Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Toekomst­visie fase 2 Stati­ons­gebied


11 juni 2015

De Partij voor de Dieren was aanvankelijk blij dat de gemeente Utrecht leek te kiezen voor een autoluw en groen Stationsgebied in de Toekomstvisie centrum fase 2, met daarin, zo wordt gesteld, behoorlijke duurzaamheidsambities. Het plan wordt ook wel ‘a Healthy Urban Boost’ genoemd. Prachtig, dat klinkt gezond. Helaas bleek tijdens de drie RIA’s, deze Toekomstvisie weinig concreet. Natuurlijk, het betreft een ‘toekomstvisie’, maar de Partij voor de Dieren had toch liever, en vele insprekers met ons, een Toekomstvisie gezien waarin in ieder geval geen tegenstrijdige zaken staan en de genoemde leidende principes, met de daaruit voortvloeiende doelstellingen, toch verder uitgewerkt worden.

Wat betreft de tegenstrijdige zaken: de Partij voor de Dieren heeft het in dit kader met name over de doelstelling ‘autoluw’ en de plannen voor een grootschalig binnenstedelijk transferium. Het lijkt inmiddels een open deur om nog te vermelden dat, gezien de luchtkwaliteit in de gemeente Utrecht, een binnenstedelijk transferium een nieuwe aanslag op de luchtkwaliteit zal betekenen. Hoe autoluw het stukje Stationsgebied daarna ook wordt. Maar de Partij voor de Dieren voelt zich door deze plannen wel geroepen om het nogmaals te melden: het Stationsgebied is een top-OV locatie. Optimale OV-bereikbaarheid is er nu al en gezien de plannen zal dat in de toekomst alleen maar beter worden. Voor de luchtkwaliteit en de daarmee nauw samenhangende leefbaarheid van de gemeente Utrecht roept de Partij voor de Dieren op om dit transferium toch vooral niet ‘binnenstedelijk’ te bouwen. We hebben zo langzamerhand toch wel genoeg parkeergelegenheid? Bij de Uithof staat een mega-parkeergarage leeg, wachtend op een tramaansluiting. Er komt nog een enorme Jaarbeurspleingarage, er doorheen gedrukt door het college en sympathiserende oppositiepartijen. Onder Vredenburg komt iets nieuws, midden in de stad. Laat dat genoeg zijn!

Er zijn een aantal partijen met zorgen over de verslechterde bereikbaarheid van parkeergarages in de stad en het tekort aan fietsparkeerplaatsen. Zelfs het CDA stelde zojuist al een vraag over het realiseren van fietsparkeerplaatsen. Er is tijdens de raadsinformatieavonden door insprekers geopperd dat leegstaande parkeergarages kunnen worden omgetoverd tot fietsparkeerplaatsen en er is een suggestie gedaan voor het autovrij maken van de grachten. In deze fietsstad lijkt dat geen overbodige luxe en de Partij voor de Dieren is benieuwd naar de visie van de wethouder hierop.

Het verminderen van de hoeveelheid distributieverkeer door duurzamere invullingen vindt de Partij voor de Dieren uiteraard een goed uitgangspunt. Ook hierbij hopen wij dat er een concrete invulling zal worden gegeven aan de plannen.

Wel is de Partij voor de Dieren te spreken over de plannen voor voetgangersverbindingen: veilige en snelle routes voor voetgangers door het drukke gebied. Ook is het goed om te horen dat er, bijvoorbeeld op de Van Zijstweg en het Westplein, volstaan wordt met minder rijstroken, 2 x 1. Er zijn echter tijdens de RIA verschillende bezorgde reacties te horen over het ontbreken van een concrete uitwerking van het autoluwe karakter van het Westplein. Hoe autoluw is de ambitie voor 15.000 vervoersbewegingen per etmaal eigenlijk? En hoe worden hier concrete maatregelen voor genomen? Dat is in deze Toekomstvisie niet terug te vinden. De Partij voor de Dieren heeft overigens een heel ander beeld bij ‘autoluw’. Vindt de wethouder 15.000 verkeersbewegingen per etmaal werkelijk autoluw? Kan dat niet wat minder? De Partij voor de Dieren wil dit graag verder verlagen naar 'werkelijk autoluw', namelijk naar maximaal 5000 verkeersbewegingen. Hier willen wij een toezegging van de wethouder op.

Tot slot: de raadsinformatieavonden gingen vooral over verkeer en ondernemers, terwijl bij de beslispunten toch echt staat dat duurzaamheid en gezonde verstedelijking leidende principes zijn. Vraag aan de wethouder: gezien deze principes leidend zijn, kunnen deze als doelstelling toch concreter in de visie uitgewerkt worden? Een aantal andere partijen hebben al gewezen op de kans die in het gebied ligt voor duurzaamheid, de Partij voor de Dieren kan zich hier van harte bij aansluiten en bij de vragen die GroenLinks hierover gesteld heeft. Het mag wat ons betreft in het kader van vergroening van het gebied ook nog wat concreter. Zoals als de ChristenUnie al zei: we zien alleen een visie voor groen op het dak! Hoe ziet de wethouder de vergroening van het gebied? Hoeveel procent van het gebied wordt groen? Kunt u een inschatting geven hoeveel bomen u gaat planten? Hoeveel procent van de daken wordt er groen? Hoeveel procent van de daken zullen er vol gaan liggen met zonnepanelen? Daar zal het college toch wel een visie over hebben, gezien het principe gezonde verstedelijking. De Partij voor de Dieren wil nogmaals oproepen om het Stationsgebied zo groen mogelijk te maken: voor de gezondheid van de inwoners van deze stad en de mensen die hier dagelijks werken, maar ook voor de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit. Maak de mooie groene toekomstplaatjes in de visie ook echt waar en laat Utrecht niet langer te boek staan als één van de minst groene steden van Nederland. Hierbij wil de Partij voor de Dieren ook nog refereren aan de aangenomen motie van de ChristenUnie met betrekking tot het realiseren van een park op het Smakkelaarsveld. Hoe staat het daarmee?

De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de vragen die zijn gesteld over de financiering en wat betreft van de al veelgenoemde status van de visie: de Partij voor de Dieren pleit voor een pas op de plaats om eerst duurzaamheid, gezonde verstedelijking, vergroening, autoluw en de rol van de fiets uit te werken.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Meerjarenperspectief Vrijetijdsbesteding 2015-2020 en Perspectief Toerisme 2020

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Plan Gemeentelijke Watertaken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer