Commis­sie­bij­drage Openbare Ruimte en Groen Program­ma­be­groting 2019


18 oktober 2018

RodS geld

De landelijke financiering voor de RodS gebieden loopt eind dit jaar af. Dat leidt tot een probleem voor Haarzuilens en Noorderpark, waar wel de afgelopen jaren is geïnvesteerd in opbouw en onderhoud, maar die straks onvoldoende middelen hebben om het beheer op hetzelfde niveau voort te zetten. De PvdD vindt dit onwenselijk. In de antwoorden op de technische vragen lazen we dat het college in gesprek is met betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Onze vraag is hoe staat het daarmee? En is het college bereid om binnen de begroting een deel van de financiering voor de RodS gebieden te oormerken?

Zelfbeheer incl. Cleanups

De PvdD is blij dat het college het zelfbeheerbeleid gaat actualiseren. We geven graag een aantal punten mee:

- Stadsbewoners actief benaderen om hen te informeren over de mogelijkheid boomspiegeltuintjes en geveltuintjes aan te leggen;

- Tuingereedschap, compost of biologische bloemzaadjes beschikbaar stellen op handige plekken zoals wijkbureaus en bibliotheken;

- Bewoners te ondersteunen met kennis zodat zij weten hoe ze het groen onderhouden;

- In kaart brengen welke kansen er zijn om bewoners op de beste manier groen te laten toevoegen in hun wijk: welke bloemen en planten passen goed in de lokale omgeving;

- Te zorgen dat onderhoudsmedewerkers ook boomspiegeltuintjes die niet als zodanig geregistreerd staan herkennen en met rust laten.

Graag een reactie.

We krijgen berichten van inwoners die zwerfafval willen opruimen. Is de wethouder bereid om materialen voor deze cleanups beschikbaar te stellen via bijvoorbeeld de wijkbureaus en deze mogelijkheid actief te communiceren met inwoners?

Laten liggen dood hout

Binnen het gemeentelijk groenbeheer zien wij eenvoudige en goedkope maatregelen, die goed zijn voor biodiversiteit.

1. Dode takken hebben een functie: insecten kunnen overwinteren en vogels kunnen nestelen. Deze meerwaarde voor de biodiversiteit weegt volgens ons op tegen het gemak van alles opruimen of de zogenaamde ‘esthetiek’. Kan de wethouder ervoor zorgen dat minder vaak dan nu het geval is, of helemaal niet meer, alle takken in één keer worden verwijderd en zo nee: graag een toelichting?

2. Is de wethouder bereid om, wanneer de veiligheid het toelaat, ook dode bomen te laten staan en omgevallen/gezaagde bomen liggen? Bijvoorbeeld bij het Haarpad waar de PvdD onlangs in mondelinge vragen op aandrong de stronken te laten zitten, omdat zij enorm goed zijn voor de biodiversiteit.

Tijdelijke natuur

Braakliggende terreinen kunnen interessante tijdelijke natuurgebieden zijn. [Vaak proberen grondeigenaren dit juist actief te voorkomen, omdat het vervolgens verwijderen van die natuur een hoop gedoe mee kan brengen. De Partij voor de Dieren ziet natuurlijk liever blijvende natuur, maar tijdelijk is in elk geval beter dan geen.] De stichting Tijdelijke Natuur ontwikkelde een gedragscode die bevordert dat er per saldo meer natuur komt, zij het tijdelijk.

Is het college bereid gebruik te gaan maken van de gedragscode tijdelijke natuur, en grondeigenaren op te roepen hetzelfde te doen?

Diervriendelijke gebouwen

Niet alleen bij het bouwen van nieuwe gebouwen kan rekening gehouden met dieren. De Partij voor de Dieren ziet graag dat bestaande gebouwen ook diervriendelijker gemaakt worden. Is het college bereid om bij haar eigen gebouwen maatregelen te nemen voor diervriendelijke huisjes op de gebouwen en er bij bedrijven en particulieren op aan te dringen dit voorbeeld te volgen?

Circulaire Economie / Afval: Wormenhotels

In de expertmeeting Afval is Grondstof (eind vorige periode) vertelde de organisatie Buurtcompost over Wormenhotels. Inmiddels is een projectvoorstel ingediend, maar lijkt er niets te gebeuren. Kan de wethouder toezeggen contact op te nemen met Buurtcompost en met hen de mogelijkheden van Wormenhotels in Utrecht te onderzoeken?