Commis­sie­bij­drage Duur­zaamheid, Openbare Ruimte & Groen en Bereik­baarheid Voor­jaarsnota 2014


19 juni 2014

Openbare Ruimte en Groen
De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente Utrecht méér natuur nodig heeft in plaats van minder. Door te investeren in groen in en rond de woonkernen, door groene gebieden waar mogelijk met elkaar te verbinden en met de omringende natuur, door biodiversiteit te bevorderen krijgt de stad een natuurlijker karakter. Groenstroken, sloten, plassen, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor de leefbaarheid. De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient.

GroenLinks heeft zojuist een voorstel gedaan om de wijkgroenplannen, die in het jaar 2016 ten einde komen, te laten opvolgen door Stadsgroenplannen. Wij ondersteunen dit voorstel van harte.

Duurzaamheid
Zoals algemeen bekend, is de overheid wettelijk verplicht om te zorgen voor een gezonde leefomgeving, en ook in de Jaarstukken 2013 staat de algemene doelstelling omschreven voor schone lucht, zo min mogelijk geluidsoverlast, een schone bodem en een veilige leefomgeving. De Partij voor de Dieren juicht dit streven uiteraard van harte toe, maar er is in diezelfde jaarstukken toch iets opmerkelijks te ontdekken wat onze fractie op zijn minst de wenkbrauwen deed fronsen. In de vorige collegeperiode is het budget dat gereserveerd was voor duurzaamheid voor een deel niet gebruikt! Als antwoord op de feitelijke raadsvraag die de fractie van de Partij voor de Dieren hierover heeft gesteld, kregen wij het volgende antwoord:

Het nominale budget was 26,0 miljoen euro. De stand in de reserve per 1 januari 2014 bedraagt 16,690 miljoen euro. Voor het uitvoeringsprogramma 2013 – 2014 was 22,9 miljoen beschikbaar. Daarvan is in de afgelopen 15 maanden 17,7 miljoen euro belegd met concrete verplichtingen en is er nog 5,2 miljoen euro in 2014 voor de in het uitvoeringprogramma geplande projecten en activiteiten.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van bovenstaand antwoord nog de volgende vragen aan de wethouder:

Kan de Partij voor de Dieren concluderen dat er nu voor 17,7 miljoen verplichtingen zijn aangegaan voor uitvoering van projecten? Zo ja, om welke projecten gaat dit dan?
En klopt het dat het resterende bedrag van 5 miljoen dus nog open ligt en vrij te besteden is? Zo ja, Waaraan wil het college het geld alsnog uitgeven?
Wilt u toezeggen dat dit budget daadwerkelijk aan duurzaamheid uitgegeven zal worden en niet aan andere zaken?
Daarnaast zouden wij natuurlijk graag willen wat de reden is dat een deel van het budget voor duurzaamheid niet besteed is? (ter info Femke Merel: ik heb dezelfde vraag gesteld aan wethouder Kraaijkamp en hij gaf daar niet tot nauwelijks antwoord op, dus er vooral op aandringen dat het nu wel beantwoordt wordt)

Als het zo doorgaat betwijfelt de Partij voor de Dieren ten zeerste of de gemeente Utrecht in het jaar 2030 wel klimaatneutraal zal zijn. De Partij voor de Dieren vindt dat er geen tijd te verliezen is en we nú werk moeten maken van een klimaatneutrale stad, te beginnen bij een klimaatneutrale organisatie in 2018.

Verder is de financiële onderbouwing waaraan de 3 miljoen voor duurzaamheid in de VJN aan besteed gaan worden nog niet vastgelegd. In het coalitieakkoord is afgesproken om een energieplan op te stellen. De inzet en verdeling van de middelen wordt volgens het college in samenspraak met bewoners, investeerders, banken en bedrijven vormgegeven. De Partij voor de Dieren heeft genoeg ideeën waaraan deze 3 miljoen, en de rest van het geld, aan besteed zou kunnen worden. Die zullen wij de aankomende tijd dan ook zeker naar voren gaan brengen.

Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit
De Partij voor de Dieren krijgt vanuit bewoners van wijk C en Pijlsweerd te horen dat zij de opmerking ‘'niet knippen maar knijpen' uit het college akkoord graag verhelderd willen zien als het gaat om de geplande knip bij de Monicabrug. De Partij voor de Dieren kan deze verwarring goed voorstellen. Daarom ook de vraag aan de wethouder: kunt u aangeven of de knip bij de Monicabrug wel of niet door zal gaan?

De Partij voor de Dieren wil ook nog kort aanstippen dat zij verontrust is over het de plannen van dit college om bij het wel of niet invoeren van betaald parken in wijken in Utrecht eerst een draagkrachtmeting te gaan houden. Uiteraard klinkt het sympathiek om burgers eerst te vragen of zij wel of niet betaald parkeren in hun wijk willen hebben, maar de luchtkwaliteit in Utrecht is der mate slecht dat dit soort sympathieke ideeën helaas geen doorgang zouden moeten krijgen. De gezondheid van burgers en de kwaliteit van ons milieu zou voorop moeten staan.

Tot slot: gistermiddag vond in de Tweede Kamer het debat over de verbreding van de A27 plaats. Nu heeft de minister de second opinion, het rapport van het CPB waarin geconcludeerd wordt dat het beter is om de verbreding van de A27 uit te stellen, naast zich neergelegd. De Partij voor de Dieren maakt zich, net als de andere sprekers vanavond, ernstig zorgen voor de gevolgen van de verbreding van de A27 voor de luchtkwaliteit en de gevolgen voor het laatste restje natuur in de gemeente Utrecht en omgeving, namelijk Amelisweerd. Wij willen dat er helemáál geen verbreding komt en pleiten niet voor uitstel, maar voor afstel. De Partij voor de Dieren is teleurgesteld door de opstelling van de Tweede Kamerfractie van Partij van de Arbeid, gezien het feit dat de Partij van de Arbeid zich voorheen duidelijk heeft uitgesproken voor het behoud van Amelisweerd en dus tegen de verbreding van de A27.

De Partij voor de Dieren wil de Utrechtse gemeentefractie van de Partij van de Arbeid hierbij met klem verzoeken bij hun landelijke collega's aan de bel te trekken en hun collega’s in Den Haag te vragen op te treden tegen deze ontwikkelingen waarbij de luchtkwaliteit en de natuur ernstig in gevaar komen.

Vragen voor de wethouder: U haalt uw luchtkwaliteitsdoelstellingen nu al niet, dus hoe wilt u deze nieuwe aanval op de luchtkwaliteit gaan opvangen?

De Partij voor de Dieren is van mening: Wie Amelisweerd niet eert, is Utrecht niet weerd!

Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Werk en inkomen Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Commissiebijdrage Ontwikkelingsstrategie Amsterdamsestraatweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer