Raads­bij­drage Omge­vings­visie Stati­ons­gebied: Beurs­kwartier en Lombok­plein. Bijdrage Raads­ver­ga­dering


7 december 2017

Het stationsgebied. Waar zal ik eens beginnen. Het is een zo groot en zo veelomvattend plan dat er zowel goede als slechte punten in zitten. De Partij voor de Dieren zal beide benoemen.

Diervriendelijk bouwen:

De Partij voor de Dieren is blij met de toezegging dat elk gebouw dat in dit gebied gebouwd wordt zo diervriendelijk mogelijk wordt gerealiseerd. Dat is niet alleen van direct belang voor dieren. Juist in een voornamelijk versteende omgeving is het belangrijk zo veel en zo divers mogelijk groen aan te leggen, dat draagt namelijk ook bij aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners en bezoekers van het gebied.

Diervriendelijk bouwen kan op diverse manieren en in verschillende mate. In principe is het ophangen van één insectenhotel al voldoende om een gebouw diervriendelijk te noemen. Maar het inbouwen van nestgelegenheid, toepassen van inheemse soorten, groene gevels en daken zijn bijvoorbeeld ook maatregelen waaraan gedacht kan worden. En hoe meer maatregelen gecombineerd worden hoe meer de Utrechtse biodiversiteit daarvan profiteert.

Daarom wil de Partij voor de Dieren aan het college vragen om bij elk plan dat voorgelegd wordt actief informatie aan de raad te verstrekken over de mogelijkheden tot diervriendelijk bouwen. Wij zien ook graag dat per tender of aanbesteding een zo hoog mogelijke score op het nog te ontwikkelen puntensysteem voor diervriendelijk bouwen in Utrecht, als zwaarwegend criterium opgenomen wordt. Graag een toezegging op beide punten.

Om vervolgens te kunnen controleren of de ontwikkeling van groen wel in evenwicht blijft met de andere ontwikkelingen in het gebied, zoals we op basis van de mooie ambities over bijvoorbeeld groene daken wel zouden moeten geloven, wil de Partij voor de Dieren dat het aantal vierkante meters groen gemonitord wordt zodat er vervolgens ook naar een bepaald percentage gestreefd kan worden. Hierom vroegen we overigens ook middels motie 179 die het college in 2015 heeft overgenomen. Maar in de raadsbrief van 27 oktober jongstleden schreef de wethouder dat hij afzonderlijke criteria voor diervriendelijk bouwen toch niet nodig vindt. Omdat de Partij voor de Dieren dit anders ziet hebben we een motie voorbereid die daar om vraagt, zodat niet alleen toename van het aantal vierkante meters woningen en kantoren en dergelijke geteld wordt, maar ook de toename van het aantal meters groen.

Motie groene prestatie-indicatoren bij monitoren aantrekkelijk stationsgebied

Maar er zijn er toch ook nog een aantal punten in het plan waarmee we nog niet tevreden zijn: namelijk de toekomst van de panden aan de Croeselaan en het aantal verkeersbewegingen op met name het Westplein.

Over naar het Westplein

17.000 auto’s toestaan, dat kan echt niet op deze plek. Het past simpelweg niet in een stad waar we met steeds meer mensen moeten samenleven, waar we ruimte willen geven aan groen, aan gezonde schone lucht, aan voetgangers en fietsers en aan leefbaarheid.

Veel van de auto’s die over het Westplein rijden gaan daarna parkeren in de binnenstad. Ongewenst natuurlijk, die auto’s zouden geparkeerd moeten worden in een P+R aan de rand van de stad.

Daarom dient de Partij voor de Dieren een amendement in: Lombokplein echt autoluw

De Partij voor de Dieren wil dat het Stationsgebied groen en autovrij wordt ingericht. Door auto’s te weren in het gebied worden ook de wegen ernaartoe meer ontlast.

Het moet dus voor bewoners en bezoekers, zoals de werknemers van bedrijven, onaantrekkelijk worden om een auto te bezitten of er met de auto naartoe te rijden. Het fors verlagen van de parkeernorm, liefst tot nul, kan hier een goede bijdrage aan leveren. Er bestaan inmiddels genoeg alternatieven voor het bezitten van een eigen auto, en wie toch echt een eigen auto wil kan deze achterlaten in de P+Rs aan de rand van de stad. De Partij voor de Dieren wil nu kiezen voor een omslag in het denken in termen van recht op autobezit, naar het recht op vervoer. In de omgevingsvisie wordt die keuze voor het Beurskwartier deels opengelaten. Parkeren op afstand of andere vormen van vervoer zijn opties. Maar in het gebied parkeren wordt niet nadrukkelijk uitgesloten. Wat de Partij voor de Dieren betreft maken we die keuze dat dit in elk geval geen optie is. En dat geldt uiteraard ook voor de ingeplande parkeerplaatsen op het Lombokplein.

Daarom dient de Partij voor de Dieren samen met de ChristenUnie een motie in : Laagste parkeernorm Beurskwartier / Lombokplein

Croeselaan

Het slopen van goede gebouwen is niet duurzaam, maar verspilling van energie en grondstoffen. Zeker als pal daarnaast weer nieuwe gebouwen worden neergezet. Dat is de reden dat de PvdD niet overtuigd is van de noodzaak de bebouwing aan de Croeselaan te slopen.

Wij pleiten daarom voor het behoud van deze bebouwing. Niet ten koste van het park dat er op deze plek gepland is, de hoeveelheid groen die in de omgevingsvisie staat is goed en moet gehandhaafd blijven. Meer groen mag overigens altijd van de PvdD.

Wat ons betreft komt het park er wel, maar dan niet op de plek van bestaande gebouwen aan de Croeselaan, maar bijvoorbeeld op de plek waar nu nog asfalt is en waar in de omgevingsvisie een gebouw getekend staat. Dan schuift de locatie van het groen wat op. Er kan overigens op verschillende manieren gezorgd worden dat er evenveel groen op ooghoogte komt, het niet bouwen van een gebouw in het Daalsepark of het niet bouwen van gebouwen op het Lombokplein zijn ook opties.

Wij willen dat het behoud van de woningen ten koste komt van geplande bebouwing die dan niet gerealiseerd wordt, maar niet ten koste van de hoeveelheid groen in de plannen.

Daarom dient de PvdD samen met de CU het amendement in: Sloop geen goede woningen en houd Beurskwartier groen

Dan tot slot met betrekking tot de omgevingsvisie wil ik de vraag stellen in hoeverre het groen met elkaar verbonden wordt? Dit geeft de Partij voor de Dieren graag als uitgangspunt mee.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bouwplan Monicahof

Lees verder

Raadsbijdrage verordening OZB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer