Commis­sie­bij­drage festi­va­li­sering


18 februari 2016

De PvdD geeft deze bijdrage mede namens de PvdA.

Met de lente komt ook een nieuw festivalseizoen in zicht. Hoe mooi zou het zijn als in het komend seizoen niet alleen de festivalbezoeker blij is maar iedereen kan genieten van Utrecht. De openbare ruimte is van iedereen, ook van de festivalliefhebber, maar het vermaak van de een mag niet ten koste gaan van dieren, natuur, milieu en andere inwoners.

De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Voor elk evenement moet een afweging gemaakt worden waarbij de belangen van dieren, natuur en milieu, maar ook van omwonenden zwaar tellen. Tijdens de RIA (raadsinformatieavond) vertelde de gemeente dat het doel van dit college is om in de top 3 van evenementensteden te blijven staan. Voor een kleine stad als Utrecht, die dan moet opboksen tegen het bijna 3 keer zo grote Amsterdam, kan dat niet anders dan schuring opleveren.

Op dit moment ontbreekt het in Utrecht vooral aan een helder afwegingskader om besluiten met betrekking tot evenementen te kunnen nemen. Zogezegd: het weigeren van een vergunning kan alleen op grond van openbare orde en veiligheid. Andere harde criteria zijn er niet.

Afwegingenkader / criteria vergunning
Tijdens de RIA bleek dat vooral uit het gebrek aan een eenduidig afwegingskader op basis waarvan de afdeling VTH (vergunningen, Toezicht en Handhaving) een besluit op een vergunningaanvraag neemt. Per evenement kan daardoor een andere beslissing genomen worden. Het ontbreekt aan heldere, harde criteria. Er zijn wel criteria die tijdens gesprekken met vergunningsaanvragers genoemd kunnen worden, zoals natuuroverlast of geluidsoverlast, maar op die gronden vooraf een vergunning weigeren gebeurt zelden of nooit.

De harde criteria voor vergunningverlening waarmee de afdeling VTH moet werken om te zorgen dat overlast tot een minimum beperkt wordt zijn dan ook toe aan een aanscherping. Kan de wethouder ons toezeggen criteria op het gebied van geluidsoverlast, natuuroverlast en compensatie verder te gaan uitwerken, zodat VTH een duidelijk afwegingskader heeft op basis waarvan zij beslissingen kunnen nemen?

Handhaving
Naast de criteria voor vergunningverlening bleek tijdens de RIA dat handhaving van gemaakte afspraken ook moeizaam gaat. Bomen in parken moeten het vaak ontgelden. Een ander veelgehoord probleem is inklinking van de grond door bijvoorbeeld veel te zwaar materieel dat er overheen rijdt. Hier worden gelukkig geen ontheffingen voor verleend, maar helaas vinden vaak overtredingen plaats. Het enige wat de gemeente zegt te kunnen doen is zeggen dat het niet nog eens mag gebeuren. Maar dan is het voor het park dus te laat en is de schade al geschied! Maar je kunt wel degelijk optreden hiertegen. Kan de wethouder toezeggen hier beter op te gaan handhaven en ook geen vergunningen meer te verlenen aan organisatoren die deze fout hebben begaan?

Evaluatie
Ook aan grondige evaluatie ontbreekt het regelmatig, als we de geluiden van bewoners mogen geloven. Bijvoorbeeld bij het Bockbierfestival en bij het Sneeuwbalfestival worden bewoners niet betrokken bij de evaluatie van een festival. Er wordt alleen geëvalueerd tussen gemeente en organisator, terwijl juist bewoners en eventueel ondernemers de omgeving goed kennen. Bovendien is het bij een terugkerend festival zoals bij de genoemde voorbeelden, heel nuttig om ook ervaringen van bewoners mee te kunnen nemen bij organisatie en vergunningverlening van een volgend editie. Daar komt bij dat klachten die telefonisch binnenkomen en klachten die niet bij de gemeente maar bijvoorbeeld bij de politie binnenkomen, niet geregistreerd worden.

Kan de wethouder onderzoeken hoe hij bewoners, bijvoorbeeld via wijkraden, kan betrekken bij evaluatie van evenementen?

Parkenbeleid
Tijdens de RIA werd door een medewerker van de gemeente verteld dat andere locaties verkend worden om de druk op bestaande parken te verlichten. Daarin zien we de bevestiging dat de belasting van parken dus als teveel ervaren wordt. Tegelijkertijd zijn we blij dat er al naar alternatieven gezocht wordt. Kan de wethouder vertellen hoe het met deze zoektocht staat en welke locaties de gemeente op het oog heeft?

Spreiding van evenementen over de stad heeft als nadeel dat schade ook evenredig wordt verspreid: er is dan overal schade. Is het college bereid in kaart te (laten) brengen welke festivallocaties zo min mogelijk overlast veroorzaken voor flora en fauna? En op basis van deze gegevens een parkenbeleid op te stellen waarin per park wordt aangegeven hoeveel en welk evenementen er mogen plaatsvinden?

Convenant duurzame evenementen
Het duurzame karakter van festivals zit niet alleen in omgang met de directe omgeving waar het festival plaatsvindt, maar heeft ook betrekking op de werkwijze van het festival, bijvoorbeeld op het gebied van transport, energiegebruik, catering, afvalverwerking en publieksvervoer.

We zijn dan ook blij verrast met de onwijs hoge ambitie die in de commissiebrief van dinsdag werd uitgesproken dat in 2020 80 organisaties deelnemen aan het convenant duurzame evenementen en maar liefst 40 Utrechtse festivals een ‘A Greener Festival Award’ behaald hebben. Op welke manier gaat het college Utrechtse festivalorganisatoren ondersteunen bij het behalen van deze Award?

Is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen nog evenementenvergunningen te verlenen aan organisaties die het duurzame evenementen convenant getekend hebben? Of om hogere legestarieven te rekenen voor organisaties die hier niet bij aangesloten zijn?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Nedereindse Plas

Lees verder

Commissiebijdrage Bilaterale Ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer