Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn Voor­jaarsnota 2015


15 juni 2015

Fijn om te zien dat onze stadsecoloog is aangeschoven en ook mevrouw Breijer (ambtenaar) die veel heeft gedaan voor de totstandkoming van de Kaderbrief Dierenwelzijn. Ik maak namelijk in deze commissie graag gebruik van mijn tijd om het over dierenwelzijn te hebben, specifiek over nog openstaande toezeggingen van de wethouder die voor zover de Partij voor de Dieren weet nog niet uitgevoerd zijn. Aangezien er inderdaad niet veel over dierenwelzijn in de stukken staat sluiten wij ons hierbij aan bij het pleidooi van D66 om hier voortaan meer dierenwelzijnsissues in op te nemen.

Hulp aan dieren bij rampen
Ik richt me vooral op de behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn. De wethouder zegde in maart toe dat hij ons Amendement 11 zou voorleggen aan de VRU. Dit gaat over de opvang van alle dieren bij rampen in plaats van alleen huisdieren en vee (“Het inrichten van opvanglocaties voor alle dieren in nood, zoals huisdieren, vee, proefdieren, kinderboerderijdieren en gewonde wilde dieren.”)

Graag horen wij van de wethouder hoe het hiermee staat.

Verkoop van dieren
Tijdens de commissie van 19 februari gaf de wethouder aan dat hij bereid was een brief te schrijven naar de staatssecretaris waarin haar wordt verzocht de verkoop van dieren in tuincentra en dierenwinkels te ontmoedigen. Dit wilde de wethouder het liefst doen samen met andere gemeenten. De Partij voor de Dieren heeft in die commissie aangeboden een bijdrage te kunnen leveren aan deze brief en het lijkt ons tevens een goed idee om tijdens het zomerreces met de wethouder een werkbezoek af te leggen aan een tuincentrum en een dierenwinkel die dieren verkopen.

Kan de wethouder ons vertellen of hij al met wethouders van andere gemeenten heeft gesproken over een gezamenlijke brief richting de staatssecretaris? En kan de wethouder ons vertellen of hij bereid is met de Partij voor de Dieren een bezoek te brengen aan een tuincentrum en een dierenwinkel die dieren verkopen?

Jacht
Tijdens de commissie van 19 februari gaf de wethouder aan dat hij de gemeente Bunnik kan vragen om voor een bepaald deel van de landgoederen dezelfde regels toe te passen als Utrecht op de landgoederen doet wat betreft de jacht op dieren. Dit zou inhouden dat dieren alleen worden gedood als zij ernstig lijden.

Heeft de wethouder hier al met de gemeente Bunnik over gesproken of heeft hij dit uitbesteed? Zo ja, dan horen wij graag wat de gemeente Bunnik hierover gezegd heeft. Zo nee, vinden er nog gesprekken met hen plaats over de jacht op de landgoederen?

Amersfoortse model
De Partij voor de Dieren vroeg de wethouder de raad vóór de Voorjaarsnota te informeren over verdieping in de Amersfoortse aanpak wat betreft het helpen van dieren in nood. Nu vond de wethouder dit wat vroeg, maar van de Dierenbescherming begreep ik dat de gemeente al druk bezig is met de voorbereidingen.

Kan de wethouder de Partij voor de Dieren vertellen of er al iets concreets te melden is over de Amersfoortse aanpak in Utrecht en over de hulp aan gewonde en ontheemde wilde dieren in Utrecht? Vraag6: Zijn er al afspraken gemaakt en zo ja welke?

Green Deal
Verder zijn we net als D66 en GroenLinks erg benieuwd of er al een overeenkomst is getekend met de betrokken ministeries over de Green Deal diervriendelijk bouwen en wanneer we hierover een voorstel kunnen verwachten.

Wil de wethouder ons vandaag een update geven?

Groene Webprojecten
De wijkgroenplannen komen eind 2017 te vervallen, maar hoe zit het met de Groene Webprojecten? De Partij voor de Dieren pleit er natuurlijk voor om deze projecten te behouden en uit te breiden.

Kan de wethouder Dierenwelzijn ons vertellen of de Groene Webprojecten (pagina 109 Jaarstukken 2014) worden voortgezet? Deze projecten zijn gericht op verbetering van de biodiversiteit in de stad en zijn vooral ingericht op het helpen van wilde dieren in de stad. Dit is hard nodig, want onze stadsecoloog zei tijdens de behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn dat het niet goed gaat met wilde dieren in Utrecht.

Wij begrepen dat de raad geen inhoudelijke suggesties kan doen voor deze projecten. Alleen het MAGIE-overleg kan dat. Dit hebben wij vernomen van een ambtenaar. In het Meerjaren Groenplan staat dat het in samenspraak gaat met bewoners. Kan de wethouder ons vertellen hoe dit precies zit? En waarom is voor deze constructie gekozen? Wij willen graag een toezegging van het college dat de raad op de hoogte wordt gesteld over de mogelijkheid om mee te beslissen over de inhoud van de Groene Webprojecten middels een commissiebrief.

Over FUP’s en diervriendelijke oevers gaan wij praten met wethouder Geldof, dan is de wethouder Dierenwelzijn hiervan op de hoogte.

Jaarlijkse rapportages
De wethouder heeft de raad ten aanzien van dierenwelzijn in ieder geval twee jaarlijkse rapportages beloofd. De ene gaat over de stand van fauna (en flora) in de stad en de neergang van soorten. De PvdD wil graag van de wethouder weten wanneer wij de eerste rapportage kunnen verwachten. Kan de wethouder ons hier meer over vertellen?

De tweede rapportage behelst Amendement 18, dat wij samen met de PvdA hebben ingediend en is aangenomen door de raad op 19 maart. De wethouder gaf hierbij aan dat hij de raad een jaarlijkse rapportage zou geven waarin hij aangeeft hoe de inspanningen voor dierenwelzijn in Utrecht verlopen. Hij zei daarbij ook dat hij de eerste rapportage bij het jaarverslag 2014 zou geven, met nadruk op de opvangvoorzieningen voor dieren. Kan de wethouder aangeven waarom hij de raad nog geen rapportage over dierenwelzijn heeft gestuurd?

Dan ga ik nog even op de stoel van D66 en het CDA zitten: D66 heeft de wethouder gevraagd met een jaarlijkse rapportage te komen over dierenmishandeling in Utrecht. Wanneer kunnen we deze nieuwe rapportage voor het eerst verwachten? Het CDA had nog een toezegging gekregen over diervriendelijke verlichting. De wethouder was het met hen eens dat het niet de bedoeling is dat de hemel verlicht wordt. Is hier nog nieuws over te melden?

Tot slot: de wethouder vroeg de raad hem te blijven aansporen op het gebied van dierenwelzijn. De Woonvisie is er weer doorheen, dus de wethouder zal nu vast meer tijd in zijn agenda hebben om zich te storten op zijn portefeuille dierenwelzijn. Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Afval is Grondstof Beleidsnota 2015-2018

Lees verder

Commissiebijdrage Stedelijke ontwikkeling Voorjaarsnota 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer