Commis­sie­bij­drage Utrechtse Energie en mili­eu­beheer en andere onder­werpen


9 oktober 2014

Agendapunt 22. Ontwerpraadsvoorstel DO Fietsbrug en kredietvrijgave

Ook de Partij voor de Dieren is, net als D66 en vele andere fracties, heel blij met de komst en het definitieve ontwerp van de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. Het is weer een stapje dichterbij onze doelstelling om van Utrecht fietsstad van Nederland te maken. Want optimale bereikbaarheid en veilige, comfortabele hoofdfietsverbindingen door de stad zijn hier een onmisbaar onderdeel van.

De Partij voor de Dieren is zeer te spreken over het gebruik van duurzame bouwmaterialen voor de brug en de minimale ruimte die de brug inneemt om het groen en de bestaande bomen zoveel mogelijk ruimte te geven. Het is inderdaad jammer dat de oude school gesloopt wordt en de Partij voor de Dieren is daar in het algemeen niet voor, maar afgezien daarvan, het begroeide groene dak van de nieuwe school, waar de fietser overheen fietst, is een mooie uitwerking van de route naar de fietsbrug. De combinatie van groen en zonnepanelen lijkt ons een zeer goed idee. De fractie van de Partij voor de Dieren is kortom zeer enthousiast en heeft geen aanvullende vragen.

Agendapunt 23. Ontwerpraadsvoorstel wijziging Vrijstellingsverordening inrichtingen Milieubeheer

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de geluidsoverlast die door inwoners van Utrecht wordt ervaren, zo bleek ook uit onze bijdrage aan de commissiebehandeling van Actieplan Geluid. Nu gaat het om ontheffingen op geluid- en verlichtingseisen op basis van de Vrijstellingsverordening inrichtingen Milieubeheer voor collectieve en incidentele festiviteiten. Vraag aan de wethouder: aan wat voor specifieke incidentele activiteiten wordt in artikel 3 gedacht? Het lijkt nu een vrijstellingsverordening te worden met welhaast onbegrensde mogelijkheden. Kunt u hier wat meer uitleg over geven? Wij maken ons ook zorgen over lichtvervuiling, onder andere als verstoring van de natuur en overlast voor omwonenden. Wij willen daarom pleiten voor het gebruik van groen- en diervriendelijk licht.

Agendapunt 24. Commissiebrief Voortgangsrapportage Utrechtse Energie

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het behalen van de CO2-doelstellingen. Zijn de maatregelen die nu genomen worden voldoende om tot een klimaatneutrale gemeente en stad te komen over een aantal jaren? Ook hebben we kennisgenomen van het uitvoeringsprogramma voor 2015, die ook al geagendeerd is, maar daar gaat het nu niet over. De fractie van D66 heeft een aantal heldere vragen gesteld over de onvolledigheid van de rapportage van 2013 en daar sluiten wij ons van harte bij aan.

Agendapunt 25. Commissiebrief ‘Voorstel maatregelen ter vervanging van de knip bij de Monicabrug’

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen om de luchtkwaliteit in de gemeente Utrecht. Ook maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de gevolgen van de knijp voor de luchtkwaliteit rondom de Monicabrug en de straten waar het verkeer zich nu een nieuwe weg zal banen door de stad. Want of het nu knippen of knijpen wordt, het is geen oplossing voor het probleem, zo bleek ook tijdens de Raadsinformatieavond over dit onderwerp: als bij de Monicabrug de verkeersintensiteit kunstmatig wordt ingedrukt, popt het elders in de stad weer op, met als gevolg: meer verkeer en meer luchtverontreiniging op andere plekken. De wethouder noemde dit zelf heel beeldend het ‘waterbedeffect’. Dat was ook duidelijk te zien op de relatief laat rondgestuurde kaartjes.

De daadwerkelijke oplossing voor dit probleem kan wat de Partij voor de Dieren betreft dan ook alléén in minder autoverkeer worden gezocht. En dat bereik je dus niet met schijnoplossingen als knippen en knijpen, maar door het in het algemeen zeer onaantrekkelijk te maken om met de auto dag in dag uit in de spits naar de stad te komen. Zorg voor optimale bereikbaarheid met openbaar vervoer en de fiets, zorg voor P+R buiten de stad waarbij de reiziger een kaartje voor het OV ontvangt, of een OV fiets, om verder te reizen naar de binnenstad. Nu worden automobilisten, vanaf de verschillende snelwegafritten, met veel rijkstroken ontvangen, waarbij de suggestie wordt gewekt dat er ruimschoots geparkeerd kan worden in de binnenstad, om vervolgens in een volledig verstopte stad aan te komen waar alles met draaiende motor vaststaat. Zoals bij het 24 Oktoberplein waar een fly-over is gemaakt om opstopping op het plein te voorkomen en waar automobilisten nu 300 meter verderop vast komen te staan.

Begin daarom al bij de snelweg met het doseren van het verkeer in plaats van de auto’s met twee, drie of zelfs vier of vijfbaans wegen de stad in te lokken en zorg voor een nòg strengere milieuzonering voor vrachtverkeer, bestelauto’s en personenauto’s. En laat middels duidelijke borden bij de afritten van de snelweg zien dat de parkeergarages al dan niet vol zijn zijn.

Agendapunt 26. Commissiebrief Herinrichting Mariaplaats en SV 2014 nr. 78

De Mariaplaats wordt, gezien de doelstelling van het ontwerp Herinrichting Mariaplaats, een echt markant en rustig plein. De Partij voor de Dieren is heel erg blij met dit ontwerp, waarin het autoverkeer zowel rijdend als geparkeerd tot minimale proporties gereduceerd is. Het is wel jammer dat het college deze herinrichting niet aangrijpt om de Mariaplaats volledig autovrij te maken. Er zijn namelijk verschillende parkeergarages in de nabije omgeving. Wellicht kunnen hier ook enkele parkeerplaatsen gereserveerd worden voor omwonenden waar de heer Sienot van D66 het zojuist over had.

Het is wel fijn dat de bestaande bomen worden gespaard en er rondom de bomen grotere perkjes komen. De Partij voor de Dieren zou liever een nog groenere Mariaplaats zien. Nu de parkeerplaatsen weggaan is dat naar ons idee makkelijk in te passen in het ontwerp en maakt de Mariaplaats nog aantrekkelijker voor ontspanning en wordt het een groen visitekaartje van de stad. Zoals vanavond door onze fractie ter sprake gebracht zal worden, heeft de gemeente Utrecht nog iets goed te maken wat betreft de hoeveelheid groen in de stad. Vraag aan de wethouder: Kan er in het ontwerp ook rekening worden gehouden met dieren in de stad door een combinatie van gras, struiken en bomen te ontwerpen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage vaststelling bestemmingsplan Westflank Zuid

Lees verder

Commissieijdrage Wijkgroenplan Binnenstad/beantwoording schriftelijke vragen inzake voortgang wijkgroenplannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer