Raads­bij­drage slotdebat Voor­jaarsnota 2017


29 juni 2017

U denkt dat de Partij voor de Dieren een radicale partij is en dat zijn we ook in veel gevallen. Maar let op, want vandaag doen we heel redelijke en voor veel partijen heel haalbare voorstellen, al zeggen we het zelf. We richten ons bij deze Voorjaarsnota op dieren, natuur, duurzaamheid, milieu en de gezondheid van de Utrechtse sporters.

We hebben de volgende moties:

1. Healthy Urban Living geldt ook voor dieren

2. Groenneutraal 2030

3. Meer vega!

4. Kom in 2018 van dat giftige kunstgras af!

5. Compenseren is een optie

6. Gasverbruik gemeentelijke gebouwen compenseren

7. Help duurzame evenementen duurzaam te zijn

8. Adopteren klimaatlied

1. Healthy Urban Living geldt ook voor dieren
Hoewel de Partij voor de Dieren Healthy Urban Living een beetje een vage term blijft vinden, maken we er nu wél gebruik van om een punt te maken over de leefbaarheid van onze stad voor dieren. Voor het oplossen van de knelpunten wat betreft leefbaarheid voor dieren is namelijk slechts 172.000 euro per jaar beschikbaar vanuit de Groene Web-projecten. Dit bedrag is bij lange na niet toereikend om bijvoorbeeld broodnodige faunapassages aan te leggen, zodat dieren zich door en om deze steeds drukkere stad te kunnen bewegen. In 2016 is zelfs geen enkele faunapassage aangelegd. [als iemand vraagt waar dan, dan kun je zeggen dat onze stadsecoloog een kaart heeft waarop ze aan kan geven waar ze dan zouden moeten komen. In ieder geval in Leidsche Rijn]. De Partij voor de Dieren vindt dat we goed voor onze wilde dieren moeten zorgen, omdat niet alleen een aantal vogelsoorten, maar ook andere dieren, nog steeds in aantallen afnemen in onze stad. Dit komt voor een groot deel door verkeer en doordat er steeds meer gebouwen bij komen. We kunnen niet laten gebeuren dat dieren steeds meer in de knel komen in Utrecht en daarom dienen wij de motie ‘Healthy Urban Living geldt ook voor Dieren’ in die het college oproept om:

 • Te onderzoeken hoeveel budget er nodig is voor het oplossen van de knelpunten wat betreft de leefbaarheid voor dieren in de stad (Groene Webprojecten);
 • De uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in het nieuwe groeikader dat begin 2018 wordt aangeboden aan de raad.

Nog even voor alle duidelijkheid: we vragen nu dus nog niet om geld, maar om het uitzoeken hoeveel geld er nodig is en dit mee te nemen in het aankomende voorstel Groeikader.

2. Groenneutraal 2030
De Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan dat regering en parlement adviseert over gezondheid, stelde afgelopen maand nog in een advies aan de regering dat het noodzakelijk is om in steden meer groen aan te leggen. Zij stelt dat de aanleg van groen de afgelopen decennia is achtergebleven bij de groei en de veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking, terwijl groen van groot belang is voor de volksgezondheid in Nederland.

Juist groen in de directe omgeving van mensen draagt bij aan gezondheid, leefbaarheid en het opvangen van klimaatverandering. Daarom zijn er normen voor het aantal vierkante meters openbaar toegankelijk groen per inwoner, vastgesteld door de VN. De Universiteit Wageningen onderzoekt periodiek hoe verschillende steden in Nederland hierop scoren, en Utrecht is helaas een van de minst groene steden van Nederland.

Met de groei van de stad die bijna iedereen in deze zaal zo graag wil, is het belangrijk de hoeveelheid groen goed te laten meegroeien. Naast alle doelen voor meer gebouwen en meer mensen moet er daarom ook een doel komen voor meer groen in 2030.

Utrecht is een van de minst groene steden van Nederland en als de stad groeit zal het groen – en daarmee ook de daarin levende dieren - alleen maar meer in de verdrukking komen.

Daarom dient de Partij voor de Dieren de volgende motie in waarvan het dictum luidt:

Roept het college op:

 • De ambitie uit te spreken groenneutraal te zijn vanaf 2030, wat zoveel wil zeggen dat met ingang van dat jaar de genoemde VN-norm jaarlijks gehaald wordt;
 • Nu al te onderzoeken hoeveel groen er daarvoor bij moet komen in de directe leefomgeving van inwoners, rekening houdend met de groeiprognoses van de stad, alsook te onderzoeken waar dat groen gerealiseerd kan worden;
 • De uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in het nieuwe groeikader.

3. Meer vega!
In het kader van duurzaamheid en het streven naar een klimaatneutraal Utrecht in 2030, pleit de Partij voor de Dieren zoals u weet regelmatig voor een transitie naar een (meer) plantaardig voedingspatroon. Dit heeft geresulteerd in meer vegahapjes tijdens vergaderingen en raadsbuffetten, maar we maken dit graag wat meer structureel, om écht een verandering te bewerkstellingen binnen de gemeentelijke organisatie. En om een duidelijk signaal af te geven aan de inwoners van Utrecht dat het college serieus werkt aan een klimaatneutrale stad. We dienen daarom nu de motie ‘Meer Vega!’ in, waarin we het college oproepen om:

 • Bij alle bijeenkomsten georganiseerd door of met de gemeente Utrecht minimaal 50 procent vega(n) hapjes te serveren.
 • En andere organisatoren van evenementen op te roepen dit ook te doen.

4. Kom in 2018 van dat giftige kunstgras af!
De Partij voor de Dieren vindt de gezondheid van mens, dier en natuur heel belangrijk. Zo belangrijk, dat we al diverse keren hebben gepleit voor het versneld vervangen van de nu nog overgebleven giftige kunstgrasvelden met rubbergranulaat in Utrecht. Wij vinden daarbij vele bezorgde ouders aan onze zijde, en mensen die zich zorgen maken om het milieu en het groen dat de Utrechtse sportvelden omringd. In onze diverse schriftelijke vragen en eerdere bijdragen hebben we al benadrukt hoe smerig en gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu die rubberkorrels zijn. We roepen het college nu vooral op om naar de zorgen te luisteren en die velden niet pas in 2020 allemaal vervangen te hebben, maar al in 2018. Het gaat om 4,5 veld die gepland stonden voor 2019 en 2020. Als het om gevaar voor de volksgezondheid en het milieu gaat, moet het college niet afwachten, maar doorpakken. Het college zegt niet zeker te weten of de rubberkorrels wel echt gevaarlijk zijn, maar lijkt hiermee Russische roulette te spelen. De gevaren voor het milieu zijn ook door het RIVM (waar het college zich op baseert) al lang bevestigd en dan moet je toch eigenlijk automatisch ervan uitgaan dat kinderen hier ook zeer gevoelig voor zijn. Dus weg met die korrels! En laten we het gelijk goed doen door géén tussenstap te doen met TPE (dat zijn eigenlijk gewoon rubberkorrels met een plastic laagje eromheen), maar gelijk te kiezen voor kurk. De Partij voor de Dieren dient hiertoe de motie ‘Kom in 2018 van dat giftige kunstgras af!’ in, die het college oproept om:

 • De 4,5 kunstgrasvelden met rubbergranulaat die voor vervanging in 2019 en 2020 gepland staan te verschuiven naar vervanging in 2018 en hiervoor voldoende ambtenaren in te schakelen;
 • Direct de meest gezonde variant van kunstgras te kiezen en dus kunstgrasvelden met kurkkorrels te kiezen, ook om te voorkomen dat er nóg eens een vervanging moet plaatsvinden;
 • Actief op zoek te gaan naar extra budget ten behoeve van de versnelling van de vervanging van de 4,5 kunstgrasvelden met rubbergranulaat;
 • De Cruyff Foundation te bewegen ook alle kunstgrasvelden met rubbergranulaat te vervangen in 2018.

5/6. Gasverbruik gemeentelijke gebouwen compenseren en Compenseren is een optie
Vorig jaar bij de Voorjaarsnota vroeg de Partij voor de Dieren ook al aandacht voor verduurzaming van het gasverbruik in Utrecht, te beginnen bij de gemeentelijke gebouwen. Het college kwam met een memo waarin ze aangaf compensatie als optie op te nemen in de aanbesteding voor gas vanaf 2017. Dat staat namelijk ook in de landelijke minimumeisen.

De Partij voor de Dieren was dan ook verbaasd hierover niets terug te vinden in de Voorjaarsnota en teleurgesteld toen we vorige week de memo ontvingen waarin het college aangeeft hier pas vanaf 2019 tijd voor te hebben.

Klimaatverandering is nú een probleem. We kunnen het ons niet veroorloven nog langer te wachten met het nemen van alle mogelijke maatregelen. Fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven. In het afgelopen jaar heeft het college niets gedaan met de toezegging van vorig jaar. Dat vindt de Partij voor de Dieren echt niet kunnen.

Besparen, zorgen dat je minder energie nodig hebt, is de beste optie. Wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Voor de energie die we wél gebruiken moeten we kiezen voor duurzame energie. Maar helaas is er onvoldoende groen gas beschikbaar. Het is onverantwoord om bij de inkoop van gas geen rekening te houden met duurzaamheid. Niet voor niets adviseert de Rijksdienst voor ondernemend Nederland overheden om hier bij de aanbesteding voor gas minimumeisen over op te nemen.

De Partij voor de Dieren kan er echt niet bij dat we in Utrecht nog twee jaar moeten wachten voordat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor de klimaatimpact van het gas dat we verbruiken.

Omdat het gasverbruik in de gemeentelijke gebouwen nog te hoog is om volledig duurzaam op te wekken is het noodzakelijk te kiezen voor CO2-compensatie van ons gasverbruik. Als we dat doen via de Utrechtse CO2-bank, dan kunnen we ervoor zorgen dat er geïnvesteerd wordt in projecten die bijdragen aan terugdringen van het gasverbruik in Utrecht. Het besparen werkt dan dubbelop: we stimuleren onze eigen organisatie om te besparen, want één: hoe meer we besparen hoe minder CO2-compensatie er nodig is. En twee: de vraag naar gas in onze gemeente neemt af doordat de Utrechtse CO2-bank projecten realiseert waarbij bijvoorbeeld het verminderen van gasverbruik bij scholen of sportverenigingen het doel is.

Daarom dient de Partij voor de Dieren de volgende motie in waarvan het dictum luidt:

Draagt het college op:

 • Met terugwerkende kracht al het aardgas dat in 2017 in gemeentelijke gebouwen verbruikt wordt te compenseren;
 • Dit te financieren vanuit het saldo van de reserves Utrechtse Energie
 • Bij de aanbesteding voor energie voor 2018 en daarna criteria op te nemen dat:
 • het gas zo mogelijk groen gas moet zijn afkomstig van vergisting van GFT-afval of rioolslib, maar nadrukkelijk niet van mest, slachtafval of andere producten uit de vee-industrie;
 • voor zover er geen duurzaam opgewekt gas beschikbaar is het gasverbruik te compenseren door CO2-certificaten af te nemen bij de Utrechtse CO2-bank van NMU.

Dit brengt ons bij het tweede punt en dat hangt hier nauw mee samen. Niet alleen op het gebied van verbruik van gas, maar ook op andere beleidsterreinen is duurzaam, eerlijk en verantwoord inkopen vereist. Niet als leuk extraatje, maar altijd. Om tot een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te komen zijn besparen en duurzaam inkopen de beste opties, maar kan het noodzakelijk zijn aanvullend ook compensatie-mogelijkheden te benutten.

Daarbij herhalen we nogmaals: we willen niet gaan compenseren voordat alle mogelijkheden van besparing en duurzame energie zijn benut. We willen alleen de optie om te kunnen compenseren binnen de gemeente niet uitsluiten.

Daarom dient de Partij voor de Dieren de volgende motie in waarvan het dictum luidt:

Spreekt als haar mening uit:

 • Dat naast besparen en duurzaam inkopen ook de mogelijkheden voor compensatie serieus onderzocht moeten worden en in diverse beleidsvelden een optie zijn, teneinde het doel te halen een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te zijn in 2030.

7. Help duurzame evenementen duurzaam te zijn
Vrijwel iedereen vindt duurzaamheid belangrijk en ook organisatoren van evenementen zijn zich steeds meer bewust van de impact van hun keuzes op hun directe en indirecte omgeving. Ook zij willen graag duurzame keuzes maken om bij te dragen aan Utrecht klimaatneutraal 2030.

Met het verduurzamen van de leges voor evenementen, vergelijkbaar met zoals we dat afgelopen jaar met de leges voor omgevingsvergunningen hebben gedaan, kunnen we als gemeente een signaal afgeven dat wij verduurzaming van evenementen belangrijk vinden. Tegelijkertijd kunnen we organisaties die duurzame keuzes maken tegemoetkomen in hun begroting, waardoor ze meer ruimte houden om duurzame keuzes te maken. Want geld dat ze niet uitgeven aan leges kunnen ze dan bijvoorbeeld besteden aan gescheiden afvalbakken of groene stroombatterijen.

Om dit juridisch goed te borgen willen we graag dat de mogelijkheden voor het verduurzamen van de evenementenleges goed uitgezocht worden, zodat we hier bij het vaststellen van de komende legesverordening aanpassingen op kunnen voorstellen.

Daarom dient de Partij voor de Dieren de volgende motie in waarvan het dictum luidt:

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om een verschil tussen duurzame en niet-duurzame tarieven aan te brengen in de leges evenementenvergunning;
 • Indien bovenstaande juridisch mogelijk is, met een voorstel te komen om de categorieën waarmee de hoogte van de leges voor evenementen bepaald wordt, uit te breiden met categorieën met criteria met betrekking tot duurzaamheid en omgeving;
 • Hierbij in het oog te houden dat dit beleid niet moet leiden tot een toename van evenementen, maar enkel tot verduurzaming van voorgenomen activiteiten;
 • De raad hier na de zomer over te informeren zodat een eventueel voorstel nog vóór de vaststelling van de legesverordening 2018 in de commissie besproken kan worden en het mogelijk is eventuele maatregelen in de legesverordening 2018 op te nemen;

8. Adopteren klimaatlied
We hadden hem al aangekondigd tijdens de Algemene Beschouwingen en even daarvoor hadden we hem ook gezongen samen met de vrijwilligers van Utrecht Klimaatneutraal in 2030, de heer Sienot en mevrouw Bollen: het gaat hier om onze motie om het officiële Klimaatlied te adopteren in Utrecht. Dit lied wordt wereldwijd gezongen om aandacht te vragen voor klimaatverandering en overheden, bedrijven en mensen op te roepen voor onze aarde op te komen. Al in 468 gemeentes is dit lied officieel gezongen. Daar kan Utrecht niet in achterblijven! Wij hebben al mooie suggesties gehoord om dit klimaatlied bijvoorbeeld door Kensington of ons eigen Utrechtse koor ten gehore te brengen.

Door het Klimaatlied te adopteren in Utrecht bedrukken wij als raad op speelse wijze dat Utrecht echt gaat voor een klimaatneutraal Utrecht in 2030 en zich daardoor aansluit bij de groeiende beweging die onze aarde een warm hart toedraagt. De Partij voor de Dieren dient daarom nu de motie ‘Adopteren Klimaatlied’ in, die het college en de raad oproept om:

 • Het genoemde lied te adopteren als klimaatlied van Utrecht;
 • Minimaal éénmaal het klimaatlied ten gehore te laten brengen in het Stadhuis door een uitvoerend musicus, ensemble of koor uit Utrecht in aanwezigheid van de gemeenteraad en het college.

We moeten stoppen met wachten, twijfelen en excuses verzinnen waarom we onze stad niet nu al duurzaam maken. We moeten nú actie ondernemen en ik ga ervan uit dat het adopteren van het klimaatlied bij zal dragen aan ieders bewustzijn van deze urgentie. Maar brede steun voor de voorstellen die de Partij voor de Dieren vandaag indient is ook een goed begin, dus u weet wat u te doen staat vanavond!

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Reclameverordening2

Lees verder

Commissiebijdrage Festivalisering Utrecht, n.a.v. Zwartboek Buitenevenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer