Commis­sie­bij­drage Jaar­verslag Dieren­welzijn 2016


22 juni 2017

Commissie Mens en Samenleving

Wilde dieren
We zijn blij dat het gelukt is om de deelcontracten tussen de Dierenbescherming, het asiel, de Vogelopvang en de Dierenambulance af te sluiten en dat er een constructieve sfeer heerst tussen de partners. En dat er in het najaar een chipactie voor katten wordt gehouden. En natuurlijk dat meer wilde dieren worden geholpen, hoewel het lastig is om de vele in nood verkerende wilde dieren te helpen. De Vogelopvang zit te vol, egels en eekhoorns moeten vaak helemaal naar Huizen en ook voor andere wilde dieren zijn er niet genoeg opvangadressen en geld. Hopelijk wordt hier op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau meer prioriteit en geld aan gegeven, want het is echt heel erg nodig. Ook omdat het aantal opvangcentra in en rond de provincie Utrecht afgenomen is. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, evenals de nieuwe Natuurwet, die dieren nóg minder bescherming geeft.

Laten wij er in Utrecht voor zorgen dat ‘onze’ wilde dieren de juiste verzorging krijgen en daarom verzoeken we de wethouder de ontwikkelingen te blijven volgen en bij te sturen in de samenwerking waar nodig (lees: meer geld te geven als dat nodig is). En laten we er ook voor zorgen dat wilde dieren helemaal niet gewond hoeven te raken, door voldoende geld vrij te maken voor onder meer de aanleg van broodnodige faunapassages in Utrecht, om ervoor te zorgen dat wilde dieren niet nóg meer in de knel raken in onze snel groeiende stad. In 2016 zijn helaas geen faunapassages aangelegd en die zijn wel nodig. Daarom dienen wij volgende week bij de behandeling van de Voorjaarsnota een motie hiervoor in. De weinige patrijzen die nog over zijn in Utrecht worden volgens het Jaarverslag Dierenwelzijn straks het slachtoffer van bouwwerkzaamheden in Terwijde. Het was in ieder geval goed om vorige week te lezen dat de campagne Huismus030 wordt voortgezet, maar er moet echt veel meer gebeuren voor de wilde dieren in Utrecht. En natuurlijk voor hun leefgebied, en de planten en bomen die daarin leven en hen bescherming bieden.

Vogelopvang
Over de Vogelopvang en geld gesproken: de Partij voor de Dieren is erg blij dat de wethouder dierenwelzijn vorige week de toezegging deed een brief naar gemeenten te sturen die de Vogelopvang niet financieel steunen. We zijn toen vergeten te vragen aan welke termijn de wethouder denkt wat betreft deze brief. Wij pleiten ervoor dat deze zo snel mogelijk wordt verstuurd, zodat het hopelijk überhaupt mogelijk is te verhuizen. Want vanwege onder meer ruimtegebrek (dit komt mede door de sluiting van de Vogelopvang in Woudenberg) en verouderde voorzieningen is dit noodzakelijk.

Dierenwinkels
We hoorden dat wethouder Jansen op ons verzoek een dierenwinkel bezocht die veel dieren verkoopt, fijn! We begrepen dat er een goed gesprek is gevoerd met de eigenaar, maar we konden niet achterhalen wat de wethouder vond van de hoeveelheid dieren en de manier waarop ze gehouden worden. Kan de wethouder dit ons vertellen, en ook of hij de eigenaar vriendelijk heeft aangespoord geen dieren meer te verkopen? Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd in Intratuin, waar sinds het bezoek van de wethouder geen konijnen en knaagdieren meer worden verkocht. We vroegen ons ook af of andere dierenwinkels nog gereageerd hebben op de mooie brief die de wethouder hen in januari toestuurde over de verzorging en het aanbieden van huisdieren in hun winkel.

Hengelen
Eind 2016 is een nieuw contract met de hengelaarsvereniging afgesloten, waarin een aantal wateren nieuw zijn aangewezen als hengelvrij, vooral gebieden met natuurwaarden, zoals de parken en het grootste deel van Amelisweerd. Hier is de Partij voor de Dieren heel blij mee, want hoe minder er gehengeld wordt in Utrecht, hoe beter. In mei stonden echter twee heren alsnog te hengelen in het water van het Griftpark, en dat is verboden, en er staan boetes op. We hebben hiervan melding gemaakt bij een ambtenaar, maar natuurlijk moet er dan net een handhaver ter plekke zijn. We vragen de wethouder om er bij de AUHV op aan te dringen om alle leden te laten weten dat het verboden is om in parken te hengelen. En ook kregen wij als antwoord op onze feitelijke vragen dat “er ruimte is voor het uitbreiden van het aantal hengelvrije zones in Utrecht, als de situatie erom vraagt”. Wij vragen de wethouder of hij hier scherp op blijft, want wat ons betreft staat dierenwelzijn altijd voorop als het gaat om hengelen. In de Krommerijn mag bijvoorbeeld gehengeld worden, maar daar leeft de zeer zeldzame kamsalamander in het water. Die loopt natuurlijk ook het risico aan de haak te worden geslagen. Dit is voor de Partij voor de Dieren reden om de wethouder te vragen er bij het waterschap op aan te dringen ook hier een hengelverbod in te stellen. In het Jaarverslag Dierenwelzijn staat een schrijnende foto van een kerkuil wiens poten verstrikt zijn in visdraad. Zo worden niet alleen vissen het slachtoffer van hengelen, maar ook veel andere dieren. Laat die hengelaars op zijn minst hun rotzooi opruimen, zodat er niet nog meer dieren hoeven te lijden. Ook hiervoor doen wij een pleidooi richting de wethouder om hier bij de AUHV op aan te dringen.

Een verbod in heel Utrecht geldt wat ons betreft vooral voor viswedstrijden zoals de streetfishing competities. Die zijn helaas niet in het contract meegenomen vanwege onderscheid publieksrechtelijk en privaatrechtelijk. Toch dringen wij er nogmaals bij de wethouder op aan om deze wedstrijden niet meer toe te staan in Utrecht. Desnoods op andere gronden, zoals overlast. Het schijnt namelijk dat de heren tijdens deze wedstrijden de regels niet altijd even nauw nemen door de werven als urinoir te gebruiken. En dat moet je toch ook niet willen.

Dierenmishandeling
Wat jammer dat het niet mogelijk is om goede cijfers boven water te krijgen over dierenmishandeling in Utrecht. Het is mooi dat de wethouder op ons verzoek een brief gaat sturen naar de nieuwe staatssecretaris met de vraag om een goed registratiesysteem, want dat is hard nodig. En inmiddels hebben we begrepen dat ons verzoek om dierenmishandeling op te nemen in de Regiovisie Huiselijk Geweld en kindermishandeling wordt gehonoreerd: in de volgende actualisatie in 2018 komt het onderwerp dierenmishandeling uitgebreider aan de orde. Hier kijken wij reikhalzend naar uit, want het kan een hoop dieren- en mensenleed schelen als dierenmishandeling eerder gesignaleerd en aangepakt wordt. Wel vragen we de wethouder of hij de burgemeester wil vragen er bij de politie op aan te dringen een aparte registratiecode aan te houden voor dierenmishandeling, in plaats van de categorie ‘overige meldingen betreffende dieren’. Dat maakt het allemaal een stuk overzichtelijker.

Kinderboerderijen
Er zitten 579 dieren in de steedes, en dan ook nog dieren in de andere kinderboerderijen in Utrecht. Een deel hiervan wordt geboren speciaal voor de bezoekers, en verdwijnen even later stilletjes richting het slachthuis. Enige tijd geleden bezocht de wethouder samen met de beheerder van Koppelsteede kinderboerderij Dier & Wij in Odijk, die ervoor kiest geen dieren te fokken en ook niet te laten slachten. Hoe heeft de wethouder dit bezoek ervaren en worden er nu veranderingen doorgevoerd op Koppelsteede en de anderen kinderboerderijen in Utrecht?

Evenementen
Wat fijn dat de wethouder op ons verzoek een overzicht heeft gemaakt van dieren die bij evenementen gebruikt zijn, waarvoor een vergunning van de gemeente nodig is. Helaas vrezen we dat het aantal dieren dat daadwerkelijk in de stad gebruikt is vele malen groter is. Helaas kan het college daar vanwege landelijke wetgeving weinig aan doen, maar de wethouder Dierenwelzijn van Amsterdam heeft nu wél alle dierverhuurders aangeschreven met het verzoek geen kamelen meer in te zetten in die drukke stad. Wij verzoeken onze wethouder Dierenwelzijn er vanuit gemeentelijke mogelijkheden voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk dieren in Utrecht worden ingezet voor entertainmentdoeleinden, zoals het gebruik van rendieren in de Zadelstraat, het verlenen van een vergunning aan een circus met 60(!) dieren [circus Louis] en de inzet van dieren bij mobiele kinderboerderijen zoals op de Neude. Het vergt wat creativiteit, maar we vertrouwen erop dat dit moet lukken.

G4 overleg dierenwelzijn
Tot slot: de Partij voor de Dieren wil de wethouder complimenteren met het feit dat hij een G4 overleg is gestart over Dierenwelzijn. Mooi om te horen dat de gemeente Den Haag straks ook jaarlijks rapporteert over dierenwelzijn. Laten we ervoor zorgen dat Utrecht de haas in de marathon wordt in de G4 en richting andere gemeenten, door Utrecht nóg diervriendelijker te maken en het goede voorbeeld te geven. U kunt erop rekenen dat wij u hiertoe blijven aansporen ;-)

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage zonne- en windenergie Polder Rijnenburg

Lees verder

Commissiebijdrage Reclameverordening2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer