Commis­sie­bij­drage Festi­va­li­sering Utrecht, n.a.v. Zwartboek Buite­neve­ne­menten


4 juli 2017

Commissiebijdrage Festivalisering Utrecht, n.a.v. Zwartboek Buitenevenementen, Stad & Ruimte 4 juli 2017

Inleiding

Het wordt weer eens tijd: de Partij voor de Dieren spreekt over festivalisering van deze stad. En dit doen we omdat het lijkt alsof er doelbewust geen duidelijkheid wordt geschept in het festivalbeleid van dit college. En echt voorzitter, wij proberen al jaren logica te ontdekken waarom dingen gaan zoals ze gaan, maar wij zien het niet en krijgen op vele verzoeken veel informatie ook gewoon niet. Wij kunnen onze controlerende rol vanuit de gemeenteraad niet nemen op dit thema en dat moet echt anders.

Om niet het beleid van de afgelopen jaren er allemaal bij te halen dan maar starten door een korte samenvatting te geven vanaf afgelopen januari:

  • Want in januari ontvingen we van enkele parkenorganisaties het Zwartboek buitenevenementen Utrecht. De aanbieders vroegen om een reactie van zowel de raad als het college.
  • Enkele raadsfracties reageerden door een RIB te organiseren, de indieners uit te nodigen voor een gesprek en nu zitten we hier in de commissie.
  • Het college echter heeft heel lang niet gereageerd, en moest er door raadsleden (Eva) en griffie op aangedrongen worden dat er alsnog gereageerd zou worden.
  • Die reactie gebeurde zogenaamd door de raadsbrief over vergunningen van 11 mei. Maar daarin wordt nauwelijks inhoudelijk gereageerd.
  • Wij, met veel hulp van de griffie, hebben veel moeite gedaan om alsnog een reactie van het college op het zwartboek te krijgen. Helaas, ondanks toezeggingen, heeft het college haar visie op de problematiek nog niet gedeeld. Ik ga ervanuit dat we dat straks in de termijn van het college eindelijk gaan horen.

Want daaraan ontbreekt het ons vooral: een reactie vanuit het college op bewoners die problemen aankaarten. Hoezo maakt dit college de stad samen met inwoners als er niet eens een inhoudelijke reactie kan worden gegeven op problemen die bewoners aankaarten? En laat ik het nog even stellig zeggen: de situaties die bewoners aankaarten gaan niet over issues die festivalorganisatoren veroorzaken, nee het gaat om hoe de gemeente zelf gebrekkig is in haar beleid en in gebrek in haar communicatie ook vooral.

Goed ik vat de problematiek samen in drie aspecten: communicatie, evaluatie en parkenbeleid.

1. Communicatie

Dat gebrek aan communicatie aan ons en aan burgers is een van onze grootste frustraties. Al jaren proberen we nu om overzicht in het evenementenbeleid te krijgen. Er is zogenaamd spreidingsbeleid, maar dat is nergens vastgelegd waardoor het voor ons en voor bewoners niet inzichtelijk is. We zouden uitgenodigd worden bij een festivaloverleg, die toezegging kregen we al meer dan een jaar geleden in deze commissie. Maar ook na herhaaldelijk aandringen van onze kant bleef de uitnodiging uit.

En dit zijn maar enkele voorbeelden. Het college komt afspraken en toezeggingen niet na en geeft de raad geen inzicht in de “verbeteringen” waar ze naar verwijst.

Het gaat helaas niet alleen om communicatie tussen college en Partij voor de Dieren. Nog belangrijk is de manier waarop de gemeente omgaat met bezwaren van bewoners en hoe bewoners inzicht in vergunningen krijgen. We noemen de slechte bekendmaking van de aanvraag van evenementenvergunningen en het helemaal niet bekendmaken van de vergunningverlening. De verlening van een evenementenvergunning moet ruim voordat het evenementen plaatsvindt bekendgemaakt worden, zodat burgers tijd hebben hierop te reageren zonder dat daar direct de voorzieningenrechter aan te pas moet komen.

Op het punt van communicatie tussen evenementenorganisaties en bewoners gaat veel goed, daar doelen we nu dus niet op. De reactie van de organisaties op het Zwartboek was trouwens ook helder, dus via deze weg wil ik richting publieke tribune hen bedanken voor hun input. Dat doen zij beter dan het college zou ik willen zeggen.

De Partij voor de Dieren hoort vanavond graag van de wethouder wat hij gaat doen om de communicatie tussen ons als raad, maar ook de gemeente en bewoners tot een acceptabel niveau te verbeteren en wanneer hij de verbeterstappen gaat zetten.

2. Evaluatie

Een grondige evaluatie is er sinds 2012 niet meer geweest. Er wordt dus hap-snap, als er weer eens een klacht is van organisaties of bewoners, beleid aangepast. Het overzicht ontbreekt. Een aantal belangenorganisaties van parken hebben vanuit hun perspectief het festivalbeleid geëvalueerd. En gelukkig heeft ook een grote evenementenorganisator zijn visie met de raad gedeeld.

Echter zijn niet alle onderwerpen aan bod gekomen en de vraag is of de juiste evaluatievragen gesteld zijn. Daar komt bij dat bomen en dieren niet bij de gemeente kunnen klagen, waardoor het niet komt tot bijstelling van het evenementenbeleid in hun belang. Daar ligt een taak voor de gemeente.

Het festivallandschap verandert snel, Utrecht wil blijkbaar een festivalstad zijn maar ook zonder die aanmoediging via het evenementenfonds zien we landelijk de trend dat er steeds meer festivals zijn bijgekomen. Dat vraagt echt om evaluatie van ons evenementenbeleid, om te zorgen dat dit aan blijft sluiten bij de huidige situatie.

Daarnaast worden in het zwartboek een aantal contradicties in het beleid opgesomd. Dit is ook de Partij voor de Dieren al regelmatig aangekaart afgelopen jaren.

Evenementen in parken kunnen ook een grote impact op de daar aanwezige flora en fauna hebben, wat niet altijd goed hersteld kan worden. De Partij voor de Dieren concludeert dat in het huidige beleid (APV, evenementennota), blijkbaar onvoldoende aanknopingspunten zijn om dit probleem op te lossen.

Beleidsstukken zoals het Gemeentelijk Bomenbeleid en het gemeentelijk Beheerplan Zocherpark geven wel richtlijnen over de omgang met parken, maar deze worden niet betrokken bij evenementen, waardoor er bij de werkzaamheden in het kader van evenementen activiteiten plaatsvinden die niet stroken met de afspraken in deze beleidsstukken.

Kan de wethouder toezeggen de evenementennota 2019-2014 te evalueren en te updaten, daarin de in deze commissievergadering ingebrachte problematiek mee te nemen, en de uitkomsten hiervan voor eind 2017 voor te leggen aan de raad?

3. Parkenvisie

De Partij voor de Dieren wil komen tot een gemeentelijke parkenvisie waarin per park duidelijk gemaakt wordt voor hoeveel en wat voor type evenementen het park geschikt is en waarin ook aantal bezoekers en geluidsnormen per locatie zijn vastgelegd, en waarin helder beschreven staat welke maatregelen tijdens het evenement, de opbouw en afbouw in acht genomen moeten worden om schade aan het park en overlast voor omwonenden te voorkomen. Daarin moet ook rekening gehouden worden met de inhoud van verschillende beleidsnota’s en afspraken met betrekking tot bomen en parken in Utrecht. Wil de wethouder toezeggen hier invulling aan te geven?

Evenementenorganisatoren zijn bang dat een parkenvisie misschien beperkend gaat werken en onvoldoende ruimte over laat voor behoeftes en veranderingen van de evenementenwereld. Maar het doel van een parkenvisie is nu juist dat helder is onder welke randvoorwaarden evenementen kunnen plaatsvinden. Nu en in de toekomst. De Partij voor de Dieren wil juist niet dat er iedere keer opnieuw op basis van schijnbare willekeur besloten wordt wat wel en niet mogelijk is: juist in parken moet de natuurwaarde voorop staan en bepalend zijn voor wat kan. De evenementenwereld mag dan misschien aan verandering onderhevig zijn, parken en monumentale bomen zijn dat niet en juist daarom moet de parkenvisie erop gericht zijn die vaste natuurwaarden te beschermen.

Organisatoren en omwonenden kunnen nog ergens een klacht indienen als ze ervaren dat het gemeentelijk beleid onvoldoende werkt, maar bomen en dieren kunnen zelfs dat niet. Daarom moeten we de belangen van bomen en dieren vastleggen in een parkenvisie zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Kan de wethouder toezeggen een parkenvisie op te stellen waarin per park geformuleerd wordt wat er kan, hoe vaak en onder welke voorwaarden? In mijn bijdrage heb ik al een aantal aspecten genoemd die in deze parkenvisie opgenomen moeten worden.