Commis­sie­bij­drage Jaar­verslag Dieren­welzijn 2015


23 juni 2016

Wat is de Partij voor de Dieren blij dat er sinds onze komst in de gemeenteraad veel vaker over dierenwelzijn in Utrecht wordt gesproken! En dat het jaarverslag Dierenwelzijn dit jaar uitgebreider is dan in 2014. We zijn erg benieuwd naar het volgende jaarverslag!

Dierenmishandeling
De Partij voor de Dieren en D66 maken zich zorgen over dierenmishandeling in Utrecht. Het is heel jammer dat 144 niet bijhoudt hoeveel gevallen er zijn in Utrecht, maar wat fijn dat de wethouder er bij het ministerie van Economische Zaken op aan gaat dringen dit beter te registreren.

De politie registreert overigens alle meldingen van mishandeling in het systeem Basis Voorziening Handhaving (BVH), maar er is geen aparte registratiecode voor dierenmishandeling. Ook de organisatie Een Veilig Thuis registreert niet hoeveel gevallen van dierenmishandeling zij tegenkomen, terwijl al lang duidelijk is dat dierenmishandeling en huiselijk geweld een grote samenhang vertonen. Is de wethouder bereid om ook met de politie en Een Veilig Thuis in gesprek te gaan over het instellen van en registreren onder een aparte code ‘dierenmishandeling’? Deze vorm van mishandeling kan dan gerichter aangepakt worden en ook signalen van huiselijk geweld worden op deze manier eerder gesignaleerd? Dit is beter voor dier én mens.

Zelfs VVD-minister Steur zei van de week dat mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen, eerder een verbod moeten krijgen om dieren te houden.

Bouwen
We hebben het al vaak over de Green Deal bouwen gehad, om dieren te beschermen die gebouwen in Utrecht bewonen. In het Jaarverslag spreekt het college over stappen die zij zet “Ten behoeve van een gebiedsgerichte ontheffing van de Flora- en faunawet”. Dit klinkt ons gevaarlijk in de oren, terwijl de wethouder vorige week nog tegen GroenLinks zei dat er goed gezorgd zal gaan worden voor deze dieren. Kan de wethouder ons, wellicht ten overvloede, nog eens geruststellen door te zeggen dat het college er alles aan doet om gebouwbewonende dieren te beschermen en te faciliteren? En zo ja, hoe dan?

Wilde dieren
In januari 2010 leverde bureau Waardenburg in opdracht van de gemeente een quickscan op van de beschermde flora en fauna per wijk in Utrecht. Dit werd gedaan ten behoeve van ruimtelijke plannen en ingrepen.

Een van de conclusies van de quickscan was dat een aantal soorten en soortgroepen nog onvoldoende goed in beeld gebracht zijn. Nader onderzoek en monitoring wordt aanbevolen voor vleermuizen, roofvogels en uilen, de waterspitsmuis en andere diersoorten. De gemeente heeft al nader onderzoek gedaan naar de vleermuis, kan de Partij voor de Dieren binnenkort een nieuwe quickscan, of beter nog, een uitgebreider onderzoek, naar beschermde flora en fauna verwachten van het college? Het onderzoek is al 6,5 jaar oud, dus een nieuw onderzoek, bijvoorbeeld met behulp van vakkundige vrijwilligers en werkgroepen, is nodig, evenals de daarbij behorende soortbeschermingsplannen. Zeker nu er in het najaar gesproken gaat worden over de vernieuwde ruimtelijke strategie, waarin een strategie voor flora en fauna - en daarmee voor het verbeteren (maar zeker niet verslechteren) van de biodiversiteit - niet mag ontbreken!

Het onderzoeksbureau beval tevens aan om een overzicht te maken van pareltjes voor dieren per wijk, dus plekken waar ze zich thuis voelen. Naar ons weten is dit nog niet gebeurd, en wij willen hier dan ook op aandringen. Kan de wethouder erop toezien dat dit binnenkort wel gaat gebeuren?

Vleermuizen ziekenhuis Overvecht
Terug naar het Jaarverslag. Daarin staat dat ziekenhuis Overvecht een belangrijke verblijfplaats is voor vleermuizen. Dit ziekenhuis wordt echter na de zomervakantie gesloopt. In het Jaarverslag staat dat alle gebouwen waarin de vleermuis één of meer periodes huist een jaarronde juridische bescherming hebben. Dit houdt in dat deze verblijfplekken niet aangetast mogen worden, ook als er geen dieren verblijven. Kan de wethouder ons vertellen hoe dit dan geregeld is bij ziekenhuis Overvecht? Wat gaat het college voor deze vleermuizen doen? De Partij voor de Dieren wil dat er bij de sloop op zijn minst een ecoloog is betrokken en dat er vóór de sloop goede verblijfplaatsen voor hen worden gecreëerd in de buurt.

Afname aantal vogels
Net als vorig jaar uiten we onze grote zorgen over de achteruitgang van vogelsoorten in Utrecht, zoals de blauwe reiger, de gierzwaluw, de huismus en de soepeend. Het college schrijft dat de huismus en de gierzwaluw vooral het slachtoffer worden van minder nestgelegenheid in gebouwen, gifgebruik en de afname van groen. Op alle gebieden kan de gemeente een rol spelen. Pak die rol en zorg dat er meer groen komt in Utrecht, meer nestelgelegenheid voor vogels, en dat bedrijven, particulieren en woningcorporaties geen gif zoals Roundup meer gebruiken om onkruid en insecten te bestrijden. Hoe staat het trouwens met het overleg met de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) over gifgebruik? Wij hebben hier al vaker naar gevraagd en blijven graag op de hoogte. En hoe en wanneer kan het college dit ter sprake brengen bij bedrijven?

Konijnen
Helaas worden nog steeds veel konijnen gedumpt door hun eigenaren, in de veronderstelling dat deze zich buiten wel redden, maar dat is niet het geval. We zijn blij dat de wethouder vasthoudend is geweest en eindelijk een bezoek heeft kunnen brengen aan Tuincentrum Overvecht, om onder meer te praten over de verkoop van konijnen en knaagdieren. Dankzij zijn bezoek en onze vastberadenheid is Intratuin Koningsweg gestopt met de verkoop van deze dieren. Dit tuincentrum verwijst mensen nu naar opvangcentra voor dieren, zoals Knaag en Ko van de Dierenbescherming.

Aanrijdingen met dieren
Dan een ander zorgelijk punt: het aantal aanrijdingen met dieren, met als gevaarlijkste punt Kanaleneiland en met als belangrijkste diersoort de egel. In het Jaarverslag Dierenwelzijn staat niet wat de gemeente doet met de informatie over aanrijdingen en wij zijn hier dan ook nieuwsgierig naar. Wordt er aan de hand van deze informatie bijvoorbeeld een nieuwe faunapassage aangelegd in Kanaleneiland? Wij zouden graag in het jaarverslag terugzien wat de gemeente doet om het aantal aanrijdingen te verminderen. Kan de wethouder dit toezeggen?

Over faunapassages gesproken: wethouder Geldof zei vorige week dat er binnen het Groene Web gewerkt wordt aan de adviezen van Bureau Regelink in 2015. Tenminste, op plekken waar de gemeente iets over te zeggen heeft. Kan de wethouder ons een brief sturen waarin staat welke adviezen al zijn opgevolgd en op welke termijn de resterende aanpassingen worden gedaan aan de faunapassages in Utrecht?

Evenementen met dieren
In antwoord op onze technische vragen kregen we een overzicht van welke dieren er zoal zijn gebruikt bij evenementen in Utrecht. Wij zien dit overzicht graag terug in dit én de komende jaarverslagen én we willen graag dat het college bij het aanvraagformulier voor evenementen niet alleen vraagt naar wilde dieren, maar gewoon naar álle dieren die organisatoren van evenementen mee willen nemen. Kan de wethouder de informatie die nu bekend is toevoegen aan het jaarverslag én het aanvraagformulier aan laten passen met de vraag welke dieren men van plan is mee te nemen bij evenementen? We weten dat het college dit niet kan verbieden, maar dan krijgen we wel een goed beeld van om hoeveel dieren en welke diersoorten het gaat. We waren bijvoorbeeld onaangenaam verrast toen een van onze leden op 11 juni in het Griftpark een speurtocht voor kinderen tegenkwam waarbij ze slangen en vogelspinnen moesten aanraken. Dit is niet alleen zeer onaangenaam voor de betrokken dieren, maar ook gevaarlijk voor kinderen. Zoals u weet wil de Partij voor de Dieren zo snel mogelijk een einde aan dit gesol met dieren. Op gemeenteniveau kunnen we helaas alleen maar pleiten voor meer handhaving en voor een goed overzicht van hoeveel en welke soorten dieren worden gebruikt bij evenementen. Bij dezen dus nogmaals deze oproep.

Dan nog twee punten die buiten het jaarverslag vallen:

Paard en wagen Utrechtse parken
Op 8 juni lazen we op DUIC dat Utrecht met paard en wagen 60 jaar teruggaat in de tijd. En zo voelt het ook. Vooral omdat wij het ieniemienie weitje hebben gezien bij Griftsteede waar dit paard verblijft en uitrust. Dit is een driehoekig stukje van 4 bij 5 meter met zand en een beetje gras, ijzeren spijlen en geen schuilmogelijkheden voor weersomstandigheden of drukke kinderen, en de afwezigheid van soortgenoten. Kan de wethouder toezeggen dat, indien dit paard structureel ingezet gaat worden binnen de gemeente, er ook een fatsoenlijke plek komt waar aan de behoeften van een paard voldaan wordt?

Brooddumpingen
Net voor de commissie kregen we de antwoorden binnen op de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over brooddumpingen in Utrecht. In overleg met de ChristenUnie begin ik er nu even over. We zijn namelijk niet echt tevreden over de antwoorden op de vragen. Het college schrijft dat in de Afvalstoffenverordening opgenomen is dat er een verbod is op het dumpen van etenswaren. Daar valt brood dan toch ook onder. Kan het college hier dan niet iets mee? Daarnaast vinden we het apart dat in het antwoord op vraag 4, waarin gevraagd wordt om een invenstarisatie op hoeveel plaatsen brooddumpingen plaatsvinden, staat: niet van toepassing. Graag ontvangen wij een uitgebreider antwoord. Dan staat tot slot in antwoord 6 een verwijzing naar het antwoord op vraag 5, waarin zou staan dat het college inzet op gedragsverandering, maar dat staat helemaal niet in het antwoord op vraag 5.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stedelijke ontwikkeling en vastgoed Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Raadsbijdrage Slotdebat Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer