Commis­sie­bij­drage Toezeg­gingen dieren­welzijn


28 januari 2016

Wat is de Partij voor de Dieren blij dat we het vandaag weer over dierenwelzijn kunnen hebben. Laat ik de commissiebrief doornemen zoals de wethouder deze ook heeft opgesteld.

1. Het jaarverslag dierenwelzijn 2015

Wat fijn dat er dankzij de Partij voor de Dieren en andere partijen nu gegevens worden verzameld over onder meer het aantal dieren in steedes en dierenweides en het aantal gevallen van dierenmishandeling in de gemeente. Maar waarom wel deze dieren meenemen en niet de dieren in veehouderijen? Kan de wethouder uitleggen waarom landbouwhuisdieren uit het jaarverslag worden gehouden?

Wat de Partij voor de Dieren betreft is informatie over het aantal dieren dat bij een uithuiszetting betrokken is ook onderdeel van het jaarverslag, zeker omdat het wel eens misgaat. Eind november berichtte de Telegraaf over een piranha, die zonder het ingrijpen van een buurvrouw op straat zou zijn gezet. De Partij voor de Dieren wil weten om hoeveel dieren het gaat en in hoeverre deze dieren adequaat worden opgevangen. Heeft de gemeente hier cijfers over en zo ja, kan de wethouder deze dan meenemen?

In het jaarverslag komt informatie over landelijke en stedelijke trends van stadsvogels. Heel mooi! Wij zien hierin ook graag trends van vleermuizen en bijen, vooral omdat de gemeente het afgelopen jaar druk is geweest met het in kaart brengen van deze dieren. Het zou zonde zijn om deze informatie niet op te nemen in het jaarverslag. Kan de wethouder toezeggen deze informatie in het volgende jaarverslag op te nemen?

Tot slot wil de Partij voor de Dieren graag een overzicht van het aantal en de soorten dieren die zijn ingezet bij evenementen in Utrecht, bijvoorbeeld bij levende kerststallen, circussen en parades. Ook al missen we dan misschien evenementen die niet zijn aangemeld bij de gemeente, zoals de inzet van twee rendieren door ondernemersvereniging Zadelstraat eind december, het is goed om een overzicht te krijgen van hoeveel aanvragen er bij de gemeente zijn binnengekomen voor evenementen met dieren en hoeveel daarvan een vergunning hebben gekregen. Graag een TOEZEGGING van de wethouder hierop.

2. Dierenwelzijnstaken

We gaan over op punt 2, dierenwelzijnstaken. Eind januari zou er meer bekend zijn over de contractonderhandelingen om tot 1 contract te komen voor dierenopvang en vervoer. Kan de wethouder de raad hier al meer over vertellen?

De Partij voor de Dieren is erg blij dat onderwerpen als het budgetneutraal chippen van katten in de plannen worden meegenomen. Zoals u weet hebben we hier vaak voor gepleit.

De PvdD ziet bijvoorbeeld ook graag dat het college met een plan komt voor het vergoeden van dierenartskosten voor minima en dit meeneemt in de contractonderhandelingen. In Amsterdam kunnen minima vanaf januari 2016 gratis met hun huisdieren naar de dierenarts. De gemeente betaalt voor het consult en draagt ook bij aan eventuele vervolgkosten. Kan de wethouder TOEZEGGEN dat het college ook dit punt meeneemt in de contractonderhandelingen?

2. Diervriendelijk bouwen

Dit punt roept vele vragen bij de Partij voor de Dieren op. De PvdD is eigenlijk het spoor een beetje kwijt en als wij dat al zijn, wie snapt het dan nog wél? Ten eerste wordt de nieuwe Natuurwet naar verwachting niet op 1 juli 2016, maar op 1 januari 2017 ingevoerd. Als de wethouder wil afwachten tot deze nieuwe wet er is voordat hij maatregelen gaat nemen om dieren beter te beschermen, dan vindt de Partij voor de Dieren dit echt te lang duren. Dan is de termijn van het college al weer bijna voorbij. Graag een reactie hierop.

Wij hebben geprobeerd om samen met een fauna-expert de commissiebrief op het punt van de nieuwe natuurwet verder te ontrafelen. De fauna-expert geeft hierop aan: “Elke ontheffing is gebiedsbeperkt, dus ik begrijp niet waar dit over gaat. Het lijkt me dat dit gaat om een ontheffing op artikel 75 van de Flora- en faunawet. Maar die decentralisatie is voor zover mij bekend beleidsneutraal, dus waarom Utrecht denkt dat er meer mogelijkheden komen weet ik niet.” Kan de wethouder uitleggen waarom hij denkt dat er meer mogelijkheden komen na invoer van de nieuwe natuurwet?

Daarnaast wordt er nog even tussen neus en lippen verteld dat een deel van de handhaving op de Flora- en faunawet wordt doorgeschoven naar de gemeente. Hoe gaat de wethouder dit nu oppakken en hoe gaat hij de Flora- en faunawet naar behoren handhaven, zodat de zorg voor dieren altijd voorop staat?

3. Contract AUHV

Zoals u weet is hengelen geen diervriendelijke aangelegenheid en zullen wij als Partij voor de Dieren het leveren van angst, pijn en stress bij vissen nooit kunnen rechtvaardigen als vermaak voor de mens. Diervriendelijk hengelen bestaat niet, en daarom blijven wij pleiten voor een hengelverbod in Utrecht.

Wij vinden het dan ook geen goede ontwikkeling dat bij de overleggen tussen de gemeente, het waterschap en de Utrechtse hengelaarsvereniging geen dierenbeschermingsorganisatie aanwezig is. Heeft de wethouder contact gezocht met een dierenbeschermingsorganisatie hierover? Wie behartigt hier de belangen van de dieren?

Verder bevreemdt het ons dat wij nog helemaal niet de onderzoeksresultaten van bureau Tauw hebben gezien, en dat wij moeten wachten op een voorstel dat samen met de AUHV wordt opgesteld. Wij zijn uiteraard benieuwd naar de adviezen van Tauw over nachtvissen, het uitzetten van vissen en de waterkwaliteit in Utrecht. Onze vraag is dan ook, kunnen wij op korte termijn het rapport van bureau Tauw ontvangen? En wanneer volgt daarop het voorstel dat samen met de AUHV is opgesteld?

Tevens staat er letterlijk in deze commissiebrief: “insteek is dat gemeente, het waterschap en AUHV het zoveel mogelijk eens zijn over de lijst.” Het gaat hier om het niet meer kunnen vissen doordat de waterkwaliteit het niet toestaat. Goede visstand is een biologische indicator van de kaderrichtlijn water. Heel belangrijk dus. Als hengelaars zich moeten houden aan waterkwaliteit, maar dat moeten ze zelf controleren, dan vraag je om ongelukken. Waarom geeft de gemeente de AUHV een rol hierin, gezien er ook lokale verboden opgelegd kunnen worden op basis van de adviezen van Tauw?

En wanneer krijgt de raad meer informatie over de plannen van het college voor de vissen in Utrecht? Wij gaan ervan uit dat de raad nog haar mening kan geven over het contract met de AUHV voordat het ondertekend wordt. Zeker omdat het contract volgens de Visserijwet zes jaar zal gaan lopen. Dat BOA’s van de AUHV gaan controleren op illegaal vissen en vissen volgens de regels is weer een gevalletje ‘slager keurt zijn eigen vlees’. Waarom zet de gemeente geen mensen in om hierop te controleren?

Tot slot geeft het college aan dat zij de ontwikkelingen rond de zogenaamde Blue Deal over loodgebruik in de visserij gaat volgen. Welke acties volgen hier op? Wordt de raad hierover geïnformeerd en worden bij nieuwe inzichten maatregelen genomen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Gemeente beëindigt subsidierelatie met Milieucentrum Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage opvang asielzoekers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer