Commis­sie­bij­drage Gemeente beëindigt subsi­die­re­latie met Mili­eu­centrum Utrecht


21 januari 2016

De Partij voor de Dieren wil vandaag twee dingen aankaarten aangaande de beëindiging van de subsidierelatie met het Milieucentrum (MCU).

  1. Het proces van de beëindiging en de onmogelijkheid van hoe het is uitgevoerd.
  2. En hoe nu verder? Wat kan en wil dit college het Milieucentrum nog bieden?

De Partij voor de Dieren moet concluderen dat er fouten zijn geslopen in het coalitieakkoord. De eerste fout is het überhaupt afschaffen van de subsidie aan het MCU. Een centrum dat bijdraagt aan het verduurzamen van de stad zou eerder meer dan minder of, zoals het nu gaat zelfs helemaal geen, structurele subsidie moeten ontvangen. Hoe kunnen zogenaamd groene partijen als D66 en GroenLinks dit in hun coalitieakkoord zetten? En een uitgewerkte onderbouwing, beleidsvisie of afhandelingsvoorstel waarom de subsidie wordt afgeschaft heeft de Partij voor de Dieren, noch het MCU ooit gezien. Daarom nu de vraag aan dit college: graag een helderde onderbouwing waarom de structurele subsidierelatie is gestopt. En tevens willen we een antwoord op de vraag waarom er geen doorlichtingsoperatie is uitgevoerd, die wel in hoofdstuk 9 van het coalitieakkoord als financiële spelregel is opgesteld.

Ten tweede staat in het coalitieakkoord dat de subsidie voor het Milieucentrum wordt stopgezet, omdat met de verzelfstandiging van Natuur- en milieucommunicatie naar Stichting Utrecht Natuurlijk de taken van het Milieucentrum daar kunnen worden uitgevoerd. Maar dat kan helemaal niet. Een derde, in dit geval de gemeente, kan niet besluiten over de overheveling van taken aan het MCU en UN. Daar gaan ze namelijk zelf over. En UN en MCU hebben met elkaar gesproken en komen tot de conclusie dat samenwerking best kan, maar dat van een overheveling van taken geen sprake kan zijn. UN kan en wil de taken van het MCU niet overnemen.

Ook in de notitie van het advocatenkantoor uit oktober 2014 wordt nogmaals bevestigd dat het niet mogelijk is om op de manier die het coalitieakkoord aangeeft een subsidierelatie te beëindigen. Er zou een open en transparante subsidieprocedure moeten worden gestart. De vraag is dan ook: waarom heeft het college het advies niet opgevolgd, waarmee een nette manier van beëindiging van de subsidierelatie mogelijk was geweest?

De enige conclusie die de Partij voor de Dieren dan uit deze hele zaak kan trekken is: het coalitieakkoord geeft een taak die onmogelijk is om uit te voeren. Voortschrijdend inzicht zou hier op z’n plaats zijn en dit college had dan ook het advies van het advocatenkantoor moeten volgen in plaats van de dreigende, zeer ongepaste weg die het nu heeft bewandeld om tot een akkoord met het MCU te komen. Graag een reactie.

Goed, door naar punt 2. Want tijdens het begrotingsdebat gaf de wethouder al aan dat de taken van het MCU gewoon bij het MCU mogen blijven. Daarmee stapt het college dus af van het coalitieakkoord dat iets anders opdraagt, maar goed, dat alleen nog even benadrukkend. U zegt in de commissiebrief van november 2015 verheugd te zijn dat MCU zich wil blijven inzetten voor het duurzaamheidsbelang van de inwoners van Utrecht.

Maar hoe dan? Gelukkig geeft het MCU u al de handvatten om hen, ook de door jullie, belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen verder te laten realiseren. Dit verwoorden ze in een brief, die gisteren ontvangen is.

Daarom de vraag; kan het MCU alsnog voor eenmalige projectsubsidies aankloppen bij het college, ook na 2016? En is het college bereid nog andere mogelijkheden te onderzoeken, zoals het aangaan van een raamovereenkomst?

En uiteraard als afrondende vraag: kunt u aangeven of u ingaat op het verzoek van het MCU om zeer binnenkort met hen in gesprek te gaan over een nieuwe samenwerking? Zo ja, dan zou de PvdD graag op de hoogte gehouden worden van die gesprekken door middel van een commissiebrief.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein en gemeente

Lees verder

Commissiebijdrage Toezeggingen dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer