordelijkheid is. Maar Het is niet alleen voor de kateigenaar fijn als een kat geneutraliseerd en gechipt is, maar dit levert ook voor de gemeente voordelen op. Bij het chippen van katten worden de dieren sneller teruggevonden en teruggeplaatst bij de eigenaren. Bij neutralisatie komen er minder katten en dus ook minder zwerfkatten en uiteindelijk dus ook minder katten in het asiel. Dit drukt de kosten voor de gemeente van de eerste twee weken opvang. Dus eerst investeren in het terugdringen van de kattenpopulatie en er dan later de vruchten van plukken. Dat is het beleid dat de PvdD graag ziet. Graag horen wij van de wethouder of hij bereid is, net als de gemeente Amsterdam heeft gedaan, mee te betalen aan het chippen en/of neutraliseren van katten van mensen met een minimuminkomen.

Dit college geeft aan veel informatie over verantwoord huisdierenbezit op hun website te willen plaatsen, maar informatie oer hobbydieren vindt ze echt te ver gaan. Die keuze is voor de PvdD een raadsel. Waarom wel informatie over het chippen van je kat, maar niet over het plaatsen van een schuilstal voor je pony? Die website wordt toch al uitgebreid met informatie. Dit kan je mooi meenemen.

Dus waarom niet een link plaatsen op de website van de gemeente naar de juiste organisatie? Simpeler kan het niet. Graag een reactie.

Verder met evenementen met dieren;
Je kunt je natuurlijk voorstellen dat de PvdD hier het liefst ziet staan: het college wil geen evenementen met dieren. Dieren kunstjes laten doen, tentoonstellen of shows organiseren is nooit in het belang van dieren. Het tast altijd de intrinsieke waarde van een dier aan en kan niet volgens de wet Dieren. Het moet afgelopen zijn met het gebruik van dieren puur voor het vermaak van de mens. De PvdD is dan ook erg blij dat er op 15 september een einde komt aan het gebruik van wilde dieren in het circus. Echter, sinds enkele jaren treedt circus Belly Wien begin september in Utrecht op. Dit circus heeft wilde dieren. Wij vragen hierbij een toezegging van de wethouder dat hij, tot het verbod er is, er alles aan zal doen om alle circussen met wilde dieren te weren uit Utrecht (punt 16). Gezien het feit dat de wethouder zich hier enorm voor heeft ingespannen afgelopen zomer, gaan wij er vanuit dat hij dat aankomende zomer ook vast weer wil doen.

Dit college gaat bij het punt over het houden van evenementen met dieren wel heel specifiek in op de twee voorbeelden van de Dierenbescherming: struisvogelraces en paardenmarkten. Twee voorbeelden die zich tot op heden niet hebben voorgedaan in Utrecht. De PvdD wil dat het college breder kijkt, bijvoorbeeld naar wat te doen bij de inzet van dieren bij het openen van winkels, kerststallen en roofvogelshows, en het loslaten van sierduiven. Mensen informeren over de nadelige gevolgen voor dieren bij dit soort vermaak past bij een diervriendelijk college. Dus weer een mooi punt voor die website!

Wij vragen tevens een toezegging van de wethouder dat in de Kaderbrief wordt opgenomen dat de gemeente een voorkeursbeleid gaat invoeren voor evenementen zonder dieren. Want ook wij weten dat het landelijk nog niet verboden is, maar als je gaat voor een diervriendelijke stad, moet je hier beleid op maken.

Totdat dat voorkeursbeleid is geregeld, moet de gemeente in ieder geval direct bij aanvraag van een evenementenvergunning waarbij dieren betrokken zijn met de Dierenbescherming bellen voor advies. Een brief naar de Dierenbescherming sturen als de vergunning al is verleend is mosterd na de maaltijd. De afgelopen jaren heeft de Dierenbescherming sowieso geen brieven van de gemeente ontvangen. Graag een toezegging van de wethouder dat de gemeente voortaan direct bij vergunningaanvragen navraag doet bij de Dierenbescherming.

Over naar de landbouwhuisdieren;
De PvdD is bang dat met de uitbreidingsmogelijkheden voor enkele veehouders in Utrecht conform het oude bestemmingsplan ook het aantal gehouden dieren zou kunnen toenemen. Er staat namelijk niet letterlijk dat dit niet kan. Graag een toezegging van de wethouder dat dit niet het geval is.

Dan over naar het kopje ‘In het wild levende dieren: jacht, beheer en schadebestrijding’
Wij vallen al meteen over de titel van dit hoofdstuk. Hoezo jacht, beheer en schadebestrijding?

Als je uitgaat van het welzijn van het dier in de relatie tussen mens en dier is het doden van dieren niet te verantwoorden.

De gemeente gaat wat ons betreft dus bij het ervaren van overlast van dieren niet meer over op het doden van dieren, maar kiest alleen diervriendelijke methoden, zoals verjagen en verplaatsen. Dat wordt al zoveel mogelijk gedaan, wat fijn is, maar kan toch nog wel een beetje worden gefinetuned.

Graag een toezegging van de wethouder dat dit college bij vermeende overlast van wilde dieren hen niet meer doodt of laat doden. Wij denken uiteraard graag mee over hoe je dat dan kunt doen, want wij hebben het idee dat hier bij de gemeente nog zeer weinig over bekend is, waardoor te snel overgegaan wordt op doden in plaats van diervriendelijke methodes. Het doden van dieren heeft vaak ook weinig effect als je de oorzaak niet wegneemt. Dan komen er weer dieren voor terug en zit je weer met hetzelfde probleem. Laat nou een diervriendelijk bedrijf bijvoorbeeld konijnen verplaatsen in plaats van konijnen te doden op begraafplaatsen of industrieterreinen.

Wij willen ook een toezegging dat de gemeente bewoners niet faciliteert bij het doden van ratten door hen bijvoorbeeld te adviseren gif te gebruiken. Gif is een zeer dieronvriendelijk methode waarbij de rat een langzame gruwelijke dood sterft. Dat kun je toch niet doen als diervriendelijke gemeente? We willen ook dat de gemeente zelf geen ratten- of muizengif meer inzet in de openbare ruimte of op het stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen. Graag een reactie.

De Partij voor de Dieren wil dat het college alleen bedrijven inhuurt die dierenwelzijn voorop stellen en niet elders bijvoorbeeld ganzen vergassen. Tot nu toe zijn dergelijke bedrijven wél ingehuurd door de gemeente. Er zijn bedrijven die altijd diervriendelijke oplossingen gebruiken bij overlast. Graag een toezegging van de wethouder dat hij in het aanbestedingsbeleid opneemt dat deze aanbesteding alleen nog gegund wordt aan bedrijven die diervriendelijk werken.

En gelukkig is dit college wat betreft de hengelsport al een beetje haar visie aan het wijzigen. Tijdens de consultatiebijeenkomst en ook weer tijdens de RIA hoorden we van vele partijen dat een diervriendelijke gemeente hengelsport onmogelijk kan toestaan. Hengelen levert enorme stress, pijn en leed op bij vissen. En ja, er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat vissen een zenuwstelsel hebben en pijn kunnen ervaren. Het is niet te verantwoorden dat deze levende wezens puur voor het vermaak van de mensen deze lijdensweg moeten ondergaan.

De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de gemeente geen viswater meer verpacht aan hengelsportverenigingen. Ook willen wij een einde aan vislessen op scholen. Het college geeft aan te zullen bekijken of de contracten met de AUHV aangepast moeten worden en dat er een voorstel volgt. Graag hoort de Partij voor de Dieren de visie van het college op de invulling van het voorstel. Kan er nu al een tipje van de sluier gegeven worden? Zo nee, wanneer kunnen wij dit verwachten?

We vragen nu in ieder geval al aan de wethouder of het college bij overleggen met basisscholen wil aangeven dat vislessen op scholen wat het college betreft not done zijn. Graag een reactie.

En de PvdD heeft nog een puntje voor de website van de gemeente gevonden: graag zien wij ook op de dierenwelzijnspagina van de gemeente informatie terug over de leefwijze en gedrag van vissen. Hier is nog bij veel mensen nog weinig over bekend en als je als college diervriendelijk wilt zijn is het essentieel om ook hierin een voorlichtingsrol te bekleden.

We zijn er bijna mensen, het laatste hoofdstuk: In het wild levende dieren: ruimtelijke ingrepen
Het college voert aanbeveling 35 uit wat betreft het nemen van maatregelen om dierenleed bij baggeren en het droogleggen van sloten te voorkómen. De PvdD wil graag een toezegging van de wethouder dat het college dit voornemen ook hard maakt in overleggen met de waterschappen en de provincie. Ook willen we dat dit niet alleen geldt voor sloten, maar voor alle wateren in Utrecht. Hier graag ook een toezegging op, evenals opname in de Kaderbrief.

Wat fijn dat de gemeente al jaren geen gif meer gebruikt om onkruid in de openbare ruimte te bestrijden (punt 36)! Wij willen graag een toezegging van de wethouder en toevoeging aan de Kaderbrief dat de gemeente helpt particulieren en bedrijven in Utrecht over te halen geen gif meer te gebruiken. Dit kan door informatievoorziening op de website (zie al de pagina over bijen op de gemeentewebsite) en door er in overleggen met bedrijven en woningcorporaties voor te pleiten dat ook zij stoppen met gifgebruik op hun eigen terrein.

Tot slot: wat mist de Partij voor de Dieren in de Kaderbrief Dierenwelzijn?
De Partij voor de Dieren wil dat dit college het oplaten van ballonnen bij evenementen ontmoedigt. Dieren kunnen ernstig gewond raken of zelfs gedood worden door verstrikking of verstikking in de resten. Een aangenomen motie van de PvdD in de Tweede Kamer op 4 december 2014 spoort het Rijk aan gemeenten te vragen het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. D66 Westland wil een ban op ballonnen bij evenementen. Wij vragen ‘onze’ D66 dan ook samen met ons een toezegging van de wethouder te vragen dat hij zich inzet om het oplaten van ballonnen in Utrecht te ontmoedigen.

Gezelschapsdieren
De PvdD wil dat de verkoop van dieren in tuincentra en dierenwinkels door dit college wordt ontmoedigd door mensen via de gemeentewebsite te informeren over het adopteren van dieren uit opvangcentra. Wij verzoeken de wethouder ook een brief te sturen naar het Rijk om hen te stimuleren haast te maken met een verbod op de verkoop van dieren in tuincentra en dierenwinkels. Graag een toezegging van de wethouder op beide punten.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Grondoverdracht zuidelijk deel Oosterspoorbaan

Lees verder

Commissiebijdrage over ongewenste zadelhoesjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer