Commis­sie­bij­drage maat­schap­pe­lijke onder­steuning, jeugd en gezondheid Program­ma­be­groting 2015


15 oktober 2014

Bijdrage over maatschappelijke ondersteuning, jeugd en gezondheid in de commissie Stad en Ruimte ten behoeve van de Programmabegroting 2015

Maatschappelijke ondersteuning

De Partij voor de Dieren is blij dat in het hoofdstuk maatschappelijke ondersteuning nadrukkelijk op preventie wordt gehamerd om problemen te voorkomen in plaats van te genezen. En ook de PvdD vindt mantelzorgers van onschatbare waarde voor onze stad en wil dan ook dat initiatieven die gericht zijn op het ondersteunen van mantelzorgers gemeentelijke steun krijgen. Het stimuleren van de bouw van meergeneratiewoningen zodat jongeren met een beperking of ouderen zelfstandig kunnen wonen met hulp van hun familie is een voorbeeld van zorgen voor elkaar. VRAAG: meergeneratiewoningen is niet een doel in de programmabegroting van de gemeente. Graag hoort de PvdD of en hoe dit college de bouw van meergeneratiewoningen wil stimuleren in Utrecht.

Op pagina 157 van de Programmabegroting wordt gesproken over huiselijk geweld en kindermishandeling. Afgelopen week nog kwam de Dierenbescherming met een brief om dierenmishandeling en huiselijk geweld veel meer met elkaar te proberen aan te pakken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij meer dan de helft van de gevallen van huiselijk geweld ook dierenmishandeling plaatsvindt. De Partij voor de Dieren wil dat hulpverleners en politie huiselijk geweld en dierenmishandeling gekoppeld gaan registreren om zodoende een gerichte aanpak mogelijk te maken. VRAAG: Omdat dierenmishandeling dus vaak voorafgaat aan en/of samengaat met huiselijk geweld, wil de PvdD van de wethouder horen of zij kan toezeggen te kijken naar de mogelijkheden om het meldpunt AMHK vanaf 1 januari ook voor het melden van dierenmishandeling open te stellen.

Jeugd
In de programmabegroting wordt als algemene doelstelling genomen dat kinderen gezond (en veilig) kunnen opgroeien. En op dat gezond wil de PvdD wel verder ingaan. Want gezond opgroeien kan in een stad, maar dan moet de focus wel gelegd worden op een gezonde stad. En 1 van de punten van een gezonde stad is meer groen.

Want, zoals ik enkele weken geleden ook al aangaf bij de behandeling van de decentralisatiedossiers: kinderen zijn gezonder in een groene leefomgeving, zo blijkt uit meerdere onderzoeken (oa Het belang van groen voor onze Gezondheid, van Jessica Maas, onderzoek van VU en onderzoek van Alterra, Wageningen). Investeer dus in meer groen, groene speeltuinen en schoolplaatsen. VRAAG: Kan het college uitleg geven of en zo ja hoe zij hier vorm aan wil geven? Want in de programmabegroting wordt niet ingegaan op preventie d.m.v. meer groen.

Volksgezondheid
Aandacht voor gezonder eten, een groene stad en meer beweging helpt om ziekte en ongemak te voorkomen en draagt zo bij aan het terugdringen van de zorgkosten. We willen nogmaals benadrukken dat te weinig groen in wijken een grote impact heeft op de fysieke en psychische gezondheid van de inwoners van Utrecht. Volgens adviesbureau KPMG kan er jaarlijks € 95,- miljoen bespaard worden op ziektekosten bij mensen met depressie en angststoornissen als er in stedelijke wijken in Nederland tien procent meer groen komt. Hierdoor worden de uitdagingen die de gemeente te wachten staan rond de WMO hopelijk iets minder zwaar.

GroenLinks pleitte afgelopen maandag tijdens de commissie ervoor dat inwoners van Utrecht die naar een zorginstelling verhuizen hun huisdier kunnen meenemen, tenzij dat niet in belang van het dier is natuurlijk. Toen werd aangegeven dat dit nogmaals ter sprake kon worden gebracht deze avond. Wij komen hier dan ook graag op terug. De PvdD hoort dan ook graag van de wethouder of zij dit mee kan nemen in gesprekken met zorginstellingen en of de wethouder kan toezeggen informatie over wooncentra voor ouderen waar huisdieren worden toegelaten op te nemen in de gemeentegids?

En last but not least, luchtverontreiniging, geluidshinder en onveilige situaties voor Utrechters. Wat de PvdD betreft is het niet zo dat er een balans moet zijn tussen luchtkwaliteit, leefbaarheid, volksgezondheid en mobiliteit, maar moet de volksgezondheid altijd voorop staan. Indien gezondheidsaspecten worden meegewogen bij besluiten van de gemeente, moet altijd het voorzorgsprincipe worden toegepast. Kan de wethouder toezeggen bij alle besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen het voorzorgsprincipe toe te passen? Uiteraard meer van onze kant over luchtverontreiniging, geluidshinder en gezondheidsschade in de commissie Stad & Ruimte morgenavond.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Onderwijs, cultuur en wijkgericht werken Programmabegroting 2015

Lees verder

Commissiebijdrage werk en inkomen en citymarketing Programmabegroting 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer