Commis­sie­bij­drage Openbare Ruimte en Groen Program­ma­be­groting 2020


31 oktober 2019

Wateropvangsysteem ook geschikt voor dieren
In het programma Openbare Ruimte en Groen staat de effectdoelstelling over het systeem voor de opvang van regenwater en afvalwater. Daarover stelden wij een technische vraag (nummer 258). In het antwoord op die vraag staat de toezegging om aan de doelstelling toe te voegen dat het water- en rioleringssysteem ook geschikt moet zijn voor planten en dieren. Het verbaast ons daarom dat we deze toevoeging niet terugzien in het erratum op de begroting. Kan de wethouder ons informeren of dit een vergissing betreft? Waarom is deze toevoeging niet verwerkt en gaat dit alsnog gebeuren?

Wisselperken
In de Bijlage Maatregelen sluitende begroting gaat het over wisselperken. Er wordt voorgesteld dat een deel van de wisselperken (die jaarlijks opnieuw ingeplant worden met wisselende bloemen), een vaste beplanting krijgt met planten of gras. Kan de wethouder toezeggen dat hier voor een biodiverse beplanting wordt gekozen met een ecologisch beheerbeleid, en dus niet voor gras, dat een verslechtering van de biodiversiteit zou betekenen?

Hoeveelheid openbaar groen per inwoner van de stad
Utrecht wil dat bij de groei van het aantal inwoners van de gemeente, het aantal vierkante meters groen dat per huishouden beschikbaar is gelijk blijft. De Partij voor de Dieren is blij dat dit een breed gedeelde doelstelling is geworden. In de eerdere berekening was er 113 m2 beschikbaar per huishouden, gebaseerd op het beschikbare groen inclusief de landgoederen. Nu ineens wordt onder het mom van “correctie” aangegeven dat de landgoederen niet meegeteld hadden moeten worden bij de berekening van het aantal vierkante meters groen in de stad. Als gevolg daarvan is de beschikbare hoeveelheid groen per huishouden, en dus ook het streefgetal voor de toekomst, bijgesteld naar 105 m2.

De Partij voor de Dieren begrijpt niet helemaal waarom de landgoederen niet meegeteld zouden moeten worden. Dit is immers ook het groen waarnaar het college steeds verwijst als plek waar onze bewoners kunnen recreëren. Graag een reactie. Wat ons betreft wordt de doelstelling weer teruggebracht naar 113 m2 per huishouden.

Capaciteit VTH (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving)

Ik begin bij Vergunningen:

Met grote regelmaat bereiken ons berichten dat velvergunningen voor bomen onzorgvuldig worden afgehandeld en gecommuniceerd. Bij publicatie ontbreken stukken, er wordt bij publicatie niet vermeld dat er sprake is van de activiteit kappen of de activiteit herplanten, en dit wordt vervolgens soms bij de publicatie van de vergunningverlening alsnog gecorrigeerd maar niet altijd.

Dan Toezicht en Handhaving:

Onder meer als het om bomen gaat, ontbreekt het hier nogal eens aan. Er is onvoldoende toezicht op het naleven van afspraken over boombescherming. En ten gevolge daarvan ook van handhaving daarop. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren tot de volgende vraag aan het college: Deelt de wethouder onze indruk dat er mogelijk een capaciteitsprobleem is dat leidt tot onvoldoende zorgvuldige uitvoering van VTH als het gaat om bomen in de openbare ruimte?

Onderhoud: bermen en overige grasveldjes anders beheren
Er zijn overal in de gemeente kleine stukjes gras, bijvoorbeeld tussen of naast fietspaden, vooral in meer buitenwijken zoals Kanaleneiland. Kunnen die biodiverser?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Dierenwelzijn Programmabegroting 2020

Lees verder

Commissiebijdrage Economie en Festivals Programmabegroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer