Commis­sie­bij­drage Bereik­baarheid Voor­jaarsnota 2018


21 juni 2018

Vervoer op basis van fossiele brandstoffen draagt enorm bij aan een ongezonde lucht en een slechter klimaat. De Partij voor de Dieren heeft nog wel een aantal ideeën hoe we schoon verkeer kunnen bevorderen. Dat kan door voorkomen van vervuilend verkeer, en overschakelen naar emissievrij verkeer.

Voorkomen: de beste manier van schoon autoverkeer is natuurlijk geen autoverkeer.
1. De coalitie wil autoparkeerplaatsen in de binnenstad opheffen, maar als antwoord op onze technische vragen, wordt geen datum genoemd wanneer dit geregeld is. Dat vinden wij te vaag en te vrijblijvend.

Vraag: wanneer is dit geregeld? Kan er bij de Programmabegroting 2018 hiervoor een plan liggen?

2. We hebben vaker gepleit voor tolheffing voor Utrecht om het aantal verkeersbewegingen in de stad te doen afnemen. (Wie de stad in wil, betaalt daarvoor en in Londen is de verkeersdrukte met 15% afgenomen door een tolheffing in te voeren). Het landelijke regeerakkoord biedt ruimte voor pilots met alternatieve vormen van betaling en de gemeente Amsterdam maakt inmiddels werk van een tolheffing.

Vraag: is de wethouder bereid om zich te verdiepen in de mogelijkheden voor het invoeren van een stedelijke tolheffing en vervolgens een plan van aanpak voor te leggen aan de Utrechtse raad?

Overschakelen: schoon vervoer is natuurlijk emissievrij
Het nieuwe coalitieakkoord heeft aandacht voor het verschonen van vervoer. Maar de Partij voor de Dieren mist ambities voor boten en taxi’s.

1. Op de Utrechtse wateren varen veel vieze boten.
-Het college gaat werken met groene liggeldtarieven. Gaan deze ook gelden voor de boten van bezoekers, die voor korte tijd in de stad zijn?
-Volgens de Kleine Boten Club Utrecht zijn de groene aansluitingen voor walstroom geen geschikte elektriciteitsvoorzieningen voor kleine boten. Is de wethouder bereid om laadpalen of stroompunten aan te leggen voor kleine, particuliere boten op openbaar toegankelijke plekken, al dan niet na overleg met de Kleine Boten Club?
-Het college blijkt bereid in overleg te treden met gemeente Bunnik en het Hoogheemraadschap om iets te doen tegen vieze boten op de Kromme Rijn. Wanneer vindt dit overleg plaats en gaat het college de boodschap inbrengen dat er geen vergunningen meer komen voor gemotoriseerde boten? Graag een reactie.

2. Ook de taxisector kan wel een duurzaamheidsslag maken.

Vraag: Is het college bereid een plan te maken voor een Groene Taxistandplaats bij Utrecht CS, met voldoende laadpalen en waar elektrische taxi’s voorrang hebben op vervuilende auto’s, een concrete datum te noemen voor inwerkingtreding, en dit plan aan de raad voor te leggen bij de Programmabegroting 2019?