Commis­sie­bij­drage park Smak­ke­laarsveld


18 februari 2016

De motie die wij in 2014 mede indienden droeg de titel ‘Een park op het Smakkelaarsveld!’, en niet: ‘Een park en een gebouw op het Smakkelaarsveld’.

De combinatie met woningbouw was niet wat we voor ogen hadden toen de motie Een park op het Smakkelaarsveld werd aangenomen. Onze wens was een groen verblijfsgebied, en vastgoed maakt daar geen onderdeel van uit. Want zoals we in deze commissie al zo vaak gezegd hebben: er staan al meer dan genoeg gebouwen in het stationsgebied en dus moet het wat de PvdD betreft maar eens afgelopen zijn met al dat bouwen.

Ver voor onze tijd, maar ook de inwoners kozen bij het referendum over het stationsgebied in 2002 voor de visie van een stationsgebied waarin ruimte is voor openheid en groen. Met het aannemen van deze motie leek hier eindelijk gehoor aan gegeven te worden. Groen en ruimte als tegenhanger voor al de gebouwen die al in het stationsgebied staan en komen te staan. En dus niet groen en ruimte met op de koop toe nog een extra gebouw erbij! Bovendien stonden er in het oorspronkelijke park ook geen woningen.

Met het nu voorliggende voorstel en het overzicht van ontwikkelscenario’s lijkt het college al een keuze gemaakt te hebben. Het lijkt erop alsof we voor een voldongen feit gesteld worden nu de financiering van het park gekoppeld wordt aan nog meer vastgoed in het stationsgebied. Mijn fractie is teleurgesteld dat er geen optie is gezocht het park te realiseren vanuit de begroting stationsgebied. Instemmen met een park dwingt ons ook in te stemmen met woningbouw.

Het scenario Park+ heeft in de ontwikkelscenario’s een groen stoplicht bij kwaliteit gekregen en dat is om meerdere redenen onjuist.

Ten eerste is extra vastgoed in plaats van het gevraagde park geen teken van kwaliteit. Volgens ons hebben mensen ook geen grote bakstenen ‘eyecatcher’ nodig om de weg van station naar binnenstad te vinden. In een park van kwaliteit staan geen gebouwen, maar bomen en bijvoorbeeld een groene speelplaats.

Ten tweede zou, als hier al woningen gerealiseerd zouden worden, ook hier geen sprake zijn van kwaliteit, want wonen tussen HOV-baan en spoor is vanwege geluidsoverlast en luchtkwaliteit zeer ongezond. Woningen op het Smakkelaarsveld roepen daarnaast een aantal vragen op:

  1. Is het realiseren van woningen zo dicht op het spoor toegestaan vanuit de wet geluidshinder?
  2. Is al onderzocht met welke geluidswaarden we hier te maken hebben?
  3. Is het gezien de luchtkwaliteit gezond om zo dicht op de HOV baan en Westplein te wonen?
  4. Waar gaan de bewoners van die woningen hun auto parkeren?
  5. Als er woningen komen, dan moeten daar natuurlijk ook allemaal waterleidingen, riolering, internetkabels, elektriciteit en dergelijk naartoe. Wat betekent dit voor de mogelijkheden in het park wat daar dan naast komt? Blijft er dan wel plek over voor de boomwortels die horen bij het park? En wat gebeurt er als op den duur die kabels en leidingen weer vervangen moeten worden?

De Partij voor de Dieren vraagt een zo groen mogelijk park en dat zonder dat we daar nog meer vastgoed bij moeten accepteren. Daarom de vraag aan de wethouder of hij niet ergens in de gigantische begroting van het stationsgebied de financiering hiervoor kan zoeken of vrij wil maken.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage debat Nieuwe locaties opvang asielzoekers

Lees verder

Commissiebijdrage Nedereindse Plas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer