Commis­sie­bij­drage ener­gieplan en ener­gie­agenda's


3 december 2015

Er ontbreekt wat in energieplan en agenda’s en ik wil vandaag graag 3 punten benoemen.

Indirect energieverbruik:

Naar aanleiding van de klimaattop in Parijs besteedden de kranten de laatste dagen gelukkig ook veel aandacht aan de relatie tussen de vee-industrie en de klimaatverslechtering. Ik zeg gelukkig, omdat dit in elk geval bijdraagt aan bewustzijn van ons als consumenten, maar eigenlijk stemt het ons ongelukkig dat we met zijn allen zo slecht bezig zijn de aarde uit te putten en een aanslag te plegen op het klimaat.

De Partij voor de Dieren vindt dat in het verduurzamen van ons energiesysteem we ten eerste stevig moeten inzetten op energiebesparing. Wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarom moeten we hier in Utrecht serieuze stappen in nemen, bijvoorbeeld door te stoppen met het ’s nachts laten branden van licht in kantoorgebouwen, het energieneutraal maken van woningen en het verminderen van de vleesconsumptie.

Bij het bespreken van het energieplan hebben wij aandacht gevraagd voor het aandeel dat indirect energiegebruik heeft in de totale CO2 uitstoot die mensen genereren. Niet alleen het gas, de elektriciteit en de diesel en benzine die we gebruiken, maar ook alles wat we consumeren telt mee in de som van ons energieverbruik. Het is echt een gemiste kans dat al vooraf aan het stadsgesprek is bepaald dat het gesprek en dus ook de uitkomsten hiervan beperkt zouden blijven tot het directe energieverbruik.

Voorzitter, de wethouder reageerde toen gelukkig wel met de mededeling goed te begrijpen dat de Partij voor de Dieren hier aandacht voor vraagt en dat indirect energiegebruik inderdaad een belangrijke factor is. Maar vervolgens wordt er gezegd dat het college hier niets aan kan doen. Of laten we het zelf even formuleren, niks aan wil doen, want: “De gemeente richt zich vooral op de bebouwde omgeving in de stad en minder op het gedrag van mensen”. Dat stelt ons diep teleur en is volgens ons ook niet nodig. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, bovendien is het beïnvloeden van hoe mensen hun huizen bouwen en hoe zij zich verplaatsen ook gericht op gedrag van mensen, dus deze bewering klopt ook niet.

Dat er nu een energieplan en energieagenda’s liggen is een stapje richting het terugbrengen van energieverbruik en CO2-uitstoot, maar hiermee gaan we geen klimaatneutraal Utrecht realiseren, en zeker niet vóór 2030. Daarom is het noodzakelijk óók indirect energiegebruik mee te nemen.

Wethouder van Hooijdonk gaf aan dat indirect energieverbruik niet was meegenomen omdat hierover afspraken zijn gemaakt in het verleden, toen de PvdD en mevrouw van Hooijdonk nog niet in Utrecht zitting hadden. Raar, want daarmee komt het over alsof wij geen mogelijkheden hebben om afspraken uit het verleden aan te passen. Wij vragen hier dan ook aan wethouder van Hooijdonk: om welke afspraken uit het verleden gaat het dan?

Ook wil ik vragen of de wethouder ons uit kan leggen waarom het college geen aanjagende of voorbeeldrol kan vervullen als het gaat om verminderen van indirect energieverbruik en dan met name de consumptie van dierlijke eiwitten? Voeding is immers verantwoordelijk voor meer CO2 uitstoot dan het gehele energiegebruik voor vervoer samen! Bovendien kan een agenda voor het terugdringen van indirect energieverbruik bestaan náást (en niet in plaats van) de hier voorgestelde plannen.

Bewustwording

Bewustwording is een belangrijk onderwerp, zowel voor direct als indirect energiegebruik. Bewoners en bedrijven moeten andere keuzes maken als ze consumeren. Dit missen we in de energieagenda’s. De komst van slimme meters kan een bijdrage leveren aan inzicht in het direct energiegebruik. Maar volgens ons zouden we niet alleen moeten inzetten op bewustwording van de hoeveelheid energie die bijvoorbeeld het fornuis en het koffiezetapparaat gebruiken, maar ook informatie moeten verstrekken over de hoeveelheid energie en broeikasgasuitstoot die het kost om het stuk vlees en de koffiebonen te produceren.

In de energieagenda's staat weinig concreets over het creëren van bewustzijn van eigen energieverbruik (direct en indirect) van bewoners. Kan hier een toelichting op gegeven worden waarom dit niet is meegenomen en wat er gaat gebeuren op het gebied van energie-bewustzijn?

Windenergie

Met een serieus beleid op energiebesparing kunnen we veel milieuwinst boeken. Maar er blijft altijd energiebehoefte over en die moeten we zo snel mogelijk duurzaam invullen.

We vinden het zeer onverstandig dat de gemeente niet meer wil doen om windenergie te bevorderen. Daardoor zijn we afhankelijk van ontwikkelaars die zelf met een plan moeten komen terwijl onduidelijk is hoe de gemeente hier nu echt tegenover staat. Wat ons betreft gaat de gemeente actief onderzoek doen naar het realiseren van windmolens in bijvoorbeeld polder Rijnenburg en gaat zij zelf op zoek naar, en in gesprek met ontwikkelaars hiervoor. Fossiele brandstoffen moeten zo snel mogelijk vervangen worden door duurzame bronnen en daarom moeten we niet alleen inzetten op zon, zoals in de energieagenda’s beschreven, maar zeker ook op wind. De wethouder heeft aangegeven dat de doelstelling om 20% van het Utrechtse energieverbruik duurzaam op te wekken niet haalbaar is, inzetten op windenergie kan dit doel op zijn minst dichterbij brengen.

Daarom vraag ik hierbij nogmaals aandacht voor windenergie en wil ik de wethouder oproepen zich hier actiever voor in te zetten. De ChristenUnie en de PvdD hebben hier anders al een motie in voorbereiding voor tijdens het raadsdebat.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage slotdebat Programmabegroting 2016

Lees verder

Raadsbijdrage Winkeltijdenverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer