Commis­sie­bij­drage werk en inkomen en city­mar­keting Program­ma­be­groting 2015


16 oktober 2014

Bijdrage over werk & inkomen en citymarketing in de Commissie Stad en Ruimte ten behoeve van de Programmabegroting 2015

Werk en Inkomen

Laat ik beginnen met de armoede in onze gemeente. Morgen is het Wereldarmoededag: een dag, uitgeroepen door de Verenigde Naties, om stil te staan bij armoede in de wereld. Maar liefst 11,7% van de inwoners van Utrecht, en dat is ruim 2,5% meer dan in 2010, moet rondkomen van een inkomen lager dan € 960,- per maand. Het gaat hier om 15.400 huishoudens. Hiermee zit Utrecht ruim 2% boven het landelijk gemiddelde. Ook wat betreft jeugdwerkloosheid maakt de Partij voor de Dieren zich grote zorgen.

In de kadernota Participatie en Inkomen (waarin de gemeente Utrecht uitwerking aan de Participatiewet geeft) én in de Programmabegroting 2015, wordt duidelijk dat de gemeente Utrecht meer mensen aan het werk moet helpen, terwijl daar minder geld voor beschikbaar wordt gesteld. De Partij voor de Dieren ziet de onmogelijkheid van deze doelstelling in en is daarom van mening dat het hier niet gaat om het aan het werk krijgen van méér mensen, maar om pure bezuinigingen. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Utrecht zich niet verschuilt achter landelijk beleid, maar zich daadwerkelijk inzet voor de mensen die onze hulp nodig hebben.

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de stijgende werkloosheid en heeft al tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota in deze commissie een oproep gedaan om het systeem genaamd PROHEF te onderzoeken. De Partij voor de Dieren zal binnenkort in gesprek gaan met wethouder Everhardt over een mogelijke invoering van dit systeem in de gemeente Utrecht. Daarom zal ik het vanmiddag tijdens deze commissie niet wederom inhoudelijk over PROHEF hebben.

Het college wil meer werkgelegenheid creëren door nog gastvrijer te zijn voor ondernemers en bedrijven door onnodige belemmeringen, die een vlotte vestiging of uitbreiding in de weg staan, voor deze ondernemers weg te nemen. De Partij voor de Dieren wil het college daarbij op het hart drukken bij de vestiging en uitbreiding van bedrijven, extra goed te letten op duurzaam en eerlijk ondernemen, de effecten van de uitbreiding of vestiging van desbetreffende bedrijven op het milieu en zo min mogelijk overlast voor mens en dier in de ruimste zin des woords. We willen immers óók een veilige, rustige, gezonde en groene stad. Het college wil met het Lokaal Economisch Fonds inzetten op het versterken van bestaande en nieuwe bedrijvigheid en deels wordt daarbij ook geïnvesteerd in duurzame energie. Dat is mooi, maar de Partij voor de Dieren zou graag zien dat het Lokaal Economisch Fonds alleen ingezet wordt voor bedrijven die duurzaam werken.

De Partij voor de Dieren wil namelijk een lans breken voor het belang van duurzaam, lokaal en kleinschalig ondernemen. Zorg voor een ondernemersklimaat waarin kleine familiebedrijfjes niet het loodje leggen door de marktwerking en de haast onstuitbare wens voor hernieuwde economische groei die multinationals en grote winkelketens naar de stad trekt. Ziet het college ook een verband tussen het wegnemen van barrières voor vestiging en uitbreiding van bedrijven, en het verdwijnen ofwel failliet gaan van kleine ondernemingen? Hoe is het college van plan ZZP’ers en kleine ondernemers te ondersteunen?

Citymarketing
In de Programmabegroting 2015 wordt duidelijk dat het college van de stad Utrecht, ook in het kader van stadspromotie, een evenementenstad wil maken, een soort culturele hoofdstad. De stad Utrecht werd altijd gekarakteriseerd door kleinschaligheid, een binnenstad met een zeer pittoreske uitstraling, maar langzaam maar zeker krijgen we een megabioscoop, een megabibliotheek, een megamuziekpaleis en nu zet het college in op mega-evenementen. De Partij voor de Dieren ziet niet veel goeds in al deze megaprojecten. Wij vragen ons af: is het daadwerkelijk noodzakelijk om de stad Utrecht de culturele allure van Amsterdam te geven? Onze stad staat immers al op de 3e plaats in de ranglijst van culturele steden van Nederland.

Zou het niet veel mooier zijn om juist het pittoreske karakter van de stad in te zetten om onze stad te promoten in plaats van de nadruk te leggen op alle megafestiviteiten? De Partij voor de Dieren geeft de voorkeur aan meer kleinschalige festivals en evenementen die zo min mogelijk geluidshinder, verkeer- en parkeerproblematiek en andere overlast opleveren. Gisteren werd het tijdens de commissie al even genoemd: de Partij voor de Dieren wil het college met klem vragen zo min mogelijk festivals en evenementen te organiseren in parken en géén festivals en evenementen in beschermd natuurgebied, zoals delen van het Gagelbos. Ook vindt de Partij voor de Dieren het jammer dat in de Programmabegroting 2015 geen melding wordt gemaakt van het Afsprakenkader Duurzame Evenementen Utrecht, welke verlengd is tot 31 december 2015. Graag hier een reactie van de wethouder op.

Tot slot wil de Partij voor de Dieren aansluiten bij het ongenoegen dat de SP zojuist heeft geuit heeft over het exorbitante bedrag dat de gemeente Utrecht uitgeeft aan de Tour de France.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage maatschappelijke ondersteuning, jeugd en gezondheid Programmabegroting 2015

Lees verder

Commissiebijdrage Duurzaamheid, bereikbaarheid, openbare ruimte en groen Programmabegroting 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer