Commis­sie­bij­drage Mobi­liteit, Groen, Openbare Ruimte en Dieren­welzijn Program­ma­be­groting 2022


28 oktober 2021

De Partij voor de Dieren heeft een langere bijdrage voor dit blok, zoals u van ons zult verwachten.

Dierenwelzijn

Bont en levende kreeften en krabben

Amsterdam voert per 2022 een verbod in op de verkoop van bont en levende krabben en kreeften op markten, omdat dit in strijd is met dierenwelzijn. Ook is het zien van levende kreeften en krabben in erbarmelijke omstandigheden volgens de gemeente aanstootgevend voor bezoekers. Ze voert aan dat de mogelijkheid voor krabben en kreeften om hun natuurlijk gedrag te kunnen vertonen per wet verplicht is. Die mogelijkheid wordt hen ontnomen op de markt.

Is het college bereid ook in Utrecht een verbod in te voeren op de verkoop van bont en levende krabben en kreeften op de markten? En hoe staat het college tegenover het tevens verbieden van de verkoop van angorawol, dons en levende mosselen, oesters, gamba’s en garnalen op de markt? Dit is namelijk net zo dieronvriendelijk.

Leefnetten hengelaars

De Partij voor de Dieren baalt stevig van het WK Streetfishing dat binnenkort naar Utrecht komt. Een bijkomende vorm van dierenleed is het gebruik van zogenaamde leefnetten, waar vissen in worden verzameld. Bij wedstrijden mogen deze nog ingezet worden, terwijl de hengelverenigingen er notabene ook geen fan van zijn. Concreet betekent dit dat bij het WK vissen op elkaar gepakt in netten verzameld worden en het onbekend is wanneer ze weer vrijgelaten worden. Dit draagt extra bij aan het dierenleed veroorzaakt door deze invasieve hengelwedstrijd. De Partij voor de Dieren wil daarom van het college weten at zij kan doen om het gebruik van leefnetten tijdens het WK Streetfishing te verbieden of op andere wijze te voorkómen én of het college een verbod op het gebruik van leefnetten in álle gevallen (dus zowel tijdens wedstrijden als tijdens het ‘gewone’ hengelen) in het contract met de AUHV wil opnemen.

Jacht

We vroegen samen met onze Statenfractie informatie op over het doodschieten van nijlganzen en reeën bij Kasteel de Haar. De eigenaar van het kasteel doodt de dieren omdat ze overlast zouden veroorzaken. Vooral bij de reeën is dit dubieus, want er is natuur aangelegd waar de dieren op afkwamen, en nu worden ze doodgeschoten omdat ze een gevaar voor het verkeer zouden vormen. We zijn blij dat het college zich in de Nota Dierenwelzijn onomwonden uitspreekt tegen de jacht op katten. Maar omdat helaas nog steeds in de gemeente – al dan niet op gemeentegrond – in opdracht van de provincie wordt geschoten op ganzen, spreeuwen, reeën en andere dieren, vragen wij het college om ook een stellig standpunt in te nemen richting de provincie over de jacht en ‘bestrijding’ van déze dieren in Utrecht. Welke mogelijkheden ziet het college hiertoe, ook al kan zij deze vormen van jacht niet zélf verbieden? En is het college bereid om richting de eigenaar van Kasteel de Haar stevig stelling te nemen tegen het doodschieten van nijlganzen en reeën?

Kippen Julianapark

Afgelopen zomer vond er vrij abrupt een eenmalige vangactie plaats van kippen in en rond het Julianapark. Vrij snel daarna stelde de Partij voor de Dieren ambtelijk vragen over deze vangactie, onder meer over of er nu een structurele oplossing komt voor de kippen en het park, en waarom er geen kippen gevangen zijn op het industrieterrein. We willen hier echt op korte termijn een reactie op. Niet alle kippen zijn verhuisd, wat betekent dat het aantal door dumpingen en natuurlijk gedrag weer toeneemt. Welke structurele en diervriendelijke oplossing ziet het college nu voor deze dieren?

FUP’s

Over Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s) moeten we helaas weer beginnen. Het college gaat kijken óf er een kansenkaart voor natuurvriendelijke oevers en FUP’s gemaakt kan worden. En in de praktijk worden FUP’s tóch vaak niet meegenomen in bestemmingsplannen, ondanks de toezegging dat dit wél zo zou zijn. We stelden vragen over het ontbreken hiervan in de plannen voor de Jutfaseweg, en in veel wateren is het nog steeds niet mogelijk voor dieren om veilig uit het water te komen. Bijvoorbeeld achter het Hooghiemstraplein en langs de Vecht. Kan het college toezeggen om die kansenkaart voor natuurvriendelijke oevers en FUP’s gewoon te maken? Ook vragen we het college om alle ambtenaren die plannen maken voor ontwikkelingen in en rond het water erop te wijzen dat FUP’s en natuurvriendelijke oevers hier standaard in meegenomen moeten worden.

Hitteplan voor dieren

Het college schreef onlangs een hitteplan voor mensen die extra kwetsbaar zijn voor hitte, zoals ouderen en chronisch zieken. Bij de Voorjaarsnota vroegen wij of dieren ook meegenomen konden worden in het plan. Ons werd verteld dat er “pas ná de evaluatie van dit hitteplan beoordeeld kan worden of er ook een hitteplan voor dieren kan komen”. Wij vragen ons af waarom dit niet nu al kan, en waarom het überhaupt losgetrokken wordt. Kan het college toezeggen op redelijk korte termijn een hitteplan voor dieren te schrijven, waarin niet alleen huisdieren als honden, katten en konijnen worden meegenomen, maar ook dieren op kinderboerderijen, in de veehouderij, in asielen, op maneges en wilde dieren? Zeker gezien de opwarming van de aarde is dit essentieel.

Groen

Volkstuinen Rijndijk

Rijndijk is een groene oase waar mensen, allerlei vogels, insecten en amfibieën een rustplek vinden. De eigenaar van de grond heeft het gebruik van de tuinen opgezegd, en de volkstuinen dreigen te verdwijnen. In de ruimtelijke plannen voor het gebied blijft de groene invulling. Het zou zonde zijn als de nu aanwezige biodiversiteit verwaarloosd of vernietigd wordt. Huidige huurders zetten zich in voor behoud en we zijn blij dat de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling inmiddels ook overtuigd is van de waardevolle biodiversiteit daar. Kan de wethouder toezeggen om vanuit het ambtelijk contact met de eigenaar te kijken of het mogelijk is hem met de huurders in gesprek te brengen?

Bomenbeleid

Het nieuwe voorstel voor het bomenbeleid stond voor 2020 op de planning, toen werd het derde kwartaal van 2021 en toen het vierde kwartaal. Onze fractie kijkt hier reikhalzend naar uit, omdat wij de nodige verbeteringen willen zien rond de bomenparagraaf, het verplichten van het verplantbaarheidsonderzoek, de criteria voor kapvergunningen, de bomenboekhouding en de herplantplicht bij illegale kap. We vinden het jammer dat het langer duurt, en krijgen van de wethouder graag de toezegging dat we de evaluatie van het bomenbeleid en het raadsvoorstel voor aanpassing van de APV echt in Q4 ontvangen.

Markten en havens

Havengelden

Bij de Voorjaarnota komt het college met een voorstel voor toekomstbestendige en eerlijke tarieven voor boten in Utrecht.

We constateren dat de havengelden maar voor 61% kostendekkend zijn: jaarlijks wordt een half miljoen uit de algemene middelen ingezet voor de beroepsvaart en het goederenvervoer. Als het gaat om eerlijke tarieven, dan wil de Partij voor de Dieren de toezegging dat:

1) de havengelden voor Lage Weide kostendekkend worden

En met het oog op toekomstbestendige havengelden: boten zijn veel smeriger dan transport over de weg. Daarom wil de PvdD ook de toezegging dat:

2) het college in het aangekondigde voorstel de havengelden gaat differentiëren naar duurzaamheid.