Commis­sie­bij­drage Ruim­te­lijke ontwik­keling, Grond­zaken, Vastgoed


28 oktober 2021

Dieren in ruimtelijke plannen

Met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad komen flora en fauna steeds meer in de verdrukking. Er komen steeds meer bouwplaatsen, wegen en gebouwen en er blijft geen ruimte meer over waar dieren een heenkomen kunnen vinden.

Om een beetje zicht te houden op de gevolgen van ruimtelijke plannen voor bomen is er sinds 2017 in elk bestemmingsplan een bomenparagraaf.

Een faunaparagraaf maakt echter nog niet standaard deel uit van elk ruimtelijk plan. Daar liepen we recent tegenaan bij bijvoorbeeld Zeehaenkade of Leidsche Rijn Centrum.

En dat het nadenken over de gevolgen voor dieren steeds noodzakelijker wordt bleek bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Leeuwesteyn waar konijnen, hazen en fazanten letterlijk doodgereden worden omdat hun leefgebied gekoloniseerd is door menselijke activiteit.

Als een faunaparagraaf in een ruimtelijk plan ontbreekt dan moet de Partij voor de Dieren daar per voorstel om vragen, en dat kost tijd van commissie en college. Zonder faunaparagraaf is het niet mogelijk een afgewogen oordeel over een ruimtelijk plan te vormen, rekening houdend met wat de invloed op dieren in de omgeving is.

Kan de wethouder daarom toezeggen om: voortaan bij ieder bestemmingsplan standaard een dierenparagraaf (faunaparagraaf) bij te voegen, met informatie over de aanwezige dieren in het plangebied en de kansen, risico’s en het beleid om deze dieren te beschermen en te behouden?

We gaan er dus vanuit dat het tijdig in kaart brengen van de risico’s en gevolgen voor dieren, ook tot scenario’s en keuzes kan leiden die daadwerkelijk vernietiging van leefgebied voorkomt of fatsoenlijk compenseert. Want met alleen de gevolgen op papier zijn we er natuurlijk nog niet.

Daalsepark

We zagen dat de Grondexploitatie stationsgebied een positief resultaat van 2,9 miljoen heeft omdat er minder kosten gemaakt worden dan gepland was. Dat bedrag vloeit terug naar de algemene middelen.

Daar is nu al rekening mee gehouden in de begroting en kan dus niet anders besteed worden zonder dekking aan te wijzen. Een gemiste kans om dit niet aan vergroening van het stationsgebied te besteden. Mijn vraag aan het college is: deelt de wethouder de mening dat hier een kans om te vergroenen gemist is, en dan wil ik met name de mogelijkheid noemen om het Daalsepark uit te breiden in plaats van vol te bouwen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen

Lees verder

Commissiebijdrage Mobiliteit, Groen, Openbare Ruimte en Dierenwelzijn Programmabegroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer