Commis­sie­bij­drage Onderwijs, cultuur en wijk­ge­richt werken Program­ma­be­groting 2015


15 oktober 2014

Bijdrage over onderwijs, cultuur en wijkgericht werken in de Commissie Mens en Samenleving ten behoeve van de Programmabegroting 2015

Onderwijs
De Partij voor de Dieren vindt het fijn dat de gemeente via de Economic Board Utrecht (EBU) inzet op een gezonde samenleving en een groene economie. Wij vragen ons af of de gemeente onderwijsinstellingen dan ook actief wijst op gezonde voeding in kantines, voedselonderwijs (“waar komt mijn voeding vandaan en hoe wordt het geproduceerd”) en het belang van duurzame bedrijfsvoering met respect voor mens, dier, natuur en milieu. Zo ja, op welke manier wordt hier aandacht aan besteed binnen het samenwerkingsverband en richting scholieren en studenten?

De Partij voor de Dieren vindt het tevens belangrijk dat scholen goed bereikbaar zijn te voet, op de fiets en met het openbaar vervoer, en dat het afzetten van kinderen met de auto wordt ontmoedigt. Sowieso pleiten wij ervoor dat rondom scholen 30-km zones voor autoverkeer worden ingesteld. Dit verhoogt de veiligheid én de luchtkwaliteit. Ouders en hun kinderen kunnen gebruik maken van de Verkeersslang[1] of de walking bus[2]. Kan de wethouder ons laten weten wat de gemeente doet om leerlingen te stimuleren op een gezonde manier op school te komen, dus zonder de auto? Kent u de termen Verkeersslang en walking bus en worden deze vormen van vervoer door de gemeente actief gepromoot?

Cultuur
8 oktober kwam de directeur van Zimihc bij de Partij voor de Dieren langs. Net als diverse andere cultuurinstellingen vroeg hij ons vooral te blijven pleiten voor het niet verder verlagen van de cultuursubsidies. Ondanks de bezuinigingsmaatregelen die veel instellingen al hebben doorgevoerd kunnen zij niet nog een verlaging van de subsidies aan. Utrecht profileert zich als een stad van cultuur, laten wij er dan gezamenlijk voor zorgen dat de cultuursector weer wat lucht krijgt. Ook wij sluiten ons aan bij de oproep van andere partijen voor meer duidelijkheid over de reparaties op de bezuinigingen.

Wij vragen de cultuursector hierbij wél om alleen evenementen te organiseren die geen schade berokkenen aan het welzijn van dieren, zoals onlangs tijdens de Culturele Zondagen gebeurde met de vissen in de Oudegracht.

In de begroting staat dat de gemeente de opdracht heeft de veelheid aan festivals uit te bouwen. Zoals al eerder gezegd pleit de Partij voor de Dieren ervoor dat parken en natuurgebieden hierbij zoveel mogelijk worden ontzien en dat het absoluut not done is om festivals te organiseren in beschermde natuurgebieden als een deel van het Gagelbos. Ook vinden we het jammer dat in de programmabegroting geen melding wordt gemaakt van het Afsprakenkader Duurzame Evenementen Utrecht, dat recentelijk verlengd is tot 31 december 2015. Wethouder, dit afsprakenkader is toch iets om trots op te zijn en het wordt goed toegepast in Utrecht. Waarom wordt hier geen melding van gemaakt in de Programmabegroting? Verzoek van de Partij voor de Dieren om hier in volgende nota’s en begrotingen wél melding van te maken, zodat de inwoners van Utrecht zien hoe de gemeente bezig is met verduurzamen.

Wijkgericht werken
Meer wijkgericht werken klinkt als een mooi streven, maar mensen die stadsgericht werken moeten niet buiten de boot vallen, zoals het initiatief Dierenvoedselbank, dat zich richt op de hele stad Utrecht, maar gevestigd is in Zuilen. We vragen de wethouder dan ook dit soort goede initiatieven mede te erkennen en waar mogelijk te ondersteunen. We vragen ons tevens af welke initiatieven de gemeente neemt om de verbinding tussen de verschillende wijken te behouden en versterken.

De stadsgesprekken zijn een mooi idee, alleen de PvdD vreest dat dit gesprekken worden waarin mensen denken gehoord te worden, maar achteraf teleurgesteld afhaken.

Hoe denkt het college de uitkomsten van de stadsgesprekken te gaan verwerken in beleid?

Doelstelling is dat in 2015 35% en in 2018 40% van de inwoners van Utrecht bekend is met het Initiatievenfonds, het voormalige Leefbaarheidsbudget. Op welke manieren wil de gemeente dit bereiken? En waarom worden deze percentages zo voorzichtig verhoogd? (realisatie 2013 33%). De Partij voor de Dieren zou graag willen dat meer inwoners van dit fonds op de hoogte zijn en dat ook benadrukt wordt dat dit geld gebruikt kan worden om buurten te vergroenen en diervriendelijker te maken.

De Partij voor de Dieren vindt het prijzenswaardig dat de gemeente op wijkniveau veel aandacht besteedt aan preventieve leefstijlinterventies op thema’s als seksuele gezondheid en het voorkómen van verslaving. Ook spreekt u van een voedselstrategie, waar stadslandbouw onderdeel van uitmaakt. Dit vinden wij een goede ontwikkeling. Echter, wij willen graag weten wat deze voedselstrategie nog meer inhoudt. Wordt er bijvoorbeeld ingezet op de inname van minder dierlijke eiwitten? Het is inmiddels namelijk wel duidelijk dat inwoners van de westerse wereld teveel dierlijke eiwitten tot zich nemen en hierdoor overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en andere aandoeningen ontstaan. Om maar niet te spreken over de gevolgen voor dieren en de natuur. Kan de wethouder vertellen op welke manier er op wijkniveau aandacht wordt besteed aan gezonde voeding, naast het faciliteren van stadslandbouw.

[1] Kinderen moeten gedurende de week zoveel mogelijk lopend, fietsend, carpoolend of met het OV naar school komen. Zij verdienen hiermee stickers en deze worden verzameld op een groot spandoek van een verkeersslang. Als zij aan het einde van de week voldoende stickers hebben verzameld, krijgen ze van de school een beloning. Zie www.verkeersslang.nl.

[2] Een groep kinderen wordt lopend naar school begeleid door een of meer volwassenen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stationsgebied, Leidsche Rijn en monumenten Programmabegroting 2015

Lees verder

Commissiebijdrage maatschappelijke ondersteuning, jeugd en gezondheid Programmabegroting 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer