Raads­bij­drage over Voor­jaarsnota 2014


3 juli 2014

De Partij voor de Dieren heeft zich, net als alle andere fracties, de afgelopen weken gestort op de Voorjaarsnota en de daarbij behorende stukken.

Wij zijn tot de volgende conclusie gekomen:

Dit college doet wat de Partij voor de Dieren betreft te weinig aan het écht zoeken naar oplossingen die bijdragen aan een duurzaam Utrecht dat op haar toekomst en op die van haar inwoners is voorbereid. We kunnen het ons simpelweg niet meer veroorloven om achterover te leunen en maar te zien wat er op ons afkomt. Nu investeren in een duurzaam Utrecht is essentieel. Wij hebben daar specifieke ideeën over die wij tijdens de commissies al hebben toegelicht. Tijdens deze raadsavond stippen wij nog enkele punten extra aan:

1. Duurzaamheid zou wat ons betreft niet alleen apart moeten worden vermeld in de Voorjaarsnota en de nog komende Programmabegroting 2015, maar juist ook moeten worden geïntegreerd in alle beleidsterreinen. Kan het college toezeggen dit mee te zullen nemen bij het opstellen van de Programmabegroting? (motie achter de hand)

Tevens is een gereserveerd bedrag van 3 miljoen per jaar voor duurzaamheid mooi, maar er moeten nú plannen worden gemaakt voor de besteding van dit bedrag. Het kan en mag niet zo zijn dat we over 4 jaar opnieuw moeten constateren dat het geld voor duurzame projecten niet of nauwelijks is uitgegeven. De Partij voor de Dieren vraagt dan ook aan de wethouder om toe te zeggen de volgende voorstellen mee te nemen en te bekostigen met behulp van onder andere het duurzaamheidsbudget Utrechtse Energie (moties achter de hand).

Hierbij meegevend dat wij erop aandringen dat het duurzaamheidsbudget Utrechtse Energie ook duurzame voorstellen ondersteunt die niet direct met energie te maken hebben.

2. Wij vragen de wethouder om actiever het gesprek aan te gaan met schoolbesturen en zo spoedig mogelijk samen met hen aan de slag te gaan met het installeren van zonnecentrales op daken van scholen. En daarnaast er ook een bedrag voor te reserveren uit het duurzaamheidsbudget Utrechtse Energie.

3. De PvdD wil dat de gemeente volledig overschakelt naar dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten en de meerprijs tijdelijk betaald uit het duurzaamheidsbudget.

4. Als derde willen wij dat er actief het gesprek aangegaan wordt met het Utrechtse bedrijfsleven dat gebruik maakt van vervoer over water en zo spoedig mogelijk samen met hen aan de slag te gaan met het vervangen of ombouwen van ‘reguliere’ boten door elektrische boten. Dit kan gefinancierd wordt uit het resterende bedrag uit het actieplan Goederenvervoer. Of, indien er een nieuw actieplan Goederenvervoer komt, dit hierbij te betrekken.

5. De Partij voor de Dieren stelt als vierde voor om in alle bedrijfsrestaurants van de gemeentelijke organisatie over te schakelen naar 100 procent biologische producten, te beginnen met dierlijke producten als vlees, zuivel en eieren. Dit kan nadat de huidige inkoopcontracten aflopen en de kosten kunnen dan verhaald worden op de klanten.

6. Als laatste punt wil de PvdD dat dit college veel meer werk maakt om inwoners van Utrecht middels de communicatiemiddelen van de gemeente ervan op de hoogte te stellen dat zij het Initiatievenfonds kunnen aanwenden voor het vergroenen van hun huizen, zoals vergroening van tuinen, gevels en daken en hen actief te stimuleren hier gebruik van te maken.

Wat betreft dierenwelzijn in Utrecht: de Partij voor de Dieren wil dat de Vogelopvang voldoende financieel wordt ondersteund. Dit kan met een structureel bedrag van 38.000 euro subsidie per jaar. De dekking was in het Collegeprogramma 2010-2014 geregeld. In een aangenomen amendement van 2012 wordt het college al opgedragen bij de Voorjaarsnota 2014 te komen met een structurele dekking.

7. Vraag aan de wethouder: Klopt het dat het bedrag van 38.000 euro het structurele bedrag is dat ook in de begroting van 2015 en daarop volgende jaren wordt meegenomen? Graag een reactie van de wethouder. Want indien dit nog niet gebeurd is, horen wij graag of de wethouder een structurele dekking kan garanderen voor 2015 en daarop volgende jaren van 38.000 euro. (motie achter de hand)

8. Tevens wil de Partij voor de Dieren de wethouder dierenwelzijn graag uitnodiging om, samen met de PvdD, een werkbezoek af te leggen aan de Vogelopvang. Graag horen wij of de wethouder ertoe bereid is een afspraak in te plannen in zijn agenda en zo ja, op welke termijn.

9. En wat zouden de dieren in Utrecht geholpen zijn als de wethouder kan toezeggen een jaarlijkse inventarisatie te maken van de budgetten voor dierenwelzijn. Het gaat dan niet alleen om de budgetten die zijn gereserveerd voor dierenweides, opvang en de dierenambulance, maar ook alle budgetten die in andere potjes zitten die (indirect) besteed worden aan het bevorderen van dierenwelzijn in de gemeente. (motie achter de hand)

10. Graag nodigen wij wethouder Janssen ook uit om samen met de PvdD naar de gemeente Amsterdam af te reizen om daar te horen hoe zij de bekostiging van de opvang van dieren hebben geregeld. In Amsterdam wordt er per dier betaald, wat zeer gunstig werkt voor een asiel- of knaagdieropvang. Wij horen graag of de wethouder dit kan toezeggen.

11. En wat zou het mooi zijn als het gehele bedrag van de hondenbelasting (542.000 euro) wordt geïnvesteerd in hondenweides, losloopgebieden voor honden, het opruimen van hondenpoep, het chippen van honden en katten en neutralisaties van zwerfdieren. Dat zou ook heel terecht zijn. De wethouder gaf in de commissievergadering over de VJN al aan dat hiervoor in de Programmabegroting 2015 mogelijkheden voor zijn. Wij zouden graag van de wethouder een toezegging krijgen dat hij dit bedrag vast reserveert hiervoor. (motie achter de hand)

12. Wat betreft werk en inkomen, is de PvdD zeer blij met de toezegging van de wethouder om in Rotterdam informatie te gaan inwinnen over PROHEF. Graag krijgen wij nog een toezegging van de wethouder wanneer hij dit gaat doen, wat de PvdD betreft zeer spoedig, omdat de aanpak van werkloosheid niet kan wachten.

Dan nog kort een paar andere zaken: de PvdD is tegen bezuinigingen op breedtesport. Ondanks dat er al vaststaat dat er bezuinigd gaat worden, kan de PvdD niet instemmen met de bezuinigingsvoorstellen van de Eindrapportage TaskForce. Er zou juist geïnvesteerd moeten worden in de mogelijkheden voor inwoners van Utrecht om te sporten, zeker voor mensen die zich dit financieel niet kunnen veroorloven.

Het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2014 heeft wat ons betreft veel te weinig ambitie en wordt zelfs naar beneden bijgesteld doordat onder andere de draagkrachtmeting voor betaald parkeren weer terug is er niet meer geknipt maar geknepen gaat worden. Verder worden er geen verdere maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren, zoals het sterk terugdringen van het autoverkeer in de stad d.m.v. minder parkeerplaatsen.

Deze Voorjaarsnota steunen is voor ons niet mogelijk. Het roer moet radicaal om in het kader van duurzaamheid, en de VJN geeft geen enkele aanwijzing dat dit college dat van plan is.

Interessant voor jou

Bijdrage vaststellen bestemmingsplan Lage Weide Commissie Stad en Ruimte

Lees verder

Commissiebijdrage Vuurwerkverbod in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer