Commis­sie­bij­drage Stede­lijke ontwik­keling Voor­jaarsnota 2014


17 juni 2014

Stedelijke Ontwikkeling: ruimtelijke ordening, wonen en Leidsche Rijn
Dinsdagmiddag 17 juni 2014

In de Jaarstukken 2013 is (op p. 69) te lezen dat de gemeente heeft bereikt dat Leidsche Rijn een goed functionerend stadsdeel is, waarbij het voorzieningenniveau aansluit bij de vraag (kwantitatief en kwalitatief) van bewoners. Wat heeft de gemeente hier naar eigen zeggen voor gedaan? Het realiseren van bouwrijpe grond voor woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en de aanleg en inrichting van bijbehorende openbare ruimte. Het is echter geen goed bewaard geheim dat het stadsdeel Leidsche Rijn allesbehalve goed functioneert: bouwprojecten liggen nog steeds stil, bewoners kijken langdurig uit op braakliggend terrein en vorige week donderdag stond nog in het AD dat winkelcentrumbelegger Corio miljoenen opzij zet om toekomstige leegstand in Leidsche Rijn op te vangen, zo blijkt uit het jaarverslag 2013. Bouwprojecten worden flink lager getaxeerd en eind vorig jaar werd de gemeente al gewaarschuwd door projectontwikkelaar ASR dat de gewenste warenhuizen geen animo hadden om zich te vestigen in het complex in Leidsche Rijn dat ooit bedoeld was als tweede centrum van Utrecht. Uit de Voorjaarsnota blijkt nu inderdaad dat grond en gebouwen flink in waarde gedaald zijn en dat projecten zoals het gecancelde Smakkelaarsveld, de bouw van het Muziekpaleis (waarvan de akoestiek overigens nu door fouten in het ontwerp op zijn zachtst gezegd nog steeds te wensen overlaat, terwijl het project tot nu toe maar liefst ruim 150 miljoen heeft gekost), en niet te vergeten het stationsgebied, de gemeente veel geld hebben gekost, namelijk ruim 20 miljoen.

Tegen bouwen voor leegstand
De Partij voor de Dieren verzet zich tegen het bouwen voor leegstand. De leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen is niet alleen in Leidsche Rijn, maar in heel de gemeente Utrecht een groot probleem. De Partij voor de Dieren pleit daarom, met het oog op duurzaamheid en zuinigheid, voor renovatie in plaats van nieuwbouw. Om verdere kapitaal- en groenvernietiging tegen te gaan heeft de Partij voor de Dieren de volgende suggesties, waarbij we graag van de wethouder horen hoe hij daarover denkt en of hij hieromtrent toezeggingen kan doen:

1. Slechts 1,45% van het totale gemeentebudget zal dit jaar besteed worden aan duurzaamheid. De Partij voor de Dieren vindt dit uiteraard veel te weinig. Binnenstedelijk duurzaam bouwen zou de norm moeten worden, zodat de open, groene ruimte gespaard blijft. Stedelijk groen zou per definitie onderdeel moeten zijn van de gemeentelijke Groenstructuur en het bouwen in deze Groenstructuur zou niet toegestaan moeten zijn zonder voorafgaande toetsing.

2. De gemeente dient ecologische bouw te bevorderen. Dat betekent dat een gebouw langer meegaat en voor vele functies geschikt is. Duurzame grondstoffen die hergebruikt kunnen worden vormen hiervan de basis.

3. Het bezit van leegstaande kantoorpanden zou niet langer fiscaal gestimuleerd moeten worden via verlaagde onroerendzaakbelasting. Na een half jaar leegstand zou er juist een leegstandsheffing opgelegd moeten worden.

4. Het zou eenvoudiger moeten worden om lege kantoorpanden en leegstaand maatschappelijk vastgoed een andere functie te geven, zoals werkplekken voor zzp-ers en kunstenaars, een fietsenstalling of stadslandbouw. Op leeglopende bedrijventerreinen en kantoorparken komen, wat ons betreft, woningen en veel groen.

5. De gemeente zou op meer plekken in de stad studentenwoningen moeten realiseren in leegstaande (kantoor)gebouwen om de woningnood onder studenten verder tegen te gaan. Een goed voorbeeld hiervan is de realisatie van studentenwoningen in het oude leegstaande provinciehuis en de Partij voor de Dieren moedigt deze ontwikkeling aan.

6. De door de crisis stilgelegde bouw veroorzaakt braakliggend terrein: deze gronden zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven. Het voorstel van de Partij voor de Dieren is dat braakliggende terreinen ter beschikking worden gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden zouden moeten worden ingericht als bijenveldjes, kinderspeelplaatsen of hondenuitlaatplekken.

Verder maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de naleving van milieuvergunningen bij de oprichting, sloop of wijziging van gebouwen. De doelstelling van de gemeente is om de bebouwde leefomgeving en ruimtelijke ordening leefbaar, veilig en gezond te laten zijn. Echter, in de Jaarstukken 2013 staat dat er minder milieucontroles zijn uitgevoerd dan gepland vanwege het niet kunnen vervullen van vacatures. Dat is gezien de staat van de arbeidsmarkt en de prioriteit die de naleving van milieuregels zou moeten hebben, een schokkende mededeling die een gemeente, die de leefbaarheid en duurzaamheid naar eigen zeggen hoog in het vaandel heeft staan, onwaardig is. Graag wil de Partij voor de Dieren van de wethouder horen hoeveel minder milieucontroles er zijn uitgevoerd en wat de gemeente gaat doen om deze onwenselijke situatie op korte termijn te veranderen.

Amelisweerd
Tot slot wil de Partij voor de Dieren aandacht vragen voor Amelisweerd. In de Voorjaarsnota staat onder het kopje ‘vastgoed’ dat het betaald parkeren niet door zal gaan, omdat het gezien de kosten van betaald parkeren met behulp van geautomatiseerde apparatuur niet de gewenste extra opbrengst oplevert. Hier is alleen gekeken naar een kosten- batenanalyse en niet naar de mogelijkheid om het aantal auto’s in het gebied te verminderen. Geconcludeerd kan worden de ambities van de gemeente wat betreft openbare ruimte en groen erg laag zijn. De Partij voor de Dieren is van mening dat het invoeren van betaald parkeren in Amelisweerd noodzakelijk is om het natuurgebied te ontlasten. Graag willen wij een toezegging van de wethouder dat er inderdaad heel serieus gekeken zal worden naar andere mogelijkheden van betaald parkeren in Amelisweerd.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Veiligheid Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Commissiebijdrage Stationsgebied Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer