Commis­sie­bij­drage Stede­lijke ontwik­keling en vastgoed Voor­jaarsnota 2016


16 juni 2016

Bijdrage bij het commissiedebat over de Voorjaarsnota 2016

Voorzitter, de Partij voor de Dieren richt zich in deze bijdrage op het meerjarenprogramma stedelijke ontwikkeling en op het meerjarenprogramma Utrechts Vastgoed.

Eerst over Stedelijke Ontwikkeling:
Hoewel we staan te popelen om in te gaan op de uitwerking van “gezonde verstedelijking” bewaren we dat tot de bespreking van de ruimtelijke strategie. En beperken ons nu tot leegstand.

We constateren dat het percentage leegstaande kantoren nauwelijks afneemt. Nog steeds staat er ruim 12 procent leeg en dit aantal daalt nog niet eens met 1 procent per jaar. (Van 13,2 naar 12,3 procent leegstand). Deze cijfers passen niet bij de uitspraak van het college dat ze werken aan het transformeren van leegstaande kantoren.

De tien grote transformatieprojecten die in 2015 zijn uitgevoerd zijn blijkbaar onvoldoende om het percentage leegstand drastisch te laten dalen. Er is vooral veel leegstand op industrieterrein Lage Weide, maar daar is geen enkel transformatieproject uitgevoerd. Voorzitter, ik hoor graag van de wethouder of de mogelijkheden voor woningbouw hier bekeken zijn, rekening houdend met luchtkwaliteit, geluidshinder en leefbaarheid. Want het kan en moet beter!

Gelukkig lezen wij wel in dit meerjarenprogramma dat er 1,2 miljoen over is. Dat geld willen wij nu inzetten voor het versnellen van het transformatieproces. Het moet eenvoudiger worden om lege kantoorpanden en leegstaand maatschappelijk vastgoed een andere functie te geven, zoals werkplekken voor zzp-ers en kunstenaars, een fietsenstalling of stadslandbouw. Op leeglopende bedrijventerreinen en kantoorparken moeten woningen en veel groen komen. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, dan ga ik verder over vastgoed:

Het is fijn dat er in het MJPUV zoveel aandacht is voor het terugdringen van energiegebruik en het verduurzamen van gebouwen.
We zien dat er goede wil en een positieve houding is. Maar vervolgens staat “terugverdientijd” in de weg. En dan kan slechts 1/3 van het vastgoed worden verduurzaamd. Daarover sluit ik graag aan bij de woorden en vragen van Groenlinks hierover.

Maar nog steeds moet de Partij voor de Dieren dan tot haar teleurstelling constateren dat er hierbij enkel oog is voor economische rekensommen. Hoeveel geld is de leefbaarheid van de stad voor mensen die na ons komen ons waard? De toekomst gaat verder dan wat we over 15 jaar wel of niet terugverdiend hebben. We moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving van mensen die hier over vijftig of misschien wel honderd jaar wonen. En daarbij past het wat ons betreft niet om de economische korte termijn belangen te stellen boven de gevolgen van ons gedrag en onze keuzes voor klimaat, ecologie, en leefbaarheid op lange termijn.

Laten we verder dan 15 jaar vooruit kijken en het begrip “terugverdientijd” niet enkel financieel interpreteren, maar ook de leefkwaliteit meenemen. Dat rechtvaardigt het om meer te investeren in duurzaamheid, want investeringen die we daar nu op doen verdienen we absoluut terug op het leefbaar houden van onze planeet in de toekomst. Wat is hierop de visie van de wethouder, en concreet: is de wethouder bereid om te kijken naar meer aanleidingen om te verduurzamen, behalve de portemonnee van de gemeente?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stationsgebied Westplein Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Commissiebijdrage Jaarverslag Dierenwelzijn 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer