Commis­sie­bij­drage Stati­ons­gebied, Leidsche Rijn en monu­menten Program­ma­be­groting 2015


14 oktober 2014

Bijdrage over het Stationsgebied, Leidsche Rijn en monumenten in de Commissie Stad en Ruimte ten behoeve van de Programmabegroting 2015

Stationsgebied

De Partij voor de Dieren kan aansluiten bij een aantal zorgen van andere fracties omtrent het stationsgebied en de bijbehorende begroting. De PvdA had het al over de betaalde fietsenstallingen binnen het stationsgebied en het verdwijnen van gratis stallingen. Ook onze fractie is benieuwd naar de toekomstige verhouding tussen gratis en betaald fietsparkeren.

Over fietsbereikbaarheid: op dit moment is er een wirwar van tijdelijke fietsroutes door het stationsgebied wat op verschillende punten, zoals bijvoorbeeld het Smakkelaarsveld, zorgt voor onoverzichtelijke, smalle en daardoor hier en daar gevaarlijke situaties. De Partij voor de Dieren wil dit nogmaals onder de aandacht van de wethouder brengen.

Het is de Partij voor de Dieren opgevallen dat de bouw van de Rabobrug een half jaar vertraging op zal lopen. De fractie ontving verschillende brieven van inwoners van Utrecht die op dit moment met smart zitten te wachten op de realisatie van de Rabobrug, die hun reistijd significant zal bekorten en langs een veiliger route door de stad zal loodsen. De fractie van D66 stelde hier al een vraag over en de Partij voor de Dieren wil de wethouder op het hart drukken dat het zeer belangrijk is voor omwonenden dat de bouw van de Rabobrug niet of zo min mogelijk vertraagt wordt. Ook had de Partij voor de Dieren dezelfde vragen als D66 en GroenLinks over duurzaam bouwen en Smart grit binnen het stationsgebied.

De Partij voor de Dieren heeft tot slot ook nog een mening over de herinrichting van het Smakkelaarsveld, waar de ChristenUnie recentelijk een motie voor heeft ingediend, welke met een meerderheid aangenomen is en waar zojuist door mevrouw Uringa wederom naar gerefereerd is: de Partij voor de Dieren wil nog steeds een park en wel het liefst zo groen mogelijk. Begrotingstechnisch zal een zeer groen park ook het minste geld kosten.

Vastgoed, Stedelijke ontwikkeling Leidsche Rijn & Monumenten

In de Programmabegroting 2015 staat te lezen dat het college bouwt aan een gezonde toekomst van Utrecht. Waar mensen kunnen wonen, werken en verblijven in gezonde lucht, met zo min mogelijk geluidsoverlast, een schone bodem en in een veilige groene leefomgeving.

Verschillende fracties hebben hun zorgen geuit over ouderenhuisvesting, scheefwonen, omgekeerd scheefwonen, de toewijzing van huurwoningen, starters- en studentenwoningen. Zorgen en observaties die de Partij voor de Dieren deelt. Er zijn een aantal belangrijke vragen gesteld over duurzaamheid door GroenLinks: vragen die de Partij voor de Dieren volledig kan ondersteunen. Het bouwtempo binnen de gemeente wordt met 50% verhoogt. Net als de PvdA is onze fractie benieuwd hoeveel woningen en in welke verhouding, koop en huur, dit gaat opleveren. Het verhoogde bouwtempo zal niet alleen betrekking hebben op de bouw van woningen. Wat betreft Leidsche Rijn en de nog altijd levendige zorgen omtrent leegstaande kantoor- en winkelpanden, zoals door meerdere fracties genoemd werd, wil de Partij voor de Dieren graag van de wethouder weten wat zijn visie is op het centrum van Leidsche Rijn. Een aantal fracties had daar ook vragen over. Aanvullende vraag aan de wethouder: Wordt het centrum inderdaad een stuk kleiner nu bewoners en ondernemers hierom vragen?

Wat betreft de groene leefomgeving: door al het bouwen komt nu zelfs in Leidsche Rijn het groen in de knel. Niet alleen de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de stedelijke ontwikkeling van Leidsche Rijn en de inpassing van groen en bomen. Gisteren ontving het college een brief van Wijkraad Leidsche Rijn en Wijkraad West waarin geadviseerd wordt om bomen te sparen en in te passen in de stedenbouwkundige plannen, voor bijvoorbeeld Leeuwesteijn en Leidsche Rijn Centrum Oost. Het gebeurt te vaak dat er in stedenbouwkundige plannen voor Leidsche Rijn, alles wat er al is eerst uitgegumd wordt om vervolgens op een blanco tekenvel te ontwerpen en hierbij nieuwe bomen in te passen. Vraag aan de wethouder: kan er binnen de stedelijke ontwikkeling van Leidsche Rijn meer rekening worden gehouden met bestaand groen, in plaats van Leidsche Rijn in te richten alsof het een blanco vel betreft en kunt u hier een toezegging over doen?

Als het groen in de knel komt, dan komen uiteindelijk ook de dieren knel! De Partij voor de Dieren heeft ambtelijk navraag gedaan over de situatie in Leidsche Rijn. Wij kregen antwoord van een ecologisch adviseur van de gemeente en inderdaad (ik citeer letterlijk uit het antwoord dat wij ontvangen hebben): 'De dieren in nood concentreren zich steeds meer in Leeuwesteyn Noord als laatste relatief rustige plek in Leidsche Rijn. Daar wordt nu een Flora en Fauna-onderzoek gedaan en in het verlengde van dit onderzoek zullen voorstellen gedaan worden voor de verplaatsing van hazen en fazanten.' Wij zijn blij dat de gemeente serieus aandacht besteedt aan het lot van deze dieren binnen de stedelijke ontwikkeling van Leidsche Rijn, maar kan de wethouder uitleggen hoe de ambitie voor het creëren van een groene stedelijke leefomgeving te rijmen valt met het in de knel komen van dieren en groen in Leidsche Rijn?

Monumenten, tot slot: de Partij voor de Dieren wil, in het algemeen, dat de gemeente Utrecht de herbestemming van monumenten bevordert. Sloop van (cultuur)historische panden dient voorkomen te worden. De suggestie van D66 om onze monumenten onderdeel te maken van de Stadspromotie lijkt ons een goed idee. De fractie van de Partij voor de Dieren, wil net als de ChristenUnie, aandacht vragen voor de realisatie en de financiële dekking van het Joods Monument voor het Spoorwegmuseum. Wij hebben hier in Utrecht nog geen monument voor de 1224 slachtoffers uit deze gemeente. De kunstenaar is al tijdenlang aan het werk. De stichting werkt hard om de financiering rond te krijgen. Oproep aan het college om de stichting een handreiking te doen. De eventuele motie van de ChristenUnie ondersteunt de Partij voor de Dieren van harte.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage bewoners, bestuur en veiligheid Programmabegroting 2015

Lees verder

Commissiebijdrage Onderwijs, cultuur en wijkgericht werken Programmabegroting 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer