Bijdrage vast­stellen bestem­mingsplan Lage Weide Commissie Stad en Ruimte


24 juni 2014

Lage Weide is het enige bedrijventerrein in de gemeente Utrecht waar nog zware industrie mogelijk is. Het bedrijventerrein ligt temidden van steeds meer woonwijken en dit levert wrijving van, en soms zelfs tegengestelde, belangen op. Op dit moment mogen op Lage Weide bedrijven staan van maximaal niveau 4.1, maar met een ontheffing kan dit oplopen tot niveau 5.1. De Stichting Milieugroep Zuilen heeft tijdens de RIA gepleit voor een verlaging van deze maxima naar niveau 3.2. Ook de Partij voor de Dieren wil deze maxima verlagen met het oog op verontreiniging en bescherming van het leefklimaat voor omwonenden. De bewoners hebben nu erg veel last van geluid- en stankoverlast. Vraag aan de wethouder, als aanvulling op de vragen van GroenLinks over dit onderwerp: wat zijn de mogelijkheden om het niveau van zware industrie te beperken en wilt u toezeggen de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken?

Verder zijn er circa 35 bomen gekapt bij het Amsterdam Rijnkanaal, zo bleek tijdens de RIA dankzij de inbreng van Stichting Milieugroep Zuilen. De kapvergunning was aangevraagd door Rijkswaterstaat. Vraag aan de wethouder: wanneer worden er weer nieuwe bomen geplaatst op die locatie en wilt u daar een toezegging over doen?

Ook is er een bomenrij gekapt bij Plas Lage Weide om meer zichtfunctie te hebben vanuit de Nouw-I entree van het bedrijventerrein. Vraag aan de wethouder: waarom werd er in dit geval meer waarde gehecht aan een ‘zichtfunctie’ dan aan een rij bomen?

Verder is de natuurwaarde van Plas Leidsche Rijn heel hoog. Zo werd tijdens de RIA gesproken over de plas als ecologische verbindingszone door de ecologische stapstenen in het gebied. Over het algemeen hebben de watergangen en oevers op en rondom Lage Weide harde beschoeiing, maar rond de Plas is dit niet het geval. Vraag aan de wethouder: wat wordt er gedaan of gelaten om de natuurwaarde van de Plas Leidsche Rijn te beschermen?

Ook bleek op de RIA, bij de bespreking van het bestemmingsplan Lage Weide, dat het duurzaam waterbeheer via Hoogreemraadschap De Stichtse Rijnlanden loopt tot 2015, zo blijkt ook op pagina 16 van de Waterstructuurvisie. De gemeente Utrecht maakt op lokaal niveau zelfstandige afwegingen op het gebied van waterbeheer. Het Hoogheemraadschap heeft in dialoog met de gemeente het duurzaam waterbeheer verankerd in de gemeentelijke structuurvisie en de Partij voor de Dieren hecht uiteraard zeer grote waarde aan duurzaam waterbeheer. Vraag aan de wethouder: wordt het duurzaam waterbeheer verlengd en kunt u hierover een toezegging doen?

Het watersysteem van beide kanalen bij Lage Weide heeft hoge damwachten. Dit belemmert de migratie van vissen, zo staat in de stukken. Vraag aan de wethouder: wat wordt er gedaan om de migratie van vissen te bevorderen?

De bermen langs de A2 worden verbeterd als compensatie voor de bomenkap langs de Plas. De snelweg vormt echter een barrière voor dieren. Vraag aan de wethouder: wat houdt deze verbetering precies in? Worden er bomen geplaatst? En wat gaat de wethouder ondernemen om te voorkomen dar dieren worden doodgereden op de A2?

Uit de stukken blijkt dat Bureau Waardenburg in 2009 een ecologische quick scan deed die in 2013 is geactualiseerd. Zij vonden diverse beschermde soorten planten, grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Zij vonden ook dwergvleermuizen met de hoogste beschermingsgraad. Er werd tijdens de RIA gezegd dat dit gebied, waar deze beschermde dier- en plantensoorten gelokaliseerd zijn, geen beschermd natuurmonument is. Vraag aan de wethouder: kunt u dit bevestigen, zo ja, gaat u op basis van de uitkomsten van het onderzoek actie ondernemen om dieren, natuur en milieu in het gebied te beschermen?

Tot slot ligt er een voorstel voor windmolens langs het Amsterdam Rijnkanaal. Vraag aan de wethouder, samen met D66: wat is de status van het plan voor de plaatsing van windmolens?