Commis­sie­bij­drage Aanbe­ve­lingen reken­ka­mer­on­derzoek Ener­gie­tran­sitie Deel 1


1 april 2021

Allereerst, vanzelfsprekend dank aan de Rekenkamer voor deze brief als eerste deel in een onderzoek naar de energietransitie. Als Partij voor de Dieren hebben we vaak dit onderwerp aangedragen als mogelijk te onderzoeken door de Rekenkamer, en we zijn blij dat de onafhankelijke Rekenkamer hiermee aan de slag is gegaan. Energietransitie is een belangrijk onderwerp, en mijn fractie vindt het belangrijk dat niet alleen het beleid goed op orde is, maar ook dat de informatievoorziening klopt. De Rekenkamer concludeert dat de informatievoorziening completer kan. De Partij voor de Dieren is hier hiermee eens. We vinden het nog altijd ingewikkeld om grip te krijgen op het programma, en zeker ook de collegedoelstelling “zo snel mogelijk klimaatneutraal”. De Rekenkamer loopt de vijf klimaatdoelstellingen weliswaar langs, maar doet geen uitspraak over het overkoepelende doel. En daarbij: als de Rekenkamer de klimaatdoelstelling “In 2020 is de gemeentelijke energie-inkoop volledig verduurzaamd” als gerealiseerd afvinkt, dan maken wij ons zorgen. Immers, we kopen smerig gas in, en de compensatie is marginaal. Waarom heeft de Rekenkamer geen uitspraak gedaan over de doelstelling zo snel mogelijk klimaatneutraal? Wat vindt de Rekenkamer van deze ambitie?

We waren blij met de lijst van projecten en bijbehorende budgetten. We hebben nu goed inzicht waar het college op inzet. En hierover kregen wij twee twijfels:

1- Is het totaalbudget van 5,1 miljoen euro niet gewoon te weinig voor de energietransitie (en ook slechts een druppel op gloeiende plaat, gezien begroting van 1,4 miljard)? In het verlengde: kunnen ambities niet hoger? Want als aan de doelstelling van 20% daken met zonnepanelen een budget is gekoppeld van 235.000 euro, zullen we dan niet gewoon het budget en daarmee ook het doel verhogen?

2- Het college, zo constateert de Rekenkamer, zet vooral in op advisering en expertise en niet op fysieke verduurzaming. Hiermee maakt het college zich afhankelijk van initiatieven van anderen, en door de rekenkamerbrief ontstaat twijfel of dit wel de juiste strategie is om de klimaatcrisis te bezweren.

De Rekenkamer adviseert het beleid de herijken en daagt het college hiertoe uit. Gelukkig heeft het college die uitnodiging geaccepteerd. En mijn vragen zijn:

-Kan het college alle drie aanbevelingen van Rekenkamer overnemen?
-Aan welke herijking denkt de wethouder, los van beloofde nieuwe indicatoren? En wat heeft ze hierbij nodig van de raad?
-Er is sprake van versnippering van de informatie in Voorjaarsnota, Programmabegroting, voortgangsrapportage en duurzaamheidsverslag. Kan dit efficiënter?
-Wat vindt de wethouder van de conclusie dat de informatievoorziening naar de raad completer kan? Kan ze ook werken met tussendoelstellingen?

Wat mijn partij in elk geval graag wil, is inzicht in hoe ver we zijn met de ambitie klimaatneutraal.

Tot slot, de Rekenkamer signaleert dat er nieuwe doelen zijn bijgekomen, zoals circulariteit en klimaatadaptatie, die zorgen voor nieuwe uitdagingen. En dat de EU de doelstelling voor CO2-reductie verhoogde naar 55% procent in 2030. Kan de wethouder toezeggen deze ontwikkelingen mee te nemen in de beloofde herijking?

Voorzitter, ik houd het hierbij. En mijn fractie ziet uit naar de volgende deelonderzoeken van de Rekenkamer aangaande de energietransitie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bomenbeleid Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Ontwikkelplan en investeringsbeslissing Berlijnplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer