Commis­sie­bij­drage Oudenrijn


25 november 2014

Het is goed te lezen dat er geen nieuwe bouw zal plaatsvinden en dat er een maximale bescherming is van de woningen voor geluidshinder. Ook wordt er gesproken over dat er geen sprake is van industriële geurhinder, en dat het ‘bevoegd gezag’ besluit over de acceptabele geurhinder; is dat de gemeente? Zo ja, hoe wordt dit getoetst?

Dit plan meldt daarnaast dat Oudenrijn geen deel uit maakt van de NSL (Nederlandse Samenwerking Luchtkwaliteit); waarom niet? Wat betreft de bodem staat er beschreven dat er geen belemmering is voor het plan. Dat is goed, maar even daarboven staat wel vermeld dat er meerdere verontreinigingen zijn met zware metalen in de grond en nikkel in grondwater, en verder enkele verontreinigingen met olie en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in het (diepere) grondwater. Ten noorden van de Strijkviertelplas zijn dit omvangrijke grondwaterverontreinigingen, waar monitoring voor nodig is in verband met eventuele bedreiging van het oppervlaktewater.

Nu vraagt de PvdD zich af of deze monitoring er al is en zo ja, wie voert dat uit? Zo nee, waarom niet? Mag de PvdD een toezegging van de wethouder dat er hier wat aan gedaan wordt? De PvdD las dat het groen dat er is en de dieren die er aanwezig zijn, de bestemming groen hebben en dit beschermd is doordat het een ecologische waarde heeft, dat vindt de PvdD heel fijn. Wat betreft de kwaliteit van de leefomgeving staat er dat op Bedrijventerrein Oudenrijn bedrijven zitten die wettelijke verplichtingen hebben om op grond van de Wet milieubeheer aan energiebesparing te doen. Voor de meeste bedrijven is de gemeente het bevoegde gezag. In het jaarlijkse handhavingsprogramma wordt energie structureel meegenomen bij de controles. Bedrijven worden gecontroleerd op energiemaatregelen. De PvdD vindt het natuurlijk heel goed dat dit wordt meegenomen, maar wil daarnaast bovendien graag een toezegging dat de wethouder dit niet alleen meeneemt en controleert, maar ook steeds strengere eisen stelt aan de bedrijven, zodat de duurzame doelen eerder worden behaald. Tenslotte wordt er vermeld dat bij nieuwe ontwikkelingen op gebouw- of gebiedsniveau een studie naar de meest optimale energievoorziening gedaan zou moeten worden. Graag willen we ook hiervoor een toezegging van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Wilhelminapark

Lees verder

Raadsbijdrage Kadernota vrijwillige inzet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer