Commis­sie­bij­drage Energie(transitie), Duur­zaamheid en Wonen


28 oktober 2021

Voorzitter, allereerst sluit de Partij voor de Dieren aan bij het punt over energiearmoede van GroenLinks, het beschikbaar stellen van energieboxen, en het toegankelijk maken van subsidies voor het verwijderen van rookkanalen voor mensen met minder geld. En we sluiten ook aan bij de oproep van de PvdA om te stoppen met de verkoop van sociale huur.

Duurzaamheid
Aanstaande zondag start de VN-klimaatconferentie in Glasgow. De hoofdboodschap zal wederom zijn: er is haast bij, het duurt allemaal te lang en er zijn ambitieuzere afspraken nodig. Tegelijkertijd blijven ook rapporten binnenstromen die waarschuwen voor onderschatte effecten van klimaatverandering, zoals over de zeespiegelstijging in het eerder deze week gepubliceerde klimaatsignaal ’21 van het KNMI. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat het dan toch onbegrijpelijk is dat het programma duurzaamheid niet groeit? Waarom wordt er niet meer ingezet op klimaat en biodiversiteit, met al deze duidelijke alarmbellen die afgaan?

De transitie gaat te langzaam en, zoals mijn fractie dinsdagavond al heeft aangegeven, het is te afwachtend om steeds te kijken naar het rijk voor financiën. Er zijn meer manieren om snellere stappen te maken. Wat vindt de wethouder bijvoorbeeld van de EU-missie “100 climate-neutral cities in 2030”? De heer Wijmenga refereerde er zojuist ook aan. Ook wij vragen aan de wethouder of hij wil toezeggen uit te zoeken of Utrecht zich kandidaat kan stellen voor deze missie, en de raad hierover te informeren?

Voorzitter, de kosten voor gebruik van aardgas stijgen explosief. En in dit licht is het extra zuur dat de wethouder geen groen gas is gaan inkopen voor gemeentelijke gebouwen, maar grijs gas uit Rusland is gaan aannemen. Uit de commissie van dinsdagavond weten we nu dat de kosten voor gas in 2022 niet oplopen, en voor daarna wordt een stijging verwacht. Hoe kijkt de wethouder nu terug op de keuze om toch grijs gas in te kopen? En hoe kijkt ze nu vooruit op de keuze om bij afloop van het Gazprom contract wel een duurzame bron te kiezen? Kan ze toezeggen hier nu al naar te gaan kijken?

Afval

De Partij voor de Dieren staat voor “de vervuiler betaalt”. Fijn dat dinsdagavond is toegezegd dat er een onderzoek komt naar de effecten van het aanpassen van de tarieven van de afvalstoffenheffing naar meerdere groottes huishoudens. Daar zijn wij erg benieuwd naar.

De gemeente heeft er de handen vol aan om al het zwerfafval in de stad afkomstig van de horeca op te ruimen. Dat opruimen kost een hoop geld en lukt niet altijd, met alle schadelijke gevolgen voor de omgeving van dien. De Partij voor de Dieren pleit voor een gerichte aanpak bij de bron. Het activiteitenbesluit milieubeheer komt binnenkort te vervallen met de ingang van de Omgevingswet, dus is het nu hét moment om nieuwe, betere, regels te stellen omtrent het opruimen van zwerfafval. Horecabedrijven zijn nu verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval in een straal van 25 meter. In Amsterdam is voorgesteld om dit op te rekken tot een straal van 150 meter. Dat lijkt ons een goed idee: het scheelt de gemeente opruimkosten, en het heeft minder schadelijke gevolgen voor de omgeving. De veroorzaker ruimt op, prima idee. Graag hoor ik van de wethouder of hij het met mijn fractie eens is dat zwerfvuil vanuit de horeca een probleem is. In hoeverre vindt de wethouder dat de 25-meter-regel toereikend is bij het tegengaan van zwerfafval veroorzaakt door horeca? En kan hij toezeggen te onderzoeken of de 150-meter-regel voor horecabedrijven, en dat is dus inclusief fastfoodketens en liefst ook supermarkten, in Utrecht ingevoerd kan worden? Zo nee, dan komen wij met een motie.

In dezelfde lijn, wij zien er wel iets in om jaarlijks een “zwerfvuil award” uit te reiken aan de top 3 meest vervuilende horecabedrijven. Dat is een extra zetje om beter na te denken over duurzaamheid. We moeten dan gaan tellen welk merk in het zwerfafval het meest voorkomt, dat kan via cleanups maar ook via de bekende Litterati-app waar zwerfafval geregistreerd wordt. Wat denkt de wethouder hiervan? Graag een toezegging dat deze zwerfvuil award er komt.

Tot zover voorzitter, dank.