Commis­sie­bij­drage Onderwijs, Werk & Inkomen, Econo­mische Zaken


28 oktober 2021

Horecaleges

Leges horeca zijn niet kostendekkend. Omdat de horecaleges maar 62% kostendekkend zijn, gaat er een dikke 3 ton uit de algemene middelen naar het behandelen van horecavergunningen.

Van dat bedrag kan je 6x de vogelopvang redden.

College heeft door veiligheid, geluid en milieu meer kosten om vergunningen te beoordelen en begeleiden. En toezicht te houden op vergunningvoorschriften. De Partij voor de Dieren vindt het terecht dat het toezicht en handhaving geïntensiveerd is: de ervaren hinder lijkt toe te nemen en dat kan niet genegeerd worden.

Dat toezicht of horeca zich aan vergunningen en regelgeving houdt lijkt ons echter wel vooral een zaak van de horeca en haar bezoekers. Ondernemers in andere sectoren dragen immers ook gewoon hun eigen kosten.

Kan het college toezeggen om de horecaleges kostendekkend te gaan maken? Voor de Partij voor de Dieren is dit een motie of amendement waard.

Evenementenleges

Met betrekking tot evenementenleges wil de Partij voor de Dieren twee punten inbrengen: kostendekkendheid en verduurzaming.

Net als voor horeca vindt de Partij voor de Dieren het ook oneerlijk dat het college de leges voor horeca en evenementen niet kostendekkend wil maken, om hiermee evenementen te stimuleren. De leges voor evenementen zijn nog niet eens voor de helft kostendekkend (49%)!

Komend jaar gaat er een half miljoen uit de algemene middelen naar deze post.

Daarmee is er in feite sprake van een verkapte subsidie. Uit de algemene middelen wordt de begroting sluitend gemaakt en daarmee betaalt dus de hele stad mee aan het mogelijk maken van evenementen. Ook degene die niet van evenementen houdt, of die zich geen ticket kan veroorloven.

In het kader van 'de vervuiler betaalt', vindt de Partij voor de Dieren dat de evenementenorganisaties dit echt zelf maar, samen met hun bezoekers, moeten oplossen. Of: als dit college het stimuleren belangrijk vindt, dat er een transparante subsidieregeling moet komen.

Dus: Kan het college toezeggen om de evenementenleges kostendekkend te gaan maken? Voor de Partij voor de Dieren is dit een motie of amendement waard.

Naast kostendekkend moeten evenementenleges ook duurzamer worden. We weten al dat het college hier niet mee aan de slag wil. In tegenstelling tot de bewering van het college dat er geen voorbeelden zijn van andere gemeenten die hiermee werken: die zijn er wel, namelijk in de gemeente Enschede.

De reactie van het college is ons bekend, maar wij zullen bij het slotdebat met een motie of amendement komen hierop.

Naast kostendekkend moeten de evenementenleges ook duurzamer worden. Het college heeft uitgezocht of dit kan en schreef recent in een brief dat ze dit niet wenselijk vinden.

Er zijn zogenaamd andere manieren om duurzaamheid te stimuleren. Als Partij voor de Dieren zijn we het daar niet mee eens: die andere manieren zijn er vast, maar worden nog niet goed genoeg ingezet. En bovendien: het een sluit het ander niet uit: we moeten niet kiezen wat we doen, maar simpelweg alle maatregelen inzetten om verduurzaming te versnellen.

En het argument dat er geen voorbeelden zijn van duurzame leges bij evenementen is simpelweg niet waar. De gemeente Enschede werkt met een checklist duurzame evenementen, en als een evenement daaraan voldoet is korting op de leges mogelijk.

Kan het college toezeggen contact op te nemen met Enschede en hun duurzame leges voor evenementen over te nemen?

Festivalisering en Locatieprofielen

Over festivalisering: In 2017 hadden we het over een parkenvisie. Om te illustreren hoe lang geleden dat is: ik zat hier toen nog naast Eva van Esch die het woord voerde, en in de collegebankjes reageerde wethouder Kreijkamp.

Wat de Partij voor de Dieren wilde, en overigens nog steeds wil, is simpel:

Per park duidelijk maken hoeveel en wat voor type evenementen het park aankan: bezoekersaantallen en geluidsnormen, maar ook welke specifieke maatregelen dat park nodig heeft om schade aan het park en overlast voor omwonenden te voorkomen.

Tot onze vreugde maar toch ook wel verbazing zei die wethouder inderdaad aan de slag te gaan, en profielen per park te gaan maken met gebruiksvoorwaarden waaronder tijdsduur, omvang, geluid, afstemming omwonenden en ecologische hersteltijden.

Goed, inmiddels zijn we 4 jaar en een aantal personele wisselingen verder. Maar die parkenvisie is er nog steeds niet. Het huidige college heeft van de parkenvisie locatieprofielen gemaakt, heeft er een hele kerstboom omheen opgetuigd, met allerlei extra duurzaamheidsideeën, participatie, en dure communicatiestrategieën.

Helaas leidt die hele kerstboom dus alleen maar tot vertraging, en het zou toch treurig zijn als er gedurende deze hele collegeperiode helemaal niets opgeleverd wordt op dit punt.

Kan het college toezeggen om:

1) de locatieprofielen op korte termijn terug te brengen tot enkel een parkenvisie, zodat het snel gerealiseerd en in gebruik genomen kan worden en

2) in elk geval het proces om tot iets van een visie of profielen te komen z.s.m. weer op te pakken? Eventuele uitbreidingen met alles wat het college nog meer ambieert kan er dan altijd nog later aan toegevoegd worden.

Ik sluit af met een vraag over een eerdere toezegging:

Verklein het risico op een nieuwe pandemie

Een jaar geleden werd motie 229 overgenomen "verklein het risico op een nieuwe pandemie".

In die motie riepen we het college op om (evt. in samenwerking met Rijk/provincie/G4), in kaart te brengen hoe Utrecht een nieuwe uitbraak van een zoönotische pandemie zou kunnen helpen voorkomen. Bijvoorbeeld door andere keuzes in het wel of niet stimuleren van internationale economie en economische groei, en het inkoop- en consumptiebeleid van de gemeente, de bijdrage van Utrecht aan nieuwe zoönotische pandemieën te verkleinen.

Een strategie om de Utrechtse bijdrage aan het risico te beperken zou uiterlijk juli 2021 aan de raad gepresenteerd worden. Vraag aan het college: welke acties zijn er ondernomen om hieraan te werken? Waarom is er nog iets gedeeld met de raad, en wanneer kunnen we een terugkoppeling verwachten?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Mobiliteit, Groen, Openbare Ruimte en Dierenwelzijn Programmabegroting 2022

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Transitievisie Warmte deel II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer