Raads­bij­drage Voorstel Vast­stelling Nota van uitgangs­punten 'Op weg naar nieuw beleid amateur­kunst­edu­catie 2019-2021'


28 maart 2019

Ik zal ingaan op de nota, en vervolgens op het budget en op het pand.

Wanneer we spreken over het kader voor amateurkunstbeleid staat voor de Partij voor de Dieren voorop dat we zoveel mogelijk Utrechters de kans en mogelijkheid willen (blijven) geven om zich persoonlijk te ontwikkelen door in hun vrije tijd amateurkunst te beoefenen. Een belangrijke immateriële waarde die ons bestaan verrijkt. Daarbij zien we ook dat dit voor enkelen een opstap is voor een professionele carrière in de kunsten.

Het nu voorliggende voorstel is dusdanig algemeen geformuleerd dat je het er moeilijk mee oneens kunt zijn. En dat is ook goed, want gegeven de situatie (-met het beëindigen van de subsidie aan het UCK-) waar we met zijn allen in beland zijn, is het voor continuïteit noodzakelijk dat er snel een nieuwe regeling mogelijk gemaakt wordt.

We begrijpen dat snelheid geboden is en willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan zowel kunst-beoefenende inwoners als aan de organisaties (ook ZZP’ers?) die cursussen en lessen aanbieden om hen die mogelijkheid te geven.

Tegelijkertijd is die algemene formulering van dit kader lastig, want we willen wel zeker weten dat er inhoudelijk sterk aanbod beschikbaar blijft en komt.

Kwaliteit is gelukkig een van de uitgangspunten. Een mooie term, maar ook een term die voor veel uitleg vatbaar is. We vroegen de wethouder wat wij, maar met name ook wat aanvragers hieronder mogen verstaan. In de toelichtende brief die we dinsdag ontvingen staat:

"Kwaliteit blijkt in de aanvragen uit het activiteitenplan, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan ambitie, visie, aard en omvang van het aanbod en professionaliteit van de docenten. Ook MBO-geschoolde professionals vallen onder deze definitie."

- er staat dus “ambitie, visie, aard en omvang van het aanbod.”

We willen niet op de stoel van de adviescommissie gaan zitten, maar vinden wel dat aanbieders uitgedaagd worden om over bepaalde zaken na te denken. En dat in die proeftuinperiode waar we gevraagd worden mee in te stemmen, een duidelijke visie op amateurkunst ontwikkeld wordt waar dit onderdeel van uitmaakt.

Dat betekent dat we voor ons zien dat aanvragers gevraagd wordt, naar aansluiting doelgroep. Wij wensen vooral dát daar door elke aanvrager expliciet over nagedacht wordt, aanvullend op de definitie van kwaliteit die het college al beschrijft en die nog verder uitgewerkt gaat worden.

Daarbij: De uitgangspunten nota lijkt vooral te gaan over het ontwikkelen van beleid en een regeling. Terwijl het toch niet zo moet zijn dat onze ambitie zich daartoe beperkt. Dat we over twee jaar een pracht van een technische regeling geformuleerd hebben, maar dat in die periode de creatieve culturele ontwikkeling van al die Utrechters op een laag pitje heeft gestaan.

Inhoudelijk is het niet aan ons politiek om alles dicht te timmeren, maar we kunnen ons wel voorstellen dat de inhoud van het amateurkunst-aanbod per buurt of wijk anders kan worden. We wensen dat daar over nagedacht wordt, en dat de aanvragers en adviescommissie zich bewust zijn van de meerwaarde van maatwerk per buurt. Om ook de inhoudelijke kant van amateurkunst onder de aandacht te houden hebben we de volgende motie:

Motie Spreiding gaat ook over inhoud Amateurkunst

Roept college op:

- Om niet alleen het onderzoeken van nieuw beleid en het verdiepen van de beleidsuitgangspunten voorop te stellen, maar ook de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod en de ontwikkeling van de kunst-beoefenende Utrechter.

- Als aandachtspuntspunt aan de adviescommissie mee te geven dat onder kwaliteit ook het inhoudelijk aansluiten bij verschillende doelgroepen verstaan wordt en dat aanvragers in elk geval gevraagd moet worden daarover na te denken.

- In de visie die in de proeftuinperiode ontwikkeld wordt expliciet aandacht te besteden aan de betekenis van aanbod in wijken voor de inhoud van dat aanbod en de ontwikkeling van deelnemers, wat dus breder gaat dan alleen de geografische locatie.

Naast de vraag om met betrokkenen na te denken over de betekenis en de beoogde doelen van spreiding, zou ook moeten worden nagedacht over de verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse kunstbeoefening. Twee verschillende terreinen, die evenwel raakvlak met elkaar hebben. Omdat culturele instellingen en organisaties voor beide terreinen aanbod ontwikkelen, en / of omdat leerlingen die buitenschools kunst beoefenen dat soms doen in het verlengde van wat zij op school doen. Ook hiervoor geldt dat we dit niet als keihard criterium wensen te zien, niet alleen om praktische maar ook om inhoudelijke redenen. Wat we wel wensen: dat hier door alle betrokkenen over nagedacht wordt en dat hier in de proeftuinperiode een visie op ontwikkeld wordt. Ik vraag een toezegging: kan de wethouder toezeggen om in de proeftuinperiode samen met betrokkenen na te denken over, en aan de slag te gaan met, de samenhang tussen binnenschools en buitenschools cultuuronderwijs.

Budget
Hoewel bleek dat UCK voor het door de gemeente verstrekte budget niet kon bieden wat wij allemaal vragen, wordt het budget ook nu niet verhoogd.

Terwijl wij: aanbod van hoge kwaliteit willen, een aanbod willen dat meegroeit met de stad, en tegelijk een eerlijke beloning willen geven aan aanbieders. De culturele sector krijgt het steeds zwaarder door overheidsbezuinigingen en teruglopend budget bij fondsen. Alleen hierom al wensen we de adviescommissie veel succes bij haar taak.

Domplein pand
We vinden dat het pand een culturele functie moet houden met een eerlijke huurprijs en dienden daarom in februari samen met PvdA en een aantal andere partijen een motie daartoe in. Toen trokken we die in, maar we zullen vandaag alle moties die bijdragen aan beschikbaarheid van het pand voor amateurkunst steunen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Amateurkunsteducatie

Lees verder

Raadsbijdrage Voorstel Uitvoering Amendement Creatieve inpassing panden Croeselaan en voorbereidingskrediet Beurskwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer