Commis­sie­bij­drage Bijdrage gifge­bruik op sport­velden


31 maart 2016

Ten eerste dank aan de wethouder voor de uitgebreide beantwoording van onze rondvraag over het gebruik van gif op sportvelden. Wij zijn blij met een aantal punten uit de brief, maar stellen ook vraagtekens bij andere delen. Ten eerste willen we aangeven het fijn te vinden om te lezen dat er zoveel mogelijk met milieuvriendelijke producten wordt gewerkt en dat de proef met het gebruik van een zogenaamde fieldtopmachine doorgang vindt. Hulde daarvoor. Kan de wethouder vertellen welke drie velden dit betreft, en betekent dit dat er op deze velden helemaal geen gif wordt gebruikt naast de behandeling met deze machine?

Maar over twee punten in de brief maken we ons zorgen en daar willen we dan ook op in gaan:

1. De zin ‘Om veiligheid op sportvelden te waarborgen kan het onderhoud aan de velden echter nog niet zonder de bestaande gifsoorten worden uitgevoerd’. Dat is volgens de PvdD absoluut niet waar. Het is wel degelijk mogelijk om dit te doen, en de stad Eindhoven is daarvan een lichtend voorbeeld, met hun gebruik van het concept Weed Control. In de commissiebrief wordt aangegeven dat er met andere gemeenten onderzoek wordt gedaan naar welke methoden wel en niet werken. De PvdD zou dan ook graag van de wethouder de toezegging hebben dat er contact wordt gezocht met Eindhoven om te zien en horen hoe deze stad het aanpakt.

En dan nog over de veiligheid gesproken: op dit moment worden de gifsoorten Cirran en Primstar nog steeds gebruikt op de Utrechtse sportvelden.

Primstar is zeer gevaarlijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. De negatieve impact van het gebruik van Cirran is nog een stuk erger. Cirran bevat de werkzame stoffen MCPA en 2,4 D. De stof 2,4 D is zeg maar glyfosaat in het kwadraat. En van glysofaat is bekend dat het zeer kankerverwekkend en hormoonverstorend is en zorgt voor grote normoverschrijdingen in het oppervlaktewater.

Dat willen we toch niet op onze sportvelden gebruiken?

2. Ons tweede punt van zorg betreft de zin “Op 22 oktober 2015 hebben de sportsector en het ministerie een Green Deal ondertekend met als streven in 2020 de velden te kunnen beheren zonder het gebruik van gif, behalve in situaties waarin dit strikt noodzakelijk is.”

Het college streeft er dus naar om geen gif meer te gebruiken, behalve als het nog wel moet. Is dit dan niet precies dezelfde aanpak zoals die nu wordt gehanteerd? Kan de wethouder uitleggen wat het verschil is als na 2020 nog steeds de mogelijkheid opengehouden wordt de huidige gifstoffen te blijven gebruiken?

Daarnaast vallen we over het woord ‘streven’. Er is dus ook een kans dat 2020 niet wordt gehaald? Het is echt onverantwoord om nog tot 2020 op deze manier door te gaan in Utrecht, omdat de verstrekkende gevolgen van het gebruik van deze middelen, voor de volksgezondheid en het milieu bekend zijn. Dit kunnen we ons niet veroorloven. Daarom de vraag of de wethouder onze zorgen met betrekking tot het gifgebruik op sportvelden deelt, en de vraag of de wethouder meer kan vertellen over wat hij precies bedoelt met “het streven te stoppen met gifgebruik” wil hij nu wel of niet stoppen en wanneer dan precies?

Bij deze dus nogmaals het verzoek: maak een einde aan het gebruik van gif op sportvelden door advies in te winnen bij gifvrije gemeenten zoals Eindhoven. Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Utrecht Global Goals City

Lees verder

Raadsbijdrage Voorstel tot vaststelling van het Stedenbouwkundig plan Leeuwesteyn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer