Commis­sie­bij­drage Groen Voor­jaarsnota 2018


21 juni 2018

De PvdD zit vol verwachting klaar om deze nieuwe collegeperiode met een wethouder van GroenLinks Utrecht groener te maken. In het coalitieakkoord worden er mooie beloftes gedaan, wij zullen natuurlijk gaan inzetten op het feit dat het ook gebeurt.

Daarom meteen een aantal concrete vragen over de voorstellen op pagina 34 en 35 van het coalitieakkoord:
- Wanneer wordt begonnen met het aanleggen van een groen lint in Overvecht? De Partij voor de Dieren wil voorstellen uiterlijk in 2019.
- Het groene rondje langs de Singel is toch bijna af, behalve bij het station? En daar wordt het toch betaald uit financiering stationsgebied? Welk deel wordt dan nog betaald uit de nieuwe investering?

Er gaat ingezet worden op klimaatadaptatie en er wordt gestreefd (jaja) naar een klimaatbestendige openbare ruimte. Wat is in de ogen van dit college een klimaatbestendige openbare ruimte? Is daar ook een doel aan verbonden wanneer dit dan gereed moet zijn?

De PvdD heeft ter inspiratie het NMU inspiratiedocument gelezen over klimaatadaptatie. Dat kan ik van harte aanbevelen aan de nieuwe wethouder. Daarin wordt ook de stresstest genoemd. De PvdD heeft eind 2017 gevraagd hoe het zit met de stresstest voor de gemeente Utrecht. In de tweede helft van 2018 zou deze gereed zijn. Gaan we dit halen en wanneer worden we hierover geïnformeerd?

Bij de algemene politieke beschouwingen noemde de PvdD al het gebrek aan doelen van dit college. Ook op groen en klimaatadaptatie zijn er doelen te stellen. In andere gemeentes, waaronder Zeist, Houten en de Ronde Venen hebben ze de volgende doelen opgesteld:

Afkoppelen regenwater:
1. In 2020 is 20% van het verharde oppervlakte afgekoppeld; in 2030 30%
2. Ieder jaar wordt 6.500 m2 regenwater afgekoppeld

Verharding compenseren:
Bij de aanleg van nieuwe woonwijken wordt 10% van het verharde oppervlakte gecompenseerd in water

Is dit college bereid om bij de volgende VJN bovenstaande doelen ook voor Utrecht te stellen? En denken zij met de 150.000 euro die vrijgemaakt is voor 2019 en 2020 echt zoden aan de dijk te kunnen zetten?

Dan door naar dierenwelzijn. Mooi dat het college hier zorg voor heeft. Daarom enkele voorstellen van de PvdD die die zorg meteen omzet in actie.

Meedoen aan NL zoemt!
NL Zoemt is een landelijke actie vanuit Natuur&Milieu om je gemeente bijvriendelijk te maken. Het kost even een halve dag om informatie aan te leveren, maar dit is vooral een investering. Want het levert een heleboel op voor de bijen in je stad.

De ontvangst is positief in andere gemeentes en daar wordt aangegeven dat het er een flinke impuls kwam aan activiteiten voor de bijen. Is de wethouder bereid in Utrecht ook mee te doen aan NL zoemt?

Maaibeleid
Aandacht voor bijvriendelijke bermen, is ook weer een term in het coalitieakkoord. Maar niks over het maaibeleid. Neemt dit college de prachtige verkiezingsbelofte van GroenLinks over dat er tussen 15 maart en 15 juli een maai- en kapverbod moet komen?

Onkruidbestrijding
Daarnaast is er tegenwoordig een baanbrekende biologische methode van onkruidbestrijding. Citrusbrandstof, afkomstig uit GFT. Is de gemeente Utrecht al bezig met dit soort vooruitstrevende initiatieven? En zo nee, is het college dan bereid met het bedrijf dat deze brandstof aanbiedt in gesprek te gaan om te kijken wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn?

Faunapassages
Zorg voor dieren in onze stad mondt ook uit in de zorg dat deze dieren kunnen migreren. Door de uitdijende stad en meer inbreiding wordt het voor dieren moeilijker om te migreren. Daarom zijn er snel meer faunapassages nodig. De gemeente heeft zelf al geconcludeerd dat er 58 nieuwe faunapassages gewenst zijn, en dat tussen de 10.000 en 50.000 euro zou kosten, afhankelijk van het tempo dat gekozen wordt. Waarvoor wij natuurlijk voor het snelste tempo kiezen. Wij willen dat er 50.000 wordt geïnvesteerd en het binnen maximaal 2 jaar geregeld is. Kan de wethouder toezeggen dat dit budget gereserveerd gaat worden vanuit het groeikader?

Wormenhotels
En dan last but not least, wormenhotels! Tijdens de expertmeeting afval begin 2018 was ook de Stichting Buurtcompost.nl aanwezig, die verteleden dat wormenhotels niet alles compost van GFT maakt, maar ook voor meer sociale cohesie zorgt. Zij hebben ook aangegeven graag naar Utrecht te komen voor het geven van een presentatie en daar bij een plan willen opzetten voor 25 van deze compostvoorzieningen/wormenhotels in Utrecht. Amsterdam is ons al voor gegaan en heeft op deze manier een plan opgezet en dat is ook uitgevoerd.
Is het college bereid met deze stichting in gesprek te gaan en de raad op de hoogte te houden van de vorderingen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bereikbaarheid Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Commissiebijdrage Invoering betaald parkeren Smaragdplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer