Commis­sie­bij­drage Bodem­be­scherming, fiets­par­keren en Lokaal Econo­misch Fonds


8 januari 2015

Intrekken Verordening bodembescherming en verlenen Mandaat aan IRM-er

De Partij voor de Dieren is zeker voor vermindering van regeldruk. Wij vertrouwen erop dat de bescherming van de bodem en het milieu inderdaad gedekt wordt door landelijke regelgeving, maar de Partij voor de Dieren zal een juiste toepassing hiervan wel scherp in de gaten blijven houden. Tot zover ziet de Partij voor de Dieren geen beren op de weg. Echter, wij zijn wél bang dat het aanzienlijk bekorten van de procedures, met maar liefst acht weken, ten koste gaat van zorgvuldige besluitvorming en het voor burgers heel moeilijk wordt om tegen de doorgang van projecten te ageren nu er geen zienswijzen kunnen worden ingediend, maar direct een zwaar middel dient te worden ingezet, namelijk het bezwaarschrift. Voordat belanghebbenden doorhebben dát er een mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen, is de bezwaarschiftperiode hoogstwaarschijnlijk alweer voorbij. Tot slot vreest de Partij voor de Dieren dat verkorte procedures ten behoeve van snelle doorgang projecten, behalve benadeling van omwonenden, zorgt voor schade aan het milieu. Verzoek aan de wethouder om hier uitleg over te geven en onze vrees omtrent de mogelijkheden tot bezwaar en schade aan het milieu weg te nemen.

Integraal Programma van Eisen Fietsparkeren Drift e.o.

Kan de wethouder uitleggen waarom de parkeerplaatsen die verdwijnen ten behoeve van fietsparkeren gecompenseerd worden op Janskerkhof? Kunnen deze parkeerplaatsen, gezien de doelstelling van dit college voor minder auto’s in het centrum, niet buiten het centrum gecompenseerd worden? En is het überhaupt noodzakelijk om de parkeerplaatsen te compenseren? Verder juicht de Partij voor de Dieren nieuwe en betere voorzieningen voor fietsers en fietsparkeren uiteraard van harte toe.

Ontwerpraadsvoorstel Architectuur Lokaal Economisch Fonds (LEF)

Ook de Partij voor de Dieren maakt zich veel zorgen om de stijgende werkloosheid. Wij vinden wij het zeer belangrijk dat vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een extra steuntje in de rug krijgen. Het college wil met het Lokaal Economisch Fonds inzetten op het versterken van bestaande en nieuwe bedrijvigheid en deels wordt daarbij ook geïnvesteerd in duurzame projecten. Dat is mooi, maar de Partij voor de Dieren zou graag zien dat de subsidie van 8 miljoen in het Lokaal Economisch Fonds, gefinancierd door de gemeente Utrecht, alleen ingezet wordt voor bedrijven die duurzaam werken. Bijvoorbeeld biologische tuinderijen die veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen of stadslandbouwprojecten. Graag een reactie van de wethouder hierop. Zoals dhr. Post van de Partij van de Arbeid al zei, alle investeringen van het fonds sturen is niet mogelijk vanwege de co-financiering met het bedrijfsleven, maar wat betreft die 8 miljoen subsidie zou de Partij voor de Dieren graag op deze manier sturen. Overigens kunnen wij bij de grote lijn van het betoog van de PvdA aansluiten, met name wat betreft het structurele effect van het fonds, en eveneens met de zorgen van mevrouw Uringa van de ChristenUnie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie 2015

Lees verder

Commissiebijdrage Derde kwartaalrapportage Tour de France Utrecht 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer