Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn Program­ma­be­groting 2020


31 oktober 2019

Voorzitter, omdat we het binnenkort verder over de Nota Dierenwelzijn gaan hebben en we nog de definitieve stukken verwachten over die Nota beperken we ons vandaag tot 5 dierenonderwerpen. De rest van onze bijdrage gaat over Openbare Ruimte en Groen.

Invasieve exoten (programma Openbare Ruimte en Groen)
De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de werkwijze van het Platform Invasieve Exoten en over de manier waarop het Rijk en provincies omgaan met die exoten. Hierbij hebben we het vooral over diersoorten. In het Programma Invasieve Exoten van de provincie Utrecht bijvoorbeeld, gaat het over artikel 17 soorten die ‘uitgeroeid’ moeten worden. Artikel 17 soorten zijn exotische planten en dieren die zich nu nog niet (grootschalig) in Nederland gevestigd hebben, maar dit valt binnenkort te verwachten. Denk bijvoorbeeld aan wasberen en wasbeerhonden. Die eerste soort dreigde in Limburg ‘uitgeroeid’ te worden, totdat Stichting AAP ingreep en aanbood de dieren op te vangen. De gemeente Utrecht zit ook in het Platform Invasieve Exoten en wij verwachten van een gemeente die zegt goed te zijn voor dieren dat zij zich inzet om koste wat kost te voorkomen dat dieren worden gedood, of ‘uitgeroeid’ die zich in de gemeente of de provincie Utrecht vestigen. Er zijn andere, diervriendelijkere manieren, zoals preventie, maar ook het inrichten van de natuur zodat de natuur voorrang heeft en een goede kans krijgt zichzelf te ‘verdedigen’ tegen invasieve exoten. Dit betekent dus níet het doodschieten van vossen en andere roofdieren, en ook níet het verpretparkiseren van natuur voor de mens. Wij krijgen graag een toezegging van het college dat de gemeente Utrecht dierenwelzijn voorop stelt en zich inzet om wilde dieren niet te doden in de gemeente en provincie Utrecht. Verder zagen wij dat er een subsidieregeling ‘bevordering biodiversiteit’ bestaat die bewoners krijgen als ze meehelpen met het bestrijden van invasieve exoten. Wij hopen dat dit alleen geldt voor planten als de Japanse duizendknoop en niet dat bewoners geld krijgen om als een soort cowboys dieren te doden die als invasief worden beschouwd. Kan het college toezeggen dat de gemeente Utrecht dit nooit zal toestaan als lid van het Platform en zich daar ook ferm tegen uitspreekt?

Zwerfdieren
Zoals we al aangaven in de commissie over de Nota Dierenwelzijn zijn we blij dat het college het streven naar het aantal zwerfdieren per 1.000 inwoners van 3 naar 2 heeft teruggebracht en dat u verder gaat met het helpen van dieren die zwerfdier dreigen te worden of al zijn. We blijven aandringen op meer voorlichting over verantwoord huisdierenbezit, het adopteren van dieren uit een opvang in plaats van het kopen van dieren, de TNR methode bij zwerfkatten en het voldoende steunen van dierenopvangcentra, zodat zij hun werk goed kunnen blijven doen. We gaan hier wellicht nog verder op in bij de volgende commissie over de Nota Dierenwelzijn.

Hondenbelasting
Fijn dat dankzij ons amendement met GroenLinks en de SP in de nieuwe Verordening Hondenbelasting nu geen uitzondering meer wordt gemaakt voor honden die voor verkoop en tentoonstellingen worden gebruikt. Dit voorkomt hopelijk misstanden op het gebied van hondenfok en entertainment met honden.

Katten in het water
In de Programmabegroting staat “Samen met de Dierenbescherming en hun partners zorgen we voor goede en snelle hulpverlening aan hulpbehoevende dieren in de stad.” Regelmatig vallen er echter dieren zoals katten en egels in de Utrechtse wateren en door de vaak zeer steile en hoge kades komen zij er niet meer uit, waardoor regelmatig dieren sterven. Ditzelfde geldt voor kleine watervogels die nog niet kunnen vliegen, zwanen en padden die zich al in het water bevinden. De Partij voor de Dieren heeft hier al ontelbare keren over aan de bel getrokken, maar het college lijkt te blijven weigeren FUPs aan te leggen bij die steile kades, vanwege het vaarverkeer, omdat het lelijk zou zijn of om welke reden dan ook. Vaak moeten bewoners het dan zelf oplossen.

21 oktober stond in de Utrechtse media een artikel over kat Pip, die in het water was gevallen bij de Verlengde Houtrakgracht in Leidsche Rijn. De kat kon een klein randje in het water vinden om zichzelf te redden, maar kon toen natuurlijk nog het water niet uit. Als dat randje er niet was geweest was hij dood geweest en ook als de Dierenambulance hem niet had gered. Nu kregen wij deze week een noodkreet van de Dierenambulance en van bewoners, en stond er in de Telegraaf een artikel over dit water en dat bewoners zich ernstig zorgen maken over het feit dat hier zoveel dieren in het water belanden en er niet meer uit kunnen komen, met sterfte tot gevolg. Meer dan 30 omwonenden hebben dit nu gemeld bij de gemeente en de Dierenambulance heeft ook bij de gemeente aan de bel getrokken, net als overigens twee jaar geleden! Zij zeggen dat de gemeente hier toen nooit iets mee gedaan heeft en zij hebben sindsdien meerdere levende en dode katten uit dit water moeten halen. Wij vragen het college het volgende: Hoe kan het dat op de noodkreet van de Dierenambulance twee jaar geleden nooit is gereageerd? Wij hebben overigens al meerdere keren gemerkt dat als de Dierenambulance bijvoorbeeld melding deed van overstorten die niet goed afgedicht waren, waardoor er kleine watervogels in vielen die vervolgens gestorven zijn, zij geen enkele reactie kregen van de gemeente. Pas toen wíj hier als Partij voor de Dieren melding van deden werd er iets aan gedaan. Wij verzoeken het college dan ook noodmeldingen en signalen van de Dierenambulance ZEER serieus te nemen en direct actie te ondernemen als zij aan de bel trekken, voor de dieren in de stad. De Dierenambulance is notabene (via het contract met de Dierenbescherming) een zeer waardevolle partner van de gemeente! Verder verzoeken wij het college zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de bezorgde bewoners over de situatie in de Verlengde Houtrakgracht en samen met hen te kijken hoe er zo spoedig mogelijk maatregelen worden genomen voor katten en andere dieren. Wij begrepen dat er nu een aantal inwoners van Utrecht met steun van de organisatie Kat Uit de Gracht scheepstouwen wil aanleggen in deze gracht. Als dit inderdaad gaat gebeuren, vragen wij het college met klem om hen te faciliteren en niet te dwarsbomen. Prachtig toch, dat de inwoners van Utrecht zo betrokken zijn bij de dieren? Maar wij blijven dit de hoofdverantwoordelijkheid vinden van de gemeente, aangezien de kades in bezit zijn van de gemeente. Dus tijd voor actie!

Mocht het waterschap hier ook nog een rol in kunnen spelen, vragen we het college hierin het voortouw te nemen en er samen voor te zorgen dat katten en andere dieren niet alleen bij de Verlengde Houtrakgracht, maar ook bij alle andere hoge kades in Utrecht nu eindelijk niet meer hulpbehoevend hoeven te worden, dus te voorkomen dat zij sterven doordat zij geen FUPs krijgen. Laatste vraag hierover: is het college bereid om FUPs en noodlijdende dieren als katten ook in het Plan Watertaken op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Dierenvoedselbank

Over hulpbehoevende dieren gesproken: onlangs kregen wij een melding van een vrijwilliger bij de Voedselbank in Oost, waaruit bleek dat diverse mensen in die wijk die steun krijgen van de Voedselbank tevergeefs om voedsel voor hun huisdieren vragen. Zij kunnen ook niet terecht bij de Dierenvoedselbank op de Amsterdamsestraatweg, overigens de enige Dierenvoedselbank in Utrecht, omdat die vanwege geld- en capaciteitsgebrek alleen de wijken Ondiep, Pijlsweerd en Overvecht kunnen bedienen, en een paar mensen in andere wijken. Nu hebben wij al eerder in de raad aangegeven dat wij vinden dat de Dierenvoedselbank onvoldoende steun krijgt van het college en ook vaak vergeten wordt als het gaat om voedselbanken en de verzorging van huisdieren in Utrecht, maar dat doen we nu gewoon nog een keer. Wij vinden het schrijnend en zorgwekkend dat mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank geen voedsel voor hun dieren – die ze vaak al hadden voordat ze bij de Voedselbank moesten aankloppen – kunnen krijgen. Wij vinden het ook vervelend dat de Dierenvoedselbank geen subsidie krijgt van de gemeente, omdat het zo belangrijk is om goed te zorgen voor de dieren in onze stad. We begrepen dat de Dierenvoedselbank al ZES jaar aan het knokken is voor een contactpersoon bij de gemeente voor hulp en vragen op dierenwelzijnsgebied en armoedebeleid. Nu zijn onlangs de binnenkort ex-ambtenaar dierenwelzijn en de nieuwe ambtenaar dierenwelzijn bij hen langsgeweest op aandringen van de Dierenvoedselbank en Dierenlot, maar zij wisten nog niet eens van het bestaan van de Dierenvoedselbank af. Wij vragen dan ook aan het college of zij kan garanderen dat de nieuwe ambtenaar dierenwelzijn de belangen van de Dierenvoedselbank stevig gaat vertegenwoordigen en in samenspraak met ambtenaren op het gebied van armoedebeleid ervoor gaat zorgen dat zij de steun krijgen die zij nodig hebben en verdienen. Het is erg zwaar voor hen om de Dierenvoedselbank draaiende te houden met zo weinig steun van de gemeente en zoveel hulpbehoevende mensen en hun huisdieren, met alle schrijnende bijkomende verhalen vandien.

Dieren zijn vaak waardevolle leden van het gezin en daarnaast getuigt het van een echt goed dierenwelzijnsbeleid als het college ook voor deze dieren zorgt. We vragen het college dan ook om met de Dierenvoedselbank en met de Voedselbanken in gesprek te gaan én te blijven om te zien op welke manieren het college hen kan helpen in de steun aan álle noodlijdende huisdieren in onze stad, en ook kan zorgen voor blijvende betaalbare huisvesting, zodat die onzekerheid weggenomen wordt. De Dierenvoedselbank heeft hier zeker waardevolle informatie over en weet ook goed hoe de problematiek zit in hun werkgebied, en kan ook goed aangeven welke steun zij hierbij nodig hebben. Luister naar hen en help hen!

Interessant voor jou

Commisisebijdrage Veiligheid, Personeel en Organisatie Programmabegroting 2020

Lees verder

Commissiebijdrage Openbare Ruimte en Groen Programmabegroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer