Commis­sie­bij­drage Financien en Dieren­welzijn Program­ma­be­groting 2015


13 oktober 2014

Bijdrage over financiën en dierenwelzijn in de Commissie Mens en Samenleving ten behoeve van de Programmabegroting 2015

Eerlijk bankieren

Vandaag hebben we het over de financiën van de gemeente Utrecht. Natuurlijk wil de Partij voor de Dieren, zoals u inmiddels van ons gewend bent, ook híer een duurzaam tintje aan geven. De gemeente regelt haar bankzaken bij ABN AMRO, een bank die absoluut niet goed uit de verf komt bij de Eerlijke Bankwijzer. ABN AMRO scoort niet alleen zeer slecht op het onderwerp dierenwelzijn, maar ook op klimaatverandering. Daarnaast scoort de bank onvoldoende op thema's als belasting en corruptie, bonussen en gezondheid.

De gemeente Utrecht geeft aan duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben, en op het gebied van dierenwelzijn zijn nog grote stappen te maken. Daarom vraagt de Partij voor de Dieren of de wethouder bereid is onderzoek te doen naar de mogelijkheden om over te stappen naar een eerlijker bank. Op dit moment scoren ASN Bank en Triodos Bank het hoogst.

Dierenwelzijn

De Partij voor de Dieren is verheugd dat aandacht voor dierenwelzijn langzaam begint binnen te sijpelen in de plannen van de gemeente. Waar in de Voorjaarsnota het woord ‘dier’ helemaal niet voorkomt, wordt nu voorzichtig gesproken over het rekening houden met dieren bij crises en bij het duurzame inkoopbeleid van de gemeente. Betekent dit concreet dat dieren worden opgenomen in de officiële rampenplannen van de gemeente?

Dankzij een werkbezoek van wethouder Jansen samen met de Partij voor de Dieren aan de Vogelopvang wordt ook voor hen een duurzame oplossing gezocht.

Vraag aan de wethouder: kunt u iets vertellen over de stand van zaken wat betreft de knelpunten rond de huisvesting van de Vogelopvang? We begrepen van hen dat Nieuw Rotsoord het hele terrein wil herinrichten. Kunt u ons hier meer over vertellen?

Met de Kaderbrief dierenwelzijn, genoemd in de programmabegroting 2015, gaan wij ons zeer intensief bemoeien. Op Dierendag gaven wij hiertoe al een aanzet door het manifest ‘Utrecht, echt goed voor dieren?’ aan te bieden aan de wethouder. Dit manifest bevat vele aanbevelingen voor en aanvullingen op de Nota Dierenrijk Utrecht, die in 1999 is opgesteld en nodig aan vernieuwing en uitbreiding toe is. We zijn er tevens achter gekomen dat veel actiepunten op de achtergrond geraakt zijn, zoals de folder over verantwoord huisdierenbezit, die uitgedeeld zou worden via de kinderboerderijen, maar nu zowel digitaal als op papier van de aardbodem verdwenen is.

Vraag aan de wethouder: is er al meer bekend over de planning, zoals overleg met dierenbeschermingsorganisaties en het presenteren van de kaderbrief?

In de Programmabegroting (pagina 112) staat beschreven dat er als onderdeel van de Groene Web-projecten poelen worden aangelegd in Oud-Zuilen, een project wordt opgezet voor wilde bijen en het leefgebied van de eekhoorn wordt verbeterd. Kan de wethouder ons laten weten welke projecten er nog meer worden opgezet voor dieren en waar, wanneer en op welke manier deze projecten worden opgezet? Wanneer komt het Meerjaren Groenprogramma jaarsnede 2015 uit en kunnen hier eventueel nog projecten aan toegevoegd worden?

Voor het onderhoud van kademuren wordt de komende tijd 8 miljoen euro uitgetrokken. De Partij voor de Dieren heeft al herhaaldelijk aangegeven dat het absoluut nodig is om bij deze kademuren Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s) aan te leggen. Echter, uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt dat dit niet standaard gebeurt. Iets dat ons eerder wél werd gegarandeerd.

Van de wethouder willen we graag een bevestiging van zijn toezegging dat bij het werken aan kades er altijd naar alle mogelijkheden wordt gekeken voor het plaatsen van FUP's, ook naar het ophangen van scheepstouwen. Ook willen we weten op welke concrete plaatsen er in het onderhoudsgebied nieuwe FUP’s worden aangelegd. Vooral bij hoge kademuren is dit voor ons een absolute voorwaarde. Met een budget van 8 miljoen euro is er vast ruimte voor mooie Kamsalamander verbindingsmodellen, FUP’s die als beste worden gewaardeerd door mens en dier. Ook is er nog het potje van het Waterschap (300.000 euro), waar de gemeente in 2015 gebruik van maakt.

Voor het onderhoud van riolen is 1,9 miljoen euro uitgetrokken. Volgens de wethouder en ambtenaren van Stadswerken is het al beleid om putdeksels en afsluitrooster diervriendelijk te maken. Dit scheelt per jaar duizenden dierenlevens. Denk aan padden, kikkers, salamanders, maar ook eendjes en kleine zoogdieren. Ons is nog niet verteld hoeveel procent van de putdeksels en roosters nu al diervriendelijk zijn. Uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt dat er maar op enkele locaties ontsnappingsmogelijkheden aangelegd zijn voor padden, namelijk in één straat in Voordorp en in enkele hofjes in Lunetten.

Kan de wethouder ons uitleggen waarom er geen maatregelen worden genomen voor andere dieren dan padden? Dit was ons wel toegezegd door een ambtenaar van Stadswerken. Indien dit wel gebeurt, ontvangen we graag meer informatie over concrete maatregelen en hun locaties.

Ook wachten wij nog op de uitwerking van de eerdere toezegging van de wethouder over het afstellen van buitenverlichting zodat dieren er zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Op pagina 17 van de programmabegroting staat dat er “een experiment voorbereid wordt waarbij de rapportageverplichtingen over de flora- en faunaeffecten van bouwprojecten vervangen worden door een verplichte bijdrage aan flankerende maatregelen”. Doel is “meer kwaliteit voor flora en fauna onder gelijktijdige vermindering van de verantwoordingskosten”. Kan de wethouder uitleggen wat deze flankerende maatregelen inhouden en of de bijdrage vóóraf moet worden betaald door projectontwikkelaars? En hoe worden de bedragen bepaald? Hoe kan meer kwaliteit voor flora en fauna voor minder kosten worden gerealiseerd?

Tot slot: nog tot en met 16 oktober wordt de Vegetarische Restaurantweek georganiseerd in Utrecht. We vragen de niet-vegetariërs onder ons om zich te laten verrassen en een keer geen vlees te bestellen in de Utrechtse restaurants. Beter voor mens, dier, natuur en milieu!

Interessant voor jou

Commissieijdrage Wijkgroenplan Binnenstad/beantwoording schriftelijke vragen inzake voortgang wijkgroenplannen

Lees verder

Commissiebijdrage bewoners, bestuur en veiligheid Programmabegroting 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer