Commis­sie­bij­drage Bouwplan Monicahof


16 november 2017

De Partij voor de Dieren wil twee punten aan de orde stellen: 1. De kenmerken van het voorgenomen bouwplan op deze plek en 2. De manier waarop de voorgenomen vergunning tot stand komt en waarop hierover gecommuniceerd is.

1. het bouwplan en het bouwvolume op deze plek

De Partij voor de Dieren is het wel een beetje zat dat we plannen voorgesteld krijgen die dan als heel mooi en ‘het valt allemaal best mee met de toename van bebouwing en de aantasting van groen’ voorgespiegeld worden, waarbij dan een vergelijking gemaakt wordt met een eerder plan dat nog slechter was voor de leefomgeving van mens, dier en natuur.

Ja in vergelijking met een plan dat niet voor niets nooit is uitgevoerd wordt er misschien inderdaad minder groen aangetast, maar in vergelijking met de huidige situatie is er dus helemaal geen verbetering!

Dat gezegd hebbende, De Partij voor de Dieren erkent dat het huidige pand, hoewel iedereen inmiddels aan het aanzicht gewend is, niet van goede kwaliteit is en dat de eigenaar daarom wil vervangen.

We geloven echter niet dat het voorgenomen bouwplan een verbetering gaat opleveren. Daarbij gaat het ons met name om de hoogte van het nieuwe gebouw, die fors hoger is dan het pand dat er nu staat. Een veel hoger gebouw gaat veel meer impact hebben op de omgeving. In gemeentelijke reacties wordt voorgesteld dat er een soort keuze gemaakt zou moeten worden tussen footprint of bouwhoogte, maar het voorstel van de Partij voor de Dieren zou zijn om in geen geval een bouwwerk toe te staan dat in oppervlakte dán wel hoogte, groter is dan dat wat er nu staat.

De Partij voor de Dieren gaat erin mee dat het gebouw wat er nu staat aan een opknapbeurt of vervanging toe is. Maar wat we niet snappen is dat er dan een gebouw terug moet komen wat meer dan twee keer zo hoog is, met alle gevolgen voor de omgeving van dien.

Ook met betrekking tot de inhoud van het plan zijn we er nog niet van overtuigd dat de sloop en nieuwbouw kan worden uitgevoerd zonder de aangrenzende bomen te beschadigen door bouwwerkzaamheden en bouwmaterieel. Een aantal bomen staat zeer dicht op de huidige bebouwing en wij kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat het mogelijk is het huidige gebouw te slopen en er iets nieuws en hogers neer te zetten, zonder deze bomen te beschadigen. Graag een toezegging dat daar , in welk scenario dan ook, keiharde afspraken over worden gemaakt, en zeer zorgvuldig op toegezien en gehandhaafd wordt.

Dan kom ik bij het tweede punt van de PvdD:

2. de manier waarop, procedure en communicatie daarover

Omgang/communicatie met omwonenden

Gezien de historie moge duidelijk zijn dat het om een maatschappelijk gevoelig plan ligt, dat wordt ook nog eens bevestigd door 57 ingekomen zienswijzen. Dan lijkt ons dat alle plannen en communicatie met uiterste zorgvuldigheid uitgevoerd worden. De manier waarop de zorgen en inspraak van de bewoners van de woningen grenzend aan de Monicahof nu weggezet worden getuigd daar niet van.

Juridische bezwaren en risico’s

In 2009 en 2013 heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat er niet gewoond mag worden in de loods, en dat het bouwplan niet past binnen de vigerende bestemmingsplannen. Ook het nu voorliggende plan is wat betreft bouwhoogte en footprint in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Wij zien aankomen dat wanneer het college nu een bouwvergunning verleent, de omwonenden weer alle mogelijke juridische stappen zullen zetten om deze beslissing terug te draaien. Met alle energie, frustratie en ook kosten voor de gemeente die dit meebrengt lijkt het de Partij voor de Dieren niet verstandig om op basis van een afwijkingsbesluit een vergunning te verlenen.

Na de eerdere RvS uitspraak was de conclusie van de gemeente op de ingediende zienswijzen dat het belang van het park en de omgeving om geen bouwmassa toe te voegen moest prevaleren boven de belangen van de individuele aanvrager van het bouwplan. Ook in het voorliggende bouwplan is er sprake van een forse toename van de bouwmassa, deze keer voornamelijk de hoogte in. Tegelijkertijd is het aantal omwonenden en de druk op het groen in de stad alleen maar toegenomen in de afgelopen jaren. Kan de wethouder toelichten waarom hij van mening is dat de situatie nu anders is dan in 2009?

Dan tot slot: Wat willen we dat het college doet:

Tijdens de RIB begrepen we dat het nog steeds mogelijk is om een bestemmingsplanwijziging voor te bereiden en voor te leggen aan de gemeenteraad, voordat er over de toekenning van een bouwvergunning besloten wordt.

De aangevraagde bouwvergunning is in strijd met het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan en de Partij voor de Dieren vindt gezien de waarde van de Monicahof voor mens, dier en milieu in de directe en indirecte omgeving (en daarbij verwijs ik naar de visie van de wijkraad), het niet geoorloofd is van dit bestemmingsplan af te wijken. Daarom willen wij het college oproepen om deze bouwvergunning niet te verlenen en eerst alsnog een reguliere bestemmingsplanwijzigingsprocedure uit te voeren. Waarbij we al op willen merken dat ook daarbij wat ons betreft de omvang van de huidige bebouwing als maximum aangehouden wordt.

En roepen dus het college op om, via welke constructie het ook wordt, bij het verlenen van een bouwvergunning de hoogte en oppervlakte van het huidige gebouw niet te laten overschrijden. Graag een reactie daarop van de wethouder.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Programmabegroting 2018

Lees verder

Raadsbijdrage Omgevingsvisie Stationsgebied: Beurskwartier en Lombokplein. Bijdrage Raadsvergadering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer